Uutiset 2021
Mari Mäkiranta.
Mari Mäkiranta. Kuva: Anna Muotka.

Taiteen ja aktivismin liitosta haetaan uusia toimintatapoja sukupuolittuneen väkivallan tutkimiseen

8.12.2021

Kuvallisen ilmaisun yliopistonlehtori Mari Mäkiranta työryhmineen on saanut Koneen Säätiöltä nelivuotisen rahoituksen tieteellistä tutkimusta ja taiteellista työtä yhdistävään hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä ja tiloja taiteen, aktivismin ja sukupuolittuneen väkivallan tutkimiseen.

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ihmisoikeusrikkomus, joka perustuu monitahoisiin valtasuhteisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Koneen Säätiön rahoittamassa Artivismin ääret – Taide, aktivismi ja sukupuolittunut väkivalta -hankkeessa sukupuolittunutta väkivaltaa tutkitaan taiteen ja aktivismin sekä taidelähtöisten menetelmien avulla. Hankkeen aikana järjestetään viidessä eri kaupungissa Suomessa ja Espanjassa työpajoja sekä tuotetaan teoksia ja tapahtumia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sosiaalisia muutoksia ja lisätä tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Taiteen keinoin vahvistetaan paikallisia yhteisöjä ja mahdollisuuksia poliittiseen vaikuttamiseen.

Hankkeessa pohditaan sitä, miten naistekijät ja -taiteilijat ilmaisevat sukupuolittuneen väkivallan merkityksiä teoksissaan, millaista vastarintaa ja toisin näkemisen tapoja teoksiin piirtyy ja millaisia vaikutuksia teoksilla ja taideinterventioilla on eri yhteisöissä.

– Keskitymme yhtäältä siihen, miten taide erilaisissa luovissa muodoissaan sisältää poliittisia pyrkimyksiä ja toisaalta siihen, miten poliittinen toiminta voi olla luovaa. Artivismilla eli taiteen ja aktivismin yhdistämisellä etsimme uusia ilmaisutapoja sekä taiteen ja tutkimuksen malleja, jotka ovat tutkimuksen perinteisten lähestymistapojen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa, että toteutamme yhteistyössä kansainvälisten taiteilijoiden kanssa työpajoja, interventioita ja sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevää ääni-, video- ja mediataidetta. Yhteistyön pyrkimyksenä on tietoisuuden lisääminen ja hiljaisuuden murtaminen. Taideaktivismi, työpajat ja näyttelyt galleria- ja katutiloissa avaavat ja monipuolistavat väkivaltaan liittyvää keskustelua, Mari Mäkiranta sanoo.

– Hankkeelle on polttava tarve, Mäkiranta jatkaa. Nyt kun feministinen väkivaltatutkimus on laajentunut eri Euroopan maissa, samalla vastustus esimerkiksi tasa-arvoa, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta vastaan on monissa maissa voimistunut. Esimerkiksi Espanjassa ja Suomessa toimii jo aktiivisten kansalaisvaikuttajien ja taiteilijoiden ryhmiä, jotka tekevät näitä ilmiöitä näkyviksi taiteen keinoin.

Mäkirannan vetämässä hankkeessa ovat mukana postdoc-tutkija Jonna Tolonen ja väitöskirjatutkija, kuvataiteilija Simi Ruotsalainen. Hankkeen aikana vahvistetaan monitieteellistä ja -taiteellista kansainvälistä verkostoa taiteellisen tutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja artivismin välillä. Koneen Säätiön myöntämän nelivuotisen apurahan suuruus on 220 000 euroa.

Lisätietoja:
Mari Mäkiranta, kuvallisen ilmaisun yliopistonlehtori
P. 0400 840 579
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi