Uutiset 2010

Paras maaseutuaiheinen gradu Lapin yliopistosta

15.1.2010

Emily Höckertin matkailututkimuksen oppiaineeseen tekemä opinnäytetyö on palkittu vuoden 2009 parhaana maaseutuaiheisena pro gradu -tutkielmana.

Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsee vuosittain ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Järjestyksessään viidennen gradupalkinnon saajaksi on valittu Emily Höckertin työ Socio-cultural sustainability of rural commmunity-based tourism. Case Study of Local Participation in Fair Trade Coffee Trail, Nicaragua. Palkintoperusteissa kiinnitettiin erityistä huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin ja innovatiivisuuteen sekä aiheen merkittävyyteen maaseutututkimuksen ja maaseudun kehittämisen kannalta.

Emily Höckertin tutkielma valmistui kesällä 2009 Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnassa, ja tutkielman ohjaajana toimi matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola. Tutkielma käsittelee yhteisöperustaista matkailua kehitysmaissa ja pohtii paikallisyhteisöjen hyvinvointia heidän omasta näkökulmastaan käsin. Työssään Höckert tarkastelee kolmea San Ramónin kahvikylää Nicaraguassa. Näissä kylissä matkailuhanke on tuonut kaivattuja lisätuloja kahvinviljelyn rinnalle.

Tutkielman tulokset tuovat esiin sen, että yhteisöperustainen matkailu voi voimaannuttaa paikallisia ihmisiä maaseudulla. Matkailun kehittymisen myötä on syntynyt uusia osallistumismahdollisuuksia erityisesti nuorille matkaoppaille sekä naisille, jotka vastaavat majoituspalveluista kodeissaan. Matkailuhanke on tuonut uusia kontakteja, taitoja ja tietoja sekä lisännyt oman kulttuurin arvostusta. Se on myös parantanut matkailuun osallistuvien naisten ja nuorten itsetuntoa ja lisännyt valinnanvapauksia. Kyläyhteisöt kokonaisuudessaan ovat sen sijaan hyötyneet matkailusta vähemmän. Tutkielman tulokset kannustavat kuitenkin tarttumaan yhteisöperustaisiin matkailualoitteisiin osana kestävää maaseutukehitystä.

Palkinnon myöntänyt Maaseudun uusi aika -yhdistys edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta, osallistuu maaseutupoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on mukana maaseudun kehittämistyössä. Yhdistys julkaisee Maaseudun uusi aika -lehteä, joka on monitieteinen ja monialainen maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti.

Emily Höckertin tutkielma on julkaistu sarjassa Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä. Se on luettavissa verkkojulkaisuna (pdf).
 
Sarjassa on julkaistu myös muita erinomaisen arvosanan saaneita ja matkailualan kehittämisen kannalta hyödyllisiä matkailututkimuksen pro gradu -tutkielmia, joista tuoreimpia ovat

  • Viljanen Anna: Vapaaehtoisturismin etiikka. Sosiokulttuurinen analyysi kansainvälisen vapaaehtoistyön vaihtosuhdejärjestelmästä. Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 6. Rovaniemi 2009, 73 s.
  • Angeria Mervi: Kotiseutu matkakohteena, matkakohde kotiseutuna. Kirjoituksia Aavasaksalle noususta. Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 4. Rovaniemi 2009, 70 s.
  • Pitkänen Kirsi: Meikäläiset matkalla. IT-lehden matkakertomukset identiteetin rakentamisen välineinä. Lapin yliopiston matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 3. Rovaniemi 2008, 71 s.

Kaikki sarjassa julkaistut tutkielmat ovat luettavissa verkkojulkaisuina.

LaY/Viestintä/SV