Uutiset 2010

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projekti käynnistyy

10.2.2010

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA-palvelut käynnistää kaksivuotisen Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto kaupunkilaisten, lintuharrastajien sekä ympäristötietoa käyttävien organisaatioiden välille lintutietojen kokoamisen ja käytön tehostamiseksi. Kaupungin maankäytön suunnittelu, ympäristön tilan seuranta sekä alueiden käyttö ja suojelu tarvitsevat tietoja erityisesti linnustollisesti arvokkaista alueista sekä uhanalaisten ja EU:n lintudirektiivilajien esiintymistä.

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektissa edistetään kansalais- ja harrastajatietojen käyttömahdollisuuksia ympäristön tilan arvioinnissa ja seurannassa. Projekti pyrkii myös luomaan edellytyksiä kesämatkailutuotteiden monipuolistamiseen lintuharrastajien ja tutkijoiden sekä matkailuyrittäjien välisellä yhteistyöllä. Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin aikana kartoitetaan Rovaniemen pesimälinnuston nykytila sekä arvioidaan linnustossa tapahtuneita muutoksia ja niiden syitä.

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin kenttätyöt käynnistyvät kevään 2010 kuluessa ja hanke päättyy vuoden 2011 lopussa. Projektin kokonaiskustannukset ovat noin 230 000 euroa, josta Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) myöntämän EAKR -rahoituksen osuus on 70 %. Rovaniemen kaupunki osallistuu projektin rahoitukseen 10 % osuudella ja Lapin yliopisto 20 % osuudella. Muita yhteistyötahoja ovat Lapin Lintutieteellinen Yhdistys, Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö, Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo sekä BirdLife Suomi.

Rovaniemen kaupunkilintuatlas -projektin toteutuksesta vastaavat Arktisen keskuksen Luontoselvitys- ja YVA -palveluiden tutkijat. Projektipäällikkönä toimii erikoistutkija Jukka Jokimäki ja projektitutkijana Marja-Liisa Kaisanlahti.
 
Lisätietoja:

Erikoistutkija, dosentti Jukka Jokimäki, p. 0400 138802, jukka.jokimaki(at)ulapland.fi
Tutkija Marja-Liisa Kaisanlahti, p. 0400 138801, marja-liisa.kaisanlahti(at)ulapland.fi