Uutiset 2011

Työkaluja työyhteisöviestinnän parantamiseksi

16.2.2011

Lapin yliopiston helmikuun alussa päättynyt esimiesviestinnän kehittämiskoulutus työsti uuden työkalun konsernista viestimiseksi sekä luonnoksen työyhteisöviestinnän malliksi.

Esimiesviestinnän koulutus on saanut hyvää palautetta koulutukseen osallistuneilta. Valmennus antoi hyviä eväitä viestinnän kehittämiseen ja kehittämistoimet alkoivatkin jo koulutuksen kuluessa. Koulutukseen osallistuvat oivalsivat, miten kiinteästi työyhteisöviestintä linkittyy johtamiseen ja päätöksenteon prosesseihin.

Koulutuksessa nousi esille myös päätöksenteon prosessien viestinnällinen selkeyttäminen sekä se, missä ovat vaikuttamisen ja kuulemisen paikat. Koulutukseen osallistujat kehittivät työyhteisöviestinnän mallin, jota työstetään edelleen rehtoraatin ja viestintäpalveluiden toimesta. Keskeistä mallissa on viestintäprosessien ja vastuiden terävöittäminen.

Keskeisenä johtamisviestinnän haasteena koulutuksessa nousi esille Lapin koulutuskonsernin (LUC) rakentamiseen liittyvät viestinnälliset pulmat. Yhdeksi työstettäväksi asiaksi koulutuksessa nousi se, kuinka konsernin hyödyistä voitaisiin viestiä nykyistä laajemmin. Koulutuksen workshop-istunnoissa rakennettiin seuraavanlainen työkalu konsernista viestimiseen.


Luc_yhdessa_enemman.jpg
Koulutuksessa työstetyt konsernin ydinviestit Lapin yliopiston näkökulmasta.

Valmennusprosessin tavoitteena oli kirkastaa ja kehittää esimiesten viestintävalmiuksia sekä auttaa esimiehiä ymmärtämään viestinnän merkitys erityisesti organisaation muutostilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli valottaa Lapin yliopiston strategian jalkauttamista henkilökunnan arkeen. Valmennukseen osallistui yliopiston ylin johto ja esimiehiä. Tilaisuudet olivat keskustelupainotteisia puolen päivän workshopeja.

Koulutuksen asiakirjat löytyvät Intranetistä.
Työyhteisöviestinnän kehittämishankkeen koulutukselliset elementit ja valmennusprosessin keskeiset tuotokset löytyvät Intranetistä kohdasta: Henkilöstökoulutus > Esimiesviestinnän kehittämiskoulutus. Samasta kohdasta löytyvät myös ComBaro-kyselyn tulokset, koulutuksen välitehtävien tuotokset sekä luonnos sisäisen työyhteisöviestinnän mallista.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi
Puhelin 2230