Uutiset 2011
 

Saamelaispedagogiikan päivät Inarissa

5.12.2011

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta järjestää yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston, Oulun yliopiston Giellagas-instituutin sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa saamelaispedagogiikan päivät Inarissa8.–9.12.2011.

Päivillä pohditaan saamelaisopetuksen ydinkysymyksiä sekä erilaisia malleja saamelaisopettajuuden ja koulujen pedagogiikan kehittämiseksi. Päivillä nostetaan esille tutkimuksen ja opetuksen välistä yhteyttä esittelemällä Lapin yliopistossa tehtyä saamelaiskasvatustutkimusta ja sen tuloksia. Samalla pohditaan, miten tutkimus voi myötävaikuttaa opetuksen kehittämiseen. Tarkoituksena on luoda yhteys Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja käytännön opetustyötä tekevien välille saamelaisasioissa. Päivien lopuksi linjataan myös sitä, miten tutkimuksen- ja opetuksen yhteistyötä jatketaan ja millaisiin konkreettisiin toimiin voitaisiin ryhtyä.

Saamelaisalueella on noin 40 saamelaisopettajaa, joista seuraavan viiden vuoden aikana viisi jää eläkkeelle. Lisäksi kunnissa on useita täyttämättä olevia opettajien virkoja. Lapin yliopiston opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö kartoittaa loka-marraskuussa saamelaisalueen opettajien täydennyskoulutustarpeita. Seminaarin tavoitteena on pohtia myös sitä, millä keinoin koulutustarpeiden mukaista täydennyskoulutusta voitaisiin lähteä toteuttamaan.

Päivät on tarkoitettu opetus- ja sivistystoimen johtohenkilöille, saamen kielellä ja saamen kieltä opettaville opettajille, sivistys- ja koulutustoimen lautakuntien puheenjohtajille ja jäsenille, saamelaisvanhemmille, saamelaistutkijoille, saamelaisille sekä kaikille saamenkielisestä opetuksesta kiinnostuneille. Pedagogiikan päivillä on järjestetty tulkkaus pohjoissaame-suomi.

Saamelaispedagogiikan päivät liittyvät saamen kielten elvyttämisohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää saamen kielen osaamista. Työryhmän tehtävänä on laatia esitys siitä, millaisia ratkaisuja tarvitaan saamen kielen elvyttämistoimenpiteiksi.

Lisätietoja:
Kaarina Määttä
Puhelin (0)400 696480

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksistaan.

Ohjelma:

http://www.avi.fi/fi/virastot/lapinavi/Ajankohtaista/Tapahtumatjakoulutukset/Documents/Saamelaispedagogiikan%20päivät%20Inarissa%20-%20ohjelma.pdf