Uutiset 2012

Sosiaalityön ja sosiaalialan koulutukselle uusi yhteistyörakenne

17.1.2012

Lapin korkeakoulukonsernin toiminta tiivistyy uudella Lapin yliopiston sosiaalityön ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen yhteistyörakenteella.

uutiskuva_allekirjoitus.jpg

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun rehtori Reijo Tolppi ja Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola allekirjoittavat tiistaina 17.1.2012 sopimuksen yliopiston sosiaalityön oppiainepoolin ja ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksia vahvistavasta Sociopolis-yhteistyörakenteesta.

Uudella Sociopolis-yhteistyörakenteella terävöitetään ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksen ja yliopiston sosiaalityön oppiainepoolin koulutuksen yhteistyötä, työnjakoa, profiloitumista ja vetovoimaa. Lisäksi yhteistyöllä vahvistetaan alan työelämäyhteistyötä, soveltavaa tutkimusta sekä kehittämis- ja palvelutoimintaa Pohjois-Suomessa ja Barentsin alueella. Se tukee molempien oppilaitosten hyvinvointiosaamisen painopistettä.

– Yhteistyö edellyttää ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen yhteisten mahdollisuuksien uudenlaista avaamista sekä uusia luovia ratkaisuja koulutusten kehittämisessä, professori Anneli Pohjola sanoo.

Yhteistyön muotoja tulevat olemaan mm. yhteisen opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen, joustavien ja houkuttelevien opintopolkujen rakentaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, avoimen korkeakouluopetuksen hyödyntäminen yhteisessä toiminnassa, yhteinen resurssien käytön suunnittelu, yhteisten toiminnallisten kärkien kehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämishankeyhteistyön vahvistaminen.

Yhteistyörakenteen piiriin kuuluu myös opiskelijaliikkuvuutta mahdollistava suora jatkumo ammattikorkeakouluopinnoista yliopistoon. Ammattikorkeakoulun sosionomitutkinnon korvaavuuksista yliopiston sosiaalityön koulutuksessa on olemassa jo yhtenäiset valtakunnalliset säännökset.

- Ammattikorkeakoulun opiskelijoille on avattu mahdollisuus opiskella tutkintonsa rinnalla yliopiston sosiaalityön opintoja. Lisäksi opiskelijaliikkuvuutta voidaan edistää opetus- ja opettajavaihdolla sekä hanke- ja tutkimusyhteistyöllä. Eri osaamisalueilla on mahdollista hyödyntää henkilökunnan osaamista ristiin sekä toteuttaa alan täydennyskoulutusta yhteistyössä. Yliopiston julkisoikeuden, kuntoutustieteen ja sosiaalityön oppiainepooli antaa osaltaan mahdollisuuksia joustavien opintojen rakentamiseen. Lisäksi yhteistyöllä voidaan tiivistää myös korkeakoulujen kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa, Pohjola sanoo.

Yhteistyön taustalla on se, että sosiaaliala on terveydenhuollon ohella työvoimatarpeeltaan kasvava ala, jonka koulutustarve lisääntyy koko ajan. Alalla on jo nyt pulaa pätevistä työntekijöistä. Lisäksi eläköityminen lisää uusien työntekijöiden tarvetta seuraavan vuosikymmenen aikana. Sosiaalialan henkilöstö kattaa noin seitsemän prosenttia maan kokonaistyövoimasta ja on terveydenhuollon henkilöstömäärää hieman suurempi.

– Korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen liittyy kiinteästi myös sosiaali- ja terveysministeriön painopisteenä olevaan sosiaali- ja terveysalan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Korkeakoulut ovat kiinteästi mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) koordinoimassa Kaste-ohjelman aluehankkeessa. Yhteistyö Posken kanssa mahdollistaa oppilaitoksille työelämäyhteistyön syventämisen ja osallistumisen alan työmenetelmien kehittämiseen, professori Anneli Pohjola sanoo.

Sosiaalialan korkeakoulutus Lapissa

Sosiaalialan korkeakoulutus Lapissa keskittyy Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun ja Lapin yliopistoon. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma toteuttaa ainoana Lapissa sosionomi (AMK) ja ylempi amk -tutkintoon johtavaa koulutusta. Aikuiskoulutuksena sosionomi (AMK) -tutkinto toteutetaan verkko-opetuksena ja osallistujia koulutukseen on eri puolelta Suomea. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana syventää osaamistaan sosiaalialan eri sektoreille. Sosiaalialan koulutusohjelman lisäksi Kemi-Torniossa on tarjolla hoitotyön koulutusohjelma sekä sosiaali- ja terveysalan yhteisenä koulutuksena vuonna 2009 aloitettu vanhustyön koulutusohjelma.

– Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala kehittää moniammatillista toimintatapaa koulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Käytännössä tämä merkitsee toimialan koulutusohjelmien osaamis- ja muiden resurssien yhteiskäyttöä, huomioiden kuitenkin koulutusalojen erityisyys, koulutusohjelmavastaava Heli Arola sanoo.

Lapin yliopiston sosiaalityön oppiainepooli tarjoaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa sosiaalityön pääainekoulutusta. Opiskelijoiden on mahdollista valita sosiaalityön koulutuksessa oppiaineen yleisten opintojen ohella vanhustyöhön painottuva gerontologisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto tai sosiaalioikeuden suuntautumisvaihtoehto.

– Sosiaalityö sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa julkisoikeuden, kuntoutustieteen ja sosiaalityön oppiaineiden yhteistyöpooliin. Julkisoikeuden osalta yliopistossa on sovittu oppiaineen suuntaamisesta jatkossa sosiaalioikeuteen, mikä mahdollistaa uuden osaamisalueen ja koulutusprofiilin avaamisen sosiaalialalla, professori Anneli Pohjola sanoo.

Lisätietoja:
Professori Anneli Pohjola, puhelin 040 553 7498
Koulutusohjelmavastaava Heli Arola, puhelin 040-775 2470

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi