Uutiset 2021
Nina_Aarras_tyoelamaprofessori2021.jpg

Matkailualan uudeksi työelämäprofessoriksi matkailusuunnittelun erityisosaaja KTT Nina Aarras

23.9.2021

Matkailualan työelämäprofessorina aloitti syyskuun alussa KTT Nina Aarras. Aarraksen vankka asiantuntemus vahvistaa työelämäyhteistyötä ja tukee Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) rakentumista eurooppalaisesti tunnustetuksi matkailun osaamiskeskittymäksi.

Pohjoiset korkeakoulut, Lapin yliopisto ja Lapin AMK, ovat nostaneet kestävän matkailun yhdeksi korkeakouluyhteisön strategisista painopisteistä. MTI on korkeakoulujen yhteinen matkailun asiantuntijayhteisö, ja vasta aloittaneella matkailualan työelämäprofessori Nina Aarraksella on keskeinen rooli MTI:n matkailuelinkeinoa palvelevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa.

Vuoropuhelun lisääminen työelämän kanssa motivoi

Aarras työskentelee Swecolla johtavana asiantuntijana. Sweco on rakennetun ympäristön, teollisuuden suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, joka luo ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkien ja kestävämmän yhteiskunnan kehittämiseksi.

Työelämäprofessorina Aarras osallistuu käytännön työelämän näkökulmasta sekä matkailualan että alaan liittyvän opetuksen kehittämiseen. Lisäksi hän vahvistaa yhteydenpitoa ja yhteistyötä korkeakoulujen, matkailualan toimijoiden ja viranomaisten kesken.

– Työskennellessäni erityyppisissä matkailuhankkeissa olen huomannut, että puhuttaessa kestävyydestä on erittäin tärkeää katsoa yksittäisen kohteen tai toiminnon sijaan kokonaisuutta. Esimerkiksi uuden matkailukohteen suunnittelussa on kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät vaikutukset arvioitava niin rakentamisen kuin toiminnankin osalta, Aarras painottaa.

Hänen mukaansa kestävyys voi toisinaan näyttäytyä käytännön toimijoille melko abstraktina käsitteenä. Erilaisten tavoitteiden sanoittaminen kouriintuntuviksi toimenpiteiksi on tärkeää, jotta sanat muuttuvat teoiksi.

Seuraavana askeleena matkailututkimuksen kansainvälisesti tunnustettu huippuyksikkö

MTI:ssa tehtävälle yhteistyölle on ominaista monialaisuus ja monitieteisyys, mikä luo erityisen vahvan pohjan kestävän matkailun edistämiselle. Aarraksen erityisosaaminen – liittyen matkailupalvelujen suunnittelemiseen, matkailuinfrastruktuurin rakentamiseen, kiertotalouteen ja jäteyhteiskuntaan – täydentää olemassa olevaa MTI:n vastuullisen matkailun asiantuntijuutta.

– Aloitan työssäni innostunein mielin. Uskon, että minulla on mahdollisuus edistää käytännön työelämän ja tutkimusmaailman vuoropuhelua. Olen esimerkiksi asiantuntijana saanut konkreettisesti nähdä, miten tutkimustieto ja käytännön ymmärrys yhdessä johtavat onnistuneeseen lopputulokseen.

Taustaltaan Aarras on talousmaantieteilijä, jolla on runsaasti kokemusta myös korkeakouluista ja niissä tehtävästä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Työelämäprofessorina hän on mukana tutkimushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä erityisesti matkailututkimuksen opetuksessa.

– Toivon, että pääsen edistämään kokonaisnäkökulman painottamista ja systeemiajattelua matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistamisessa. Kestävään matkailuun liittyvää hyödyntämätöntä potentiaalia on paljon, eikä kaikkia mahdollisuuksia ole vielä edes tunnistettu. Tätä potentiaalia toivoisin pääseväni työelämäprofessorina kartoittamaan ja tuomaan esille vahvemmin.

Aarras kokee etenkin kierto- ja jakamistalouden tuomien mahdollisuuksien olevan erittäin kiinnostavia kestävän matkailun näkökulmasta. Silloin hänen mukaansa keskiössä on digitalisuuden ja paikallisuuden hyödyntäminen.

MTI on tällä hetkellä kansallisesti tunnustettu matkailualan toimija. Seuraavana askeleena Aarraksen mukaan on kehittää instituutin toimintaa niin, että siitä tulee myös Euroopan tasolla tunnustettu osaamiskeskittymä, joka tunnetaan erityisesti arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten, taloudellisten vaikutusten ja vastuullisen matkailun asiantuntijuudesta.

Lisätiedot:

Työelämäprofessori Nina Aarras
nina.aarras(at)ulapland.fi
nina.aarras(at)sweco.fi
p. 040 566 3645

Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi
antti.syvajarvi(at)ulapland.fi
p. 0400 606 244

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen
riitta.rissanen(at)lapinamk.fi
p. 040 029 3545