Uutiset 2006

Täydennyskoulutusta opettajille

26.1.2006

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö tarjoaa 2006 Lapin läänin opettajille koulutusta, jossa syvennytään mm. oppimisen perusteisiin sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja ohjauksen kehittämiseen.

Opetushallituksen rahoittamassa koulutuksessa syvennytään oppimisen perusteiden, aine- ja aihekohtaisten taitojen kehittämiseen, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä opintojen ja opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Vuoden 2006 aikana opetustoimen henkilöstölle on tarjolla seuraavia ajankohtaisia kursseja: Ongelmaperustainen pedagogiikka, Matematiikan oppimisvaikeudet, Koulujen kriisit ja kriisisuunnitelman laatiminen, Pedagogiikasta hyvinvointia ja Syrjäytymisuhasta elämänhallintaan.

Ongelmaperustainen pedagogiikka -kurssilla selkiytetään ongelmaperustaisen pedagogiikan ja oppimisen perusteita. Kurssin kautta opettajat saavat tilaisuuden kehittää omia didaktisia valmiuksia ja oppivat käyttämään ongelmaperustaisen oppimisen tapaa omassa opetuksessaan.

Matematiikan oppimisvaikeudet -kurssi antaa osallistujille tietoa lasten matematiikan oppimisen yleisistä solmukohdista. Kurssilla osallistuja saa valmiuksia tunnistaa lasten matemaattisia oppimisvaikeuksia ja tietoa siitä, miten tukea lapsen loogisen ajattelun ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Koulujen kriisit ja kriisisuunnitelman laatiminen -koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien vuorovaikutus- ja psykososiaalisia ohjaustaitoja, taitoa tunnistaa lasten ja nuorten ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä lisätä koulujen valmiuksia toimia kriisitilanteissa.

Pedagogiikasta hyvinvointia -kurssilla perehdytään siihen, millä tavoin arjen koulutyössä voidaan huomioida enemmän oppilaiden hyvinvointia edistäviä seikkoja. Kurssilla tuodaan esiin ajankohtaisia lasten ja nuorten oppimista ja tasapainoista kehitystä estäviä tekijöitä ja käydään läpi, miten opettajan tulisi niihin puuttua.

Syrjäytymisuhasta elämänhallintaan -kurssi antaa tietoutta nuorten pahoinvointia selittävistä teemoista, kuten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, alkoholismista ja kuolemasta. Kurssilla käsitellään sitä, kuinka nuorten pahoinvointia voidaan vähentää. Koulutuksen kautta kehitetään osallistujien psykososiaalisia ohjaustaitoja, annetaan valmiuksia varhaiseen puuttumiseen ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Laajuudeltaan kurssit ovat 5-8 opintopistettä ja ne on tarkoitettu esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen toisen asteen henkilöstölle. Kurssit järjestetään Lapin yliopistossa monimuoto-opetuksena, lähinnä viikonloppuisin. Koulutus on osallistujille maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskuluista osallistujat vastaavat itse.

Lisätietoa ja hakulomakkeet: www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus

Lisätietoja:
Janette Tolppi-Raittimo
Puhelin, 016–341 2453
Katri Kannelsuo
Puhelin, 016–341 4254
Sähköposti,  
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT