Uutiset 2003
 

Suomen Akatemialta rahoitus neljälle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle

24.11.2003

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen kolmelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle. Lisäksi yksi hanke sai rahoituksen Teollinen muotoilu -tutkimusohjelmasta.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi marraskuussa 2003 rahoituksen kolmelle Lapin yliopiston tutkimushankkeelle. Rahoitusta tutkimushankkeelleen saivat professori Juha Karhu, professori Suvi Ronkainen ja professori Asko Suikkanen. Professori Minna Uotilan vetämä tutkimushanke sai lokakuussa 2003 rahoituksen Teollinen muotoilu -tutkimusohjelmasta.

Oikeustieteen tohtori, velvoiteoikeuden professori Juha Karhun vetämässä tutkimushankeessa "Yleiskäyttöisten hyödykkeiden oikeudelliset puitteet" selvitetään kysymystä siitä, millaiset informaatioaineistot ovat suojattuja ja mitkä ovat vapaasti käytettävissä. Tutkimushankkeessa tarkastellaan muun muassa ns. vapaan lähdekoodin (open source) juridiikkaa. Suomen Akatemia myönsi rahoitusta hankkeelle 150.000 euroa. Tutkimus ajoittuu vuosille 2004-2006.

Kvantitatiivisuus, tulkinnallisuus ja faktojen politiikka

Yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Suvi Ronkainen vetämän tutkimuksen tavoitteena on analysoida kvantitatiivisen ja tilastollisen tutkimustavan käytäntöjä, perusteluja ja mahdollisuuksia. Tutkimus on metodologiseen kehittämiseen pyrkivä monitieteinen projekti, joka hakee tilastolliselle tutkimukselle uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tutkimuksen taustalla on yhteiskunnallinen muutos minkä myötä poliittiset valinnat ovat vaihtuneet erilaisiin mittaamisiin ja numeraalisiin tietoihin vetoavaksi ohjaukseksi. Projekti kysyykin millaisella erityisellä tavalla tällainen tieto muovaa käsitystä todellisuudesta, mikä tulee näkyväksi ja mikä taas jää piiloon. Entä millaisella tavalla politiikka peittyy numeroiden politiikkaan?

Tutkimusprojekti on konsortiohanke Kuopion yliopiston kanssa. Lapin yliopistoon sijouttuvan osuuden johtajana on professori Suvi Ronkainen. Tutkijoina projektiin kuuluvat Marianne Silen, Arto Selkälä ja Liisa Hokkanen. Projektin taustalla on laaja, valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Suomen Akatemia myönsi tutkimushankkeelle rahoitusta 120.700 euroa. Tutkimus ajoittuu vuosille 2004-2007.

Kodin paikantaminen

Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologian professori Asko Suikkasen vetämässä tutkimushankeessa tarkastellaan miten kodin merkitykset ovat muuttumassa ja miten erilaiset paikkojen merkitykset tuotetaan maailmassa, jossa liikkuvuus on yhä enemmän osa arkielämää.

Tutkimustehtävä jakaantuu kolmeen osatehtävään. Ensinnäkin tutkimuksessa tarkastellaan kodin yhteiskunnallista sijaintia teoreettiselta ja metodologiselta kannalta. Toiseksi tutkimuksessa paikannetaan kodin suhdetta indentifikaatioprosessiin eri elämänvaiheissa. Kolmenneksi tutkimuksessa tarkastellaan "toisaalla olevia koteja", kesäasuntoja ja kakkoskoteja. Tutkimuskysymysten tavoitteena on tehdä näkyväksi erilaisia kodin merkityksiä yhteiskunnallisessa rakenteessa, arkielämässä sekä yksilöiden ja paikallisyhteisöjen suhteissa.

Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista, kirjoitetuista elämäkerroista, päiväkirjoista ja tilastoista. Lisäksi Suomessa ja Irlannissa järjestetään kirjoituskilpailu, jolla kerätään ihmisten kertomuksia heidän "kotihistorioistaan".

Tutkimusryhmän vastuullisena johtaja toimii professori Asko Suikkanen. Senioritutkijoina tutkimusryhmässä ovat mukana Anni Vilkko, Seija Tuulentie ja Antti Karisto. Jatko-opiskelijoina ryhmään kuuluvat Riikka Alho ja Raija Lehtola.

Suomen Akatemia myönsi rahoitusta tutkimushankkeelle 241.300 euroa. Tutkimus ajoittuu vuosille 2004-2006.

Teollinen muotoilu -tutkimusohjelma

Vaatetusalan professori Minna Uotilan vetämässä tutkimushankkeessa "Emergence of Luxury" analysoidaan designtuotteisiin kätkeytyvän hiljaisen tiedon ja suunnittelutaidon merkitystä erilaisten käyttäjien ja yhteisöjen käyttökokemuksessa. Tavoitteena on tuottaa täsmennettyä tietoa suunnittelijan, tuotteen ja loppukäyttäjän välisestä vuorovaikutuksesta sekä tiedon hyödynnettävyydestä tulevaisuuden vaatetusteollisuudessa.

Minna Uotilan vetämä tutkimushanke kuuluu osana Suomen Akatemian Teollinen muotoilu -tutkimusohjelmaan. Tutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa teollisen muotoilun vuorovaikutusprosesseja muotoilijan, tuotannon ja käyttäjän välillä. Tutkimusohjelmaan valituissa hankkeissa (8 eri hanketta) selvitetään muun muassa muotoiluammattilaisuuden kehittymistä, apuvälinemuotoilun ja potilasvaatteiden suunnittelun käytännön etiikkaa, tuoteominaisuuksien analyysimenetelmiä sekä tulevaisuuden brandiajattelun mallintamista.

Akatemia toteuttaa tutkimusohjelmansa yhteistyössä Tekesin MUOTO 2005-ohjelman kanssa siten, että hankkeet koordinoidaan yhdessä MUOTO 2005:ssä rahoitettavien tutkimushankkeiden kanssa.

Professori Minna Uotilan vetämään tutkimusryhmään kuuluvat Ritva Koskennurmi-Sivonen Helsingin yliopistosta sekä Pertti Aula ja Piia Varanka Lapin yliopistosta.

Suomen Akatemia myönsi rahoitusta tutkimushankkeelle 245 090 euroa. Tutkimus ajoittuu vuosille 2004-2007.

Lisätietoja:

Juha Karhu
Puhelin 016 - 341 2547, sähköposti juha.karhu@ulapland.fi
Suvi Ronkainen
Puhelin, 0400-673 462, sähköposti suvi.ronkainen@ulapland.fi  
Asko Suikkanen
Puhelin 040 - 544 2744, sähköposti asko.suikkanen@ulapland.fi
Minna Uotila
Puhelin 040 - 556 2893, sähköposti minna.uotila@ulapland.fi

LaY/Viestintä/ot