Uutiset 2002
 
Carina Keskitalo.jpg

Paikallisväestön näkökulma ei tule esille arktisuuden määrittelyssä

13.11.2002

Myyttis-romanttinen näkemys arktisesta alueesta ei kuvaa tämän päivän todellisuutta, toteaa yhteiskuntatieteiden maisteri Carina Keskitalo tuoreessa väitöskirjassaan "Constructing ‘the Arctic’ - Discourses of international region-building".

Keskitalon mukaan arktinen alue on moniulotteinen ja sen nykyinen määrittely on organisaatiolähtöinen. Carina Keskitalon tutkimuksen mukaan arktisen alueen määrittely on ongelmallista. Esimerkiksi Arktisen Neuvoston yhteydessä arktisen määrittely on abstrakti ja sitä on vaikea ymmärtää. Väitöskirjassaan Keskitalo päätyykin kritisoimaan muiden muassa Arktisen Neuvoston kokoonpanoa, koska se määrittelee arktisuuden kahdeksan jäsenvaltion edustajien ja erilaisten intressiryhmien edustajien kautta. Paikallisen ja alueellisen tason edustus puuttuu Arktisesta Neuvostosta, joten paikallisväestön näkökulma ei tule esille arktisuuden määrittelyssä.

- Arktisuuden romanttis-myyttinen näkemys juontuu pohjoisamerikkalaisesta käsityksestä, joka nousee esille erityisesti Kanadassa. Siellä pohjoisuus mielletään erämaaksi, jossa erityisen merkityksen saavat vähemmistökysymykset ja perinteinen elämäntapa. Näkemys korostuu arktisessa yhteistyössä, koska Kanada on yksi Arktisen neuvoston vahvimmista jäsenmaista. Lisäksi romanttis-myyttinen näkemys korostuu arktisessa kirjallisuudessa, Keskitalo sanoo.

Väitöstutkimuksessaan Keskitalo analysoi arktisuuden määritelmää niin sanotun frontier-käsitteen avulla. Käsite korostaa arktista aluetta perinteisenä ja alkuperäisenä. Se piirtää selkeän eron alkuperäiskansojen ja muuttaneen väestön, ympäristön ja kulttuurin sekä sivistyksen ja erämaan välille. Näkemys on Keskitalon mukaan hallitseva Pohjois-Amerikassa, jossa ihmiset muuttivat idästä länteen paremman elämän toivossa. Myös Kanadan pohjoisosilla on ollut selkeä myyttisyyttä rakentava merkitys Kanadan valtiolle. Sosiaalinen muutos perinteisestä alkuperäisyhteiskunnasta moderniin yhteiskuntaan on tapahtunut nopeasti ja joiltakin osin niinkin myöhään kuin 1950-luvulla.

Frontier-käsitteen piirteitä voidaan Keskitalon mukaan nähdä myös Alaskassa, Grönlannissa ja Pohjois-Venäjällä. Pohjoismaissa tilanne on kuitenkin toinen, koska Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä Islannin pohjoiset alueet ovat pitkään olleet asuttuja ja suhteellisen sulautuneita omaan valtioonsa. Näissä maissa arktista aluetta ei nähdä perinteisen ja alkuperäisen mukaan, eikä näiden valtioiden pohjoisia osia ole määritelty arktisiksi kuin osittain, Keskitalo korostaa.

Carina Keskitalon väitöskirja "Constructing ‘the Arctic’ - Discourses of international region-building" tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 15.11.2002. Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat dosentti Lassi Heininen Lapin yliopistosta ja professori Rob Shields Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä. Kustoksena toimi kansainvälisten suhteiden professori Alpo Rusi Lapin yliopistosta.