Uutiset 2011

Pohjoisen hyvinvointitieto yhtenevään tiedonhankintaan

16.12.2011

Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet syyskuussa 2011 Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen monitasoinen hyvinvointitieto kaikkien saataville.

Hanke on Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelman yksi kärkihanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin Ely-keskus yhteensä 340 000 eurolla. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun asti, ja sen tieteellisenä vastuuhenkilönä toimii professori Asko Suikkanen.

Professori Asko Suikkasen mukaan hankkeen taustalla on se, että väestön terveys on maassamme monilla mittareilla mitattuna parantunut, mutta samalla niin terveyden kuin terveyspalvelujenkin jakautumisessa on suuria alueellisia eroja.

– Talouskasvusta ja ihmisten aineellisen hyvinvoinnin lisääntymisestä huolimatta koettu hyvinvointi ei ole kohentunut. Itse asiassa ihmisten ja ihmisryhmien keskinäiset hyvinvointierot ovat osoittautuneet hyvin laajoiksi, Suikkanen sanoo.

Suikkasen mukaan edellä mainitut tekijät puoltavat paikallisen hyvinvointitiedon reaaliaikaista keräämistä, tulkintaa ja käyttöä.

– Palvelujen kehittäminen vaatii uudenlaista subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusta, joka huomioi muutokset arkielämän luonteessa, ihmisten tarpeissa, osaamisessa ja muissa hyvinvoinnin tekijöissä. Tätä varten tarvitaan uusia indikaattoreita, joiden perustalle ihmisten hyvinvointia edistävät palvelut rakentuvat.

Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa tuotetaan kyseiseen tarpeeseen vastaten käyttäjälähtöistä, vuorovaikutteista ja monitasoista hyvinvointitietoa. Tieto tuotetaan helposti ja nopeasti saatavissa olevaksi ja päivitettäväksi hyvinvointitiedoksi kuntien päättäjille, organisaatioille, yhteisöille, oppilaitoksille sekä yksittäisille kuntalaisille.

– Hankkeen erityisinä kehittämisen kohteina ovat kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa kuvaavat tiedonhankinnan muodot: ihmisten kokemuksellisen tiedon kerääminen uudella tavalla sekä tähän yhteyteen soveltuvat sähköiset tiedon keruu- ja käyttömenetelmät.

Hankkeessa tuotetaan myös tiedon hyödyntämisen ja jakamisen toimintamalli kolmeen toisiaan täydentävään tietotuotteeseen perustuen. Tietotuotteet ovat 1) alueellinen hyvinvointitietokanta, 2) Lappiin kohdistettava hyvinvointibarometri sekä 3) uudet kokemukselliset hyvinvointi-indikaattorit.

– Tällaisia uudentyyppisiä toimintamalleja tarvitaan, kun seudullisen ja kunnallisen hyvinvointistrategiatyön merkitys on lisääntynyt valtiollisen hyvinvointipolitiikan informaatio-ohjauksen muuttumisen myötä, Suikkanen sanoo.

Kyseinen toimintamalli jalkautetaan hankkeen aikana pilottikuntiin. Mm. Rovaniemen kaupunki osallistuu tiiviisti toimintamallin kehittämiseen. Suikkasen mukaan hankkeen tuloksena tuotettava tiedon keräämisen, tulkinnan ja käytön malli on sopiva käytettäväksi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin hyvinvoinnin tutkimisessa sekä hyvinvointitiedon käytössä.

Lisätietoja:
Professori Asko Suikkanen, p. 040 544 2744, asko.suikkanen(at)ulapland.fi
Kehittämispäällikkö Raimo Jänkälä, p. 040 510 9481, raimo.jankala(at)ulapland.fi