Uutiset 2007
 

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti tähtää alansa huippuyksiköksi

11.12.2007

Lapin korkeakoulujen perustama matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tavoitteet on asetettu korkealle. Instituutin tavoitteena on kehittyä alansa kotimaiseksi huippuyksiköksi tulevan vuosikymmenen aikana ja saavuttaa kansainvälinen tunnettuus vuoteen 2020 mennessä, Lapin korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen projektin johtaja Arvo Jäppinen linjaa.

Instituutin tarkoituksena on tukea Suomen matkailustrategian toteutumista kansainvälisen ja monialaisen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistoiminnan kautta sekä vastata Lapin matkailun erityistarpeisiin. Instituutti keskittyy toiminnassaan matkailutalouden ja liiketoimintaosaamisen, matkailuympäristöjen sekä palvelukokonaisuuksien tutkimukseen, kehittämiseen ja koulutukseen.

- Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti toimii kompassina alan kehittämiselle Suomessa ja vahvistaa matkailualan yrittäjien osaamista, alan koulutusta ja tutkimusta. Lapilla on erityisasema Suomen matkailukartalla ja Lapissa on matkailualan ylivoimaista osaamista. Matkailualan yritykset ovat edelläkävijöitä matkailuun liittyvien palvelutuotteiden kehittämisessä. Alan koulutusta ja tutkimusta on paljon, mutta selkeä koordinointi on tähän asti puuttunut, Arvo Jäppinen korostaa.

Instituutin perustamisen taustalla ovat matkailun globalisoituminen ja alalla tapahtuvat muutokset, mitkä osaltaan lisäävät tutkimuksen tarvetta. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti kokoaa siipiensä suojaan koko osaamisketjun toisen asteen käytännönläheisestä opetuksesta ja ammattikorkeakoulutason soveltavasta tutkimuksesta aina yliopistolliseen perustutkimukseen asti, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen. Lisäksi yhteistyö matkailualan yritysten kanssa tiivistyy. Käytännössä instituutti muodostuu pääasiallisesti Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan, Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, Lapin ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntijoista ja opiskelijoista sekä Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen asiantuntijoista. Vuonna 2010 instituutissa on noin sata työntekijää ja tuhat opiskelijaa. Lisäksi instituutin alueellisina yksiköinä toimivat Levi-instituutti Kittilässä ja Sodankylä-instituutti. Alueellista yhteistyöverkostoa täydentävät Itä-Lapin Oppimiskeskus, Ammattiopisto Lappia Kemi-Tornion alueella sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarissa.


Toiminta käynnistyy vaiheittain ensi vuoden aikana

Instituutin toiminta käynnistyy erillishankkeena vuosina 2008-2009. Toiminnan käynnistämistä varten Lapin korkeakoulut ovat hakeneet yhteensä 1,1 miljoonan euron suuruista rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta Lapin lääninhallituksesta. Toiminnan käynnistämisvaihe sisältää mm. avainhenkilöstön palkkaamisen, toimintamallin luomisen, toimintojen strategisen ja käytännön suunnittelun, toimitilojen järjestämisen sekä opetuksen ja tutkimustoiminnan siirtämisen yhteisiin tiloihin. Instituutin varsinainen toiminta eli opetus ja tutkimus rahoitetaan suuntaamalla mukana olevien yksikköjen perusrahoitusta uudelleen. Instituutin perustamista valmistellut työryhmä on arvioinut, että käynnistysvaiheen jälkeisen pysyvän vaiheen lisärahoitustarve on miljoona euroa vuodessa. Lisäksi tutkimus- ja hankerahoitusta haetaan ulkopuolisista lähteistä.

Käynnistämisvaiheen jälkeen eli vuosien 2010 ja 2015 välisenä aikana kehitetään instituutin palveluja. Tavoitteiden mukaisesti vuosien 2016 ja 2020 välisenä aikana instituuttia kehitetään niin, että se saavuttaa kansainvälisesti tunnetun matkailualan tutkimuksen ja koulutuksen huippuyksikön aseman.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on Lapin korkeakoulujen eli Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rakenteellisen kehittämisen kärkihanke.

- - -

Matkailun merkitystä kuvaavia tunnuslukuja:
Lapin liiton mukaan:
- Vuonna 2005 matkailu toi Lappiin noin 400 miljoonan euroa välittömiä tuloja.
- Vuonna 2005 matkailu työllisti n. 4 000 henkilötyövuoden verran Lapissa.
- Vuonna 2004 majoitus- ja ravitsemisala työllisti 7,9 % kokonaistyövoimasta Lapissa, 4,2 % koko Suomessa.
Tilastokeskuksen mukaan:
- Suomessa kulutettiin v. 2005 yhteensä 9,6 miljardia euroa matkailuun, josta ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli 26 %.
- Matkailun aikaansaama arvonlisäys 2005 oli 3,2 miljardia euroa eli 2,4 % Suomen bruttokansantuotteesta, mikä on suurempi kuin elintarviketeollisuuden ja kaksi kertaa suurempi kuin maatalouden.
- - -

Lisätietoja:
- Projektin johtaja Arvo Jäppinen, puh. 0400-468 143
- Johtaja Ari Konu, puh. 040-735 2007