Uutiset 2012

Työhyvinvointi on kehittynyt myönteisempään suuntaan

19.12.2012

Lapin yliopistossa syksyllä 2012 tehdyn kyselyn mukaan työhyvinvointi yliopistossa on parantanut verrattuna vuoteen 2010. Erityisesti parannusta on tapahtunut tiedottamisessa ja perehdyttämisessä, joihin vuoden 2010 kyselyssä kaivattiin parannusta.

Vararehtori Jukka Mäkelä ja henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen arvioivat, että työhyvinvoinnin parantumiseen on vaikuttanut koko yliopistolaitoksen muutosvauhdin hiljentyminen. Tämä näkyy kyselyssä erityisesti siinä, että yliopistolaiset kokevat tehtävänkuvansa selkiytyneen ja työnsä he kokevat nyt sopivan haastavana. Lisäksi työntekijät kokevat, että heillä on riittävästi aikaa selviytyä työtehtävistään ilman häiriöitä työaikana. Kaiken kaikkiaan työn kuormittavuus on vähentynyt ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet omiin työtehtäviinsä ovat lisääntyneet.

Sen sijaan opetustyön ja tutkimustyön välinen suhde on edelleen Lapin yliopistossa ongelmallinen. Mäkelä ja Väyrynen sanovat, että ongelmakohdat tulee kartoittaa yksiköissä ja niihin tulee puuttua. Yliopistolaiset kokevat, että heillä ei ole sopivassa suhteessa opetustyötä ja tutkimusaikaa. Vuoden 2010 kyselystä tilanne on Lapin yliopistossa hiukan parantunut, mutta on vielä reilusti jäljessä muista ylipistoista.

Kyselyn mukaan johtaminen on kehittynyt Lapin yliopistossa kautta linjan vuoteen 2010 verrattuna. Yliopiston strategiaa pidetään selkeänä ja ymmärrettävänä ja sen koetaan ohjaavan yliopiston toimintaa ja perustehtäviä. Sen sijaan muiden yliopistojen tapaan yliopiston ei koeta toimivan erityisen avoimesti päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa. Lapin yliopistossa asiassa on kuitenkin edistytty vuoteen 2010 verrattuna: käsitys siitä, että yliopisto toimii avoimesti ja henkilöstö voi vaikuttaa päätöksentekoon, on lisääntynyt selvästi.

Esimiestyön osalta Lapin yliopisto on edelleen jäljessä muita yliopistoja, vaikka kehitystä onkin tapahtunut. Merkille pantavaa on, että työntekijät eivät edelleenkään koe saavansa riittävästi rakentavaa palautetta esimiehiltään. Esimiehiin kuitenkin luotetaan ja heidän kanssaan uskalletaan olla eri mieltä.

Työyhteisön ja yhteistyön osalta yliopistolaiset kokevat asiantuntijuutensa kasvaneen ja tiedotuskäytäntöjen parantuneen. Sen sijaan työntekijät kokevat, että yliopistossa ei ole vielä riittävän toimivia prosesseja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseksi. Tässä asiassa Lapin yliopisto on selkeästi jäljessä muita yliopistoja. Myös tähän asiaan yliopiston johdon ja esimiesten tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomioita.

Mäkelä ja Väyrynen ovat huolestuneita myös siitä, että osaamisen jakaminen asiantuntijoiden kesken on jopa vähentynyt viime kyselystä merkittävästi, mikä voi rapauttaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden vähentymisen he arvioivat johtuvat siitä, että kilpailu yksilöiden välillä on lisääntynyt. Myös uralla etenemisen mahdollisuudet koetaan huonoksi ja palkitsemisessa on edelleen puutteita. Molemmissa edellä mainituissa asioissa on kuitenkin hiukan edistytty vuoden 2010 kyselyyn verrattuna.

Henkisen ja fyysisen terveytensä yliopistolaiset kokevat hyväksi. Kokemus on jopa muuttunut myönteisemmäksi edelliseen kyselyyn verrattuna ollen nyt valtakunnallisella tasolla.

Yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tason, julkisen kuvan sekä opiskelijahoukuttelevuuden yliopistolaiset kokevat hyväksi ja näissä kysymyksissä kehitys onkin mennyt myönteisempään suuntaan vuoteen 2010 verrattuna.

Lapin yliopiston koko henkilökunnalle lähetettyyn työhyvinvointikyselyyn vastasi yhteensä 269 henkilöä, joista naisia oli 186 ja miehiä 83. Määräaikaisessa työsuhteessa vastanneista oli 101 henkilöä ja vakinaisessa työsuhteessa 169 henkilöä. Yksiköistä eniten vastauksia tuli yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, 54 vastausta. Opetushenkilökuntaan kuuluvia vastanneista oli 130 henkilöä ja muuhun henkilökuntaan kuuluvia oli 139 henkilöä.

Lisätietoja:
Vararehtori Jukka Mäkelä
Puhelin 040 704 8490
Henkilöstöjohtaja Mirja Väyrynen
Puhelin 040 861 2225

LaY/Viestintä/OT