Uutiset 2012

Suomen Kulttuurirahastolta rahoitusta kaivostoimintaa koskevan tietämyksen parantamiseksi

10.12.2012

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 200 000 euron rahoituksen Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeelle. Argumenta-hankkeen tavoitteena on päivittää tietämystä kaivosalan nopeasti muuttuvasta todellisuudesta.

Viime vuosina tapahtunut kaivostoiminnan kasvu on merkinnyt paitsi yhden teollisuus- ja teknologia-alan voimakasta aktivoitumista, myös kaivostoimintaa koskevien ympäristöllisten, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten esille nousua.

Kaivostoiminta on globaalia, markkinoista riippuvaa ja sitä hallitsevat tyypillisesti suuret, monikansalliset yhtiöt. Kaivostoiminnan paikalliset seurausvaikutukset ovat usein muita tuotannonaloja voimakkaampia. Ne ulottuvat ympäristövaikutuksista talouteen, politiikkaan, kulttuuriin sekä kaivoksen lähellä asuvien ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.

Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen tavoitteena on päivittää tietämystä kaivosalan nopeasti muuttuvasta todellisuudesta ja suhteuttaa se globaaleihin ja paikallisiin muutostrendeihin. Hankkeen alateemoja ovat globaali kaivostoiminta ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vaateet, suomalainen kaivostoiminta ja aluekehitys sekä kaivostoiminta ja kestävä kehitys.

Hankkeessa selvitetään erilaisten arvojen ja intressien yhteensovittamisen haasteita sekä linjataan ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisen kaivostoiminnan periaatteita. Monialainen pohdinta pyrkii luomaan uutta tietämystä ja ymmärrystä, sekä etsimään uusia ratkaisumalleja. Hanke koostuu viiden seminaarin sarjasta ja kirjasta.

Vastuullinen kaivostoiminta -hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen. Lapin yliopistosta hankkeen johtoryhmään kuuluvat ympäristöoikeuden professori Kai Kokko ja sosiologian professori Asko Suikkanen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Oulun Mining School, Geologinen tutkimuskeskus sekä Oulun ja Lapin yliopisto.

Lisätietoja:
Professori Rauno Sairinen
Puhelin 050 442 3146
Professori Kai Kokko
Puhelin 040 484 4014
Professori Asko Suikkanen
Puhelin 040 544 2744

LaY/Viestintä/OT