Uutiset 2003
 

Pohjois-Suomen korkeakouluille yhteinen strategia

7.3.2003

Osaava Pohjois-Suomi – korkeakoulujen alueellisen yhteistyön päälinjaukset -suunnitelman keskeinen tavoite on tiivistää pohjoisten korkeakoulujen yhteistyötä.

Tarkoituksena on pyrkiä koko alueen kattavaan maakuntayliopisto / maakuntakorkeakoulumalliin, joka tarjoaa laadukkaat korkeimman opetuksen opiskelumahdollisuudet joustavasti ja tasapuolisesti koko alueen väestölle ja elinkeinoelämälle. Maakuntayliopisto / maakuntakorkeakoulumallia esitetään ensi vaiheessa sateenvarjohankkeena opetusministeriölle.

Korkeakoulujen alueellista yhteistyötä koskevassa strategiassa ovat mukana Oulun ja Lapin yliopistot sekä Oulun seudun, Kajaanin, Keski-Pohjanmaan, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut. Suunnitelma on laadittu näiden korkeakoulujen muodostamassa yhteistyöneuvottelukunnassa. Strategian taustalla on alueellista kehittämistä koskevan yhteiskunnallisen palvelutoiminnan tuleminen lakisääteiseksi tehtäväksi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Keskeisiä osa-alueita ovat aikuiskoulutus, innovaatiotoimintojen alueellinen kehittäminen, yrittäjyys sekä tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen käyttö. Korkeakoulut pyrkivät tehostamaan koulutustarjontaa ja –yhteistyötä myös perustutkintokoulutuksessa, kehittämään ennakoinnin ja arvioinnin alueellisia toimintatapoja sekä lisäämään kulttuuris-humanistista osaamista. Huomiota kiinnitetään myös osaamisen johtamiseen.

Vahva kansainvälisesti suuntautunut koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta on keskeinen osaamisen edistäjä. Tavoitteena on lisätä merkittävästi tutkimusta ja innovaatiotoimintaa Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen tulevaisuusalojen ja perustoimialojen sekä hyvinvoinnin ja kulttuurin osaamisen vahvistamiseen suuntautunut innovaatioverkosto edistää toimintaympäristön globaalia kilpailukykyä, vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Alueen yliopistot ja ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä laajoja yhteishankkeita seuraavilla Pohjois-Suomen painoaloilla:

Tulevaisuusalat:

 • tieto- ja viestintätekniikka
 • sisältö- ja mediatuotanto
 • biotekniikka ja muu bioala
 • hyvinvointipalvelut ja -teknologia
 • ympäristö ja kestävä kehitys
 • liiketoiminta, logistiikka ja yrittäjyys
 • humanistinen ja kulttuuriala
 • elämysteollisuus
 • kylmäteknologia ja muu pohjoinen osaaminen 

Perustoimialat:

 • matkailu, luontomatkailu
 • metalli- ja terästeollisuus
 • kemian teollisuus
 • metsä- ja puutuoteteollisuus
 • luonnonvara-ala ja kaivannaisteollisuus

Pohjois-Suomen korkeakoulujen alueellista yhteistyön strategiaa hyödynnetään monien suunnitteluasiakirjojen täytäntöönpanossa. Tärkeimpiä näistä ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta- ja taloussuunnitelmat, tulossopimukset vuosille 2004–2006, maakuntasuunnitelmat, EU-rakennerahasto-ohjelmat ja yhteistyöasiakirjat sekä näihin liittyvät neuvotteluprosessit.

Yksityiskohtaisemmin sitä hyödynnetään Pohjois-Suomen seutukuntakohtaisissa korkeakoulustrategioissa, aluekeskusohjelmissa ja osaamiskeskusohjelmissa. Strategian pohjalta laaditaan toimenpideohjelma ja se päivitetään määräajoin. Toimenpideohjelman toteutumisen arvioimiseksi laaditaan yhteiset alueellisen vaikuttavuuden arviointikriteerit sekä määritellään strategian onnistumisen varmistavat toimet.