Uutiset 2011

Uudet ohjeet tutkimus- ja kehittämishankkeista viestimiseksi

17.2.2011

Lapin yliopiston viestintäpalvelut on valmistellut uudet ohjeet Lapin yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeista viestimistä varten. Yliopiston suunnittelu ja rahoitus sekä hankehallinto ovat hyväksyneet ohjeet.

Hankeviestinnän avulla pyritään lisäämään Lapin yliopiston hanketoiminnan avoimuutta, näkyvyyttä ja tunnettuutta. Uudet ohjeet koskevat Lapin yliopiston hankkeita, joiden koko rahoitus tai osa siitä tulee ulkopuolisilta rahoittajilta; Lapin korkeakoulukonsernin yhteisistä hankkeista laaditaan erilliset ohjeet. Lisäksi EU-hankkeissa noudatetaan Euroopan unionin omia hanketiedotuksen ohjeita (Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille).

Hankeviestinnän päävastuu on hankkeiden toteuttajilla. Hankeviestintä tulee ottaa huomioon jo hankkeen suunnitteluvaiheessa (mm. vastuunjaosta sovittaessa ja kustannusarviota ja rahoitushakemusta laadittaessa). Lapin yliopiston viestintäpalvelut auttaa sopimuksen mukaan, esim. konsultoimalla ja tiedottamalla hankkeista omien kanaviensa kautta.

Ohjeet sisältävät yksityiskohtaista tietoa hankeviestinnän yleisistä periaatteista, viestintäsuunnitelman laatimisesta, viestinnän välineistä, hankkeiden visuaalisesta ilmeestä sekä ohjeita viestintäbudjetin laatimiseksi.

Ohjeet tutkimus- ja kehittämishankkeista viestimistä varten löytyvät seuraavasta osoitteesta:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Viestintapalvelut/Hankeviestinnan_ohjeet.iw3  

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö
Olli Tiuraniemi
Puhelin 2230