Uutiset 2002
 

Suomen Akatemialle seitsemän uutta tutkimusohjelmaa

14.11.2002

Suomen Akatemiassa alkaa ensi vuonna seitsemän uutta tutkimusohjelmaa. Uusia tutkimusohjelmia ovat muiden muassa sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot, teollinen muotoilu, Venäjä-tutkimus sekä terveydenhuoltotutkimus.

Suomen Akatemian hallitus päätti 13.11.2002 seitsemän uuden tutkimusohjelman käynnistämisestä. Uusiin ohjelmiin on varattu yhteensä 41,3 miljoonaa euroa. Tiedesihteeri Raija Matikaisen mukaan ohjelmista neljä soveltuu erittäin hyvin Lapin yliopiston tutkijoille. Hän kehottaakin tutkijoita osallistumaan ensi keväänä Akatemian järjestämiin seminaareihin, joissa pohditaan tutkimusohjelmien sisältöjä. Lopullinen haku tutkimusohjelmiin tapahtuu ensi keväänä. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta erityisesti Lapin yliopiston tutkijoille soveltuvista tutkimusohjelmista.

Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelma liittyy sosiaalisen pääoman käsitteeseen, joka on tullut hyvin lyhyellä aikavälillä ja voimalla mukaan yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan yhteisössä vallitsevia arvoja ja normeja, niiden varaan rakentuvia verkostoja sekä yhteisten arvojen ja verkostojen kautta muodostuvaa yhteiskunnallista luottamusta. Sosiaalinen pääoma viittaa myös yksilöiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintakykyyn. Tutkimusohjelma on Suomen Akatemian mielestä tieteellisesti erittäin haastava. Se vastaa ajankohtaisiin kansallisiin tiedontarpeisiin globalisoituvassa tietoyhteiskunnassa ja se tarjoaa mahdollisuudet erilaisten teoreettisten lähtökohtien soveltamiseen.

Terveydenhuoltotutkimuksen tutkimusohjelma on vastaus yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, onko terveyspalvelujen rahoitus kriisissä, vastaavatko palvelut kaikilta osin väestön tarpeisiin ja ovatko väestöryhmien väliset terveyserot suurentuneet. Nykytilanteessa tarvitaan koordinoitua terveydenhuoltotutkimukseen painottuvaa tutkimusohjelmaa, jolla etsitään ratkaisuja terveydenhuollon ongelmille. Haasteita tuovat väestön ikärakenteen muutos, mikä johtaa vanhusten määrän kasvun myötä lisääntyneisiin terveyspalvelujen tarpeisiin. Lisäksi huoltosuhteen muuttuessa suhteellisesti pienempi määrä työssä käyviä joutuu rahoittamaan suuremmat eläke- ja terveydenhuoltomenot.

Teollista muotoilua koskeva ohjelma on monialainen ja monitieteinen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimusta sekä luonnontieteiden ja tekniikan tutkimusta koskeva hanke. Tutkimuksen kohteena on koko teollisen muotoilun järjestelmä. Se kattaa mm. muotoilun käytännön, teknologisen tuotekehityksen, materiaalitutkimuksen, markkinoinnin, kulutuksen ja tuotteiden kulttuurisen vaikuttavuuden. Monitieteellisyys takaa sen, että teollista muotoilua tarkastellaan niin liiketaloustieteen ja teknisten tieteiden kuin yhteiskuntatieteiden ja kulttuuritutkimuksen välinein. Suomen Akatemia osallistuu tällä ohjelmalla Tekesin teknologiaohjelmaan "Muoto 2005 - Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002-2005".

Suomen Akatemia käynnistää 8 miljoonan euron määrärahalla uuden laaja-alaisen ja kansainvälisesti suuntautuneen Venäjä-tutkimusohjelman. Venäjä-tutkimus ja siihen liittyvä osaaminen on Suomen kannalta tärkeää, minkä vuoksi se on kirjattu myös hallituksen koulutus- ja tutkimuspoliittiseen ohjelmaan sekä Suomen Akatemian kansainväliseen strategiaan. Suomessa tarvitaan jatkuvasti Venäjän tutkimukseen liittyviä erityistoimia, joissa painopisteet vaihtelevat tutkimuksellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaan. Kyse on myös laajapohjaisesta kansallisesta

Lisätietoja:

Tiedesihteeri Raija Matikainen: Puh.(016) 341 3236. Sähköposti, raija.matikainen@ulapland.fi

 LaY/Viestintä/ot