Uutiset 2012

Taiteiden tiedekunta sai tukea kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelleen

17.12.2012

Hankkeen tarkoituksena on lisätä nuorten osallistumista palveluiden kehittämiseen Namibiassa ja Etelä-Afrikassa. Hankkeessa nuorten kokemus nousee kehittämistyön keskiöön muotoilun, taiteen ja draaman menetelmien avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla, köyhissä olosuhteissa elävät nuoret ja nuoret aikuiset.

Suomessa on kehitetty palvelumuotoilun avulla uusia palveluja, joilla on aktivoitu muutoin hankalasti saavutettavia kohderyhmiä. Esimerkiksi Päivävuoro Baarissa -kokeilussa terveyspalvelut on viety baariin.

– Namibian ja Etelä-Afrikan -hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia palvelumuotoilun työkaluja, jotka auttavat nuoria ja kansalaisjärjestöjä yhdessä löytämään innovatiivisiä, jopa radikaaleja ratkaisuja nuorille tärkeiden palvelujen kuten koulutuksen ja terveydenhuollon toteuttamiseksi, professori Satu Miettinen sanoo.

Tällaiset uudet radikaalit palveluratkaisut voivat liittyä Miettisen mukaan uusiin palvelujen tuottamisen tapoihin kuten sähköisiin ja digitaalisiin kanaviin, yhdessä toimimiseen sekä eri palvelualueiden innovatiiviseen yhdistämiseen.

Miettisen mukaan hankkeessa keskitytään pohtimaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on nostaa nuorten äänet kehittämistyön keskiöön sekä kehittää afrikkalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa ketteriä ja käyttäjälähtöisiä muotoilun työkaluja palveluiden kehittämiseen.

– Nuoria osallistavat työkalut edesauttavat sosiaalisen tasa-arvon syntymistä köyhillä ja reuna-alueilla, Miettinen sanoo.

Yhteistoiminnassa nuorten kanssa korostuvat nuorille tärkeät toimintatavat ja palvelukanavat kuten internet, yhteisöllinen tuottaminen, vertaistoiminta jne.

– Palvelumuotoilu mahdollistaa uusien palvelumallien nopean kehitystyön ja konkretisoinnin draaman ja visuaalisen työskentelyn avulla niin, että kehittämistyössä mukana olevat pystyvät ottamaan kantaa ja muokkaamaan ehdotettuja palvelumalleja ketterästi. Palvelumuotoilu on viimeisen vuosikymmenen aikana noussut menetelmänä palveluiden kehittämisen trendiksi erityisesti käyttäjä- ja kysyntälähtöisessä innovaatiotoiminnassa, Satu Miettinen sanoo.

Hanke kiinnittyy vahvasti Suomen kehityspoliittisiin tavoitteisiin ja erityisesti ihmisoikeuksia edistävään demokraattiseen ja vastuulliseen yhteiskuntaan.

Ulkoministeriö on myöntänyt tukea vuoden 2012 toisella hakukierroksella seitsemälle kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle yhteensä 156 392 euroa. Lapin yliopiston hankkeelle ministeriö myönsi 26 000 euron määrärahan.

Lisätietoja:
Professori Satu Miettinen
puhelin 040 484 4367

LaY/Viestintä/OT