Uutiset 2011

Rehtoreiden taidot punnittiin yliopistouudistuksessa

8.2.2011

Vaasan yliopistossa tarkistettavassa hallintotieteen lisensiaatti Virpi Jupon julkisjohtamisen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan muutoksen johtamista suomalaisissa yliopistoissa.

Tutkimuksessaan Juppo kysyy, millainen organisaatiomuutos on suomalainen yliopistouudistus ja millaiselta näyttää muutoksen johtaminen, sen rajoitteet, mahdollisuudet ja tavat yliopistouudistuksessa yliopistojen rehtoreiden näkökulmasta.

Uudistus rehtoreiden taidonnäyte
Kyseessä oli ainutkertainen ja ainutlaatuinen uudistus, jossa mukana oli useita toimijoita ja erilaisia toiveita. Yliopiston sisäisten tekijöiden vaikutus näkyi vahvasti, koska uudistus kosketti kaikkia yliopiston toimijoita.

Henkilöstön muutosvastarinta ilmeni epävarmuutena tulevaisuudesta. Myös rehtorit kokivat toimivansa epätäydellisen tiedon varassa.

– Rehtoreiden mielestä keskeistä oli henkilöstön mukaan ottaminen suunnitteluun ja muutoksesta tiedottaminen. Tärkeänä nähtiin myös kommunikointi sidosryhmien kanssa muutoksen tavoitteista ja tulevaisuudesta. Rehtorit painottivat henkilöstön sitouttamista muutokseen, muutoksesta visiointia ja yhteisöllisyyden korostamista, Juppo kertoo tutkimuksen tuloksista.

Muutoksen johtaminen vaatii visioita ja esimerkillisyyttä
Organisaation muutos on tavallisuudesta poikkeava tilanne, joka vaatii muutoksen johtajalta paljon. Juppo kuvailee muutoksen johtajan ideaalikuvaa seuraavasti:

– Muutoksen johtaja toimii itse esimerkkinä ja hänellä on kyky visioida ja muodostaa muutossuunnitelmia. Hän myös viestii niistä tehokkaasti. Tärkeää on myös innostaa ja kannustaa henkilöstö mukaan muutokseen.

– Muutoksen johtamisessa viestinnän ja kommunikoinnin merkitys etenkin muutoksen perustelemisen ja hyväksymisen kannalta on oleellista, Juppo jatkaa.

Tutkimuksessa todetaan, että menestyksellinen muutoksen johtaminen koostuu useista toimenpiteistä. Muutosta toteuttamaan muodostetaan tarpeeksi vahva ja toimintakykyinen tiimi. Johdon tehtävänä on luoda viestittävä ja yhteinen visio ja tuoda reilusti esiin muutoksen syyt ja perustelut.

Henkilöstö sitoutetaan muutokseen korostamalla yhteisöllisyyttä, muutoksesta viestitään ja tiedotetaan jatkuvasti. Muutos johdetaan päämäärätietoisesti kohti tavoiteltavaa tilaa hyväksyen samalla tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus. Muutosvastarintaan tulee myös varautua, Juppo listaa menestyksen avaintekijöitä.

Tutkimusta varten haastateltiin seitsemäntoista yliopiston rehtoria. Haastatteluaineistoa täydennettiin yliopistouudistusta koskevalla dokumenttiaineistolla.

Lisätiedot: Virpi Juppo, puh. 040 708 2884, sähköposti: etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Virpi Juppo työskentelee Vaasan yliopiston viestinnässä julkaisu- ja tiedetoimittajana.

Julkaisu:
Juppo, Virpi (2011). Muutoksen johtaminen yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta. Acta Wasaensia 235. Julkisjohtaminen 15. 202 sivua.

Julkaisun tilaukset ja pdf-versio: http://www.uwasa.fi/julkaisusarjat/luettelo/?julkaisu=630  

Tiedote/Vaasan yliopisto/Viestintä