Uutiset 2021
uutiskuva_3.jpg

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus ”Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa” -tutkimuskonsortiolle

20.9.2021

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 3,6 miljoonan euron rahoituksen Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelmasta konsortiolle, jonka muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopisto, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Lapin yliopisto. Lapin yliopiston osuus rahoituksesta on 550 000 euroa.

Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (Economic and social sustainability across time and space in an ageing society, SustAgeable) -hankekonsortiota johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalityön oppiaineesta hankkeeseen osallistuu apulaisprofessori Minna Zechner.

SustAgeble-hankkeessa tutkitaan seuraavia teemoja: (1.) Miten hyvinvointi jakautuu alueellisesti, eri väestöryhmien ja sukupolvien välillä, (2.) Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden säästötoimenpiteet ja niiden vaikutukset, (3.) Millaisia mahdollisuuksia on nostaa työllisyyttä pidentämällä työuria ja maahanmuuttajien integraation avulla, (4.) Miten hoivan vastuita jaetaan ja (5.) Millaisia ovat alueelliset ja paikalliset erot maahanmuuton ja kaupungistumisen näkökulmista.

Aineistoina hyödynnetään laajoja suomalaisia ja eurooppalaisia rekisteriaineistoja sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluaineistoja.

Strategisen tutkimuksen neuvosto ja DEMOGRAPHY-ohjelma

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva STN päätti 13.9.2021 uusista rahoitettavista konsortioista. Rahoitusta myönnettiin kolmessa ohjelmassa yhteensä 44 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä 12 konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

DEMOGRAPHY-ohjelman taustalla on kysymys pääasiassa väestön ikääntymisen aikaansaaman taloudellis-yhteiskunnallisten kysymysten tutkimisesta ja politiikkarelevanttien vastausten aikaan saamisesta. Eläkeläisten nouseva määrä, hoivan tarpeen kasvava kysyntä, työikäisten määrän lasku sekä maahanmuuttajien integraatio ovat hankkeessa keskeisiä teemoja.

Uutinen Suomen Akatemian sivuilla DEMOGRAPHY-ohjelmassa rahoitetuista hankkeista

Lisätietoja:
Minna Zechner, sosiaalityön apulaisprofessori (hyvinvointipalvelut ja -politiikka)
minna.zechner(at)ulapland.fi
0400 13 8878