Väitökset 2010

Väitös: Arjen elämyksellisyys sosiaalityön tukimuodoksi

16.6.2010

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Anu Leppimanin väitöstutkimus nostaa esille perhetyöhön kehitetyn moniammatillisen palvelumallin syrjäytymisen uhan alla elävien perheiden tukemiseksi.

YTL Anu Leppimanin tutkimuksessa analysoidaan perheleirejä sosiaalisten resurssien tuottajana ja muotoillaan uutta työmallia perheiden tukemiseksi. Leppimanin kehittämä leiripohjainen elämysperhetyö kehittää ja tukee lastensuojelun asiakasperheiden arkielämää yhteistyössä kaikkien toimintaan osallistujien kanssa. Perhepalvelumuotoilun idea on tuottaa uudenlaista sosiaalista kokemusta sosiaalisen ja tutkimustuen avulla yhteisöllisessä, elämyksellisessä leiritoiminnassa.

– Mallia voidaan pitää perheille suunnattuna elämystuotteena ja prosessina, jonka etuna on sen joustavuus, sovellettavuus ja muunneltavuus. Mallin pohjalta voidaan räätälöidä palveluita perheille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan, Leppiman sanoo.

Teorian tasolla tutkimus syventää perheleirityön keskeisiä käsitteitä, kuten toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elämyksellisyyttä. Se nostaa esiin uudenlaista tietoa sosiaalista tukemista ja elämysten tuottamista koskeviin keskusteluihin.

– Perheleiri mahdollistaa sen, että perheet saavat uusia sosiaalisia kokemuksia ja voimavaroja monikulttuurisissa sosiaalisissa verkostoissa selviämiseen. Olennaista leireillä oli auttaa perheitä omatoimisuuteen, esimerkiksi elämykset räätälöitiin yhdessä perheiden kanssa ja toteutettiin sosiaalisen tuen avulla.

– Leiripohjainen tukimuoto mahdollisti perheille avun saamisen ilman leimautumista riskiperheeksi. Leiri mahdollisti perheille elämyksellisen yhdessäolon lasten kanssa, sosiaalisen tuen, kohtaamisen tilan sekä työntekijöiden läsnäolon ja välittämisen. Myös tuutorivanhempien kouluttaminen ja mukaan ottaminen leireille koettiin tärkeäksi perheiden aktivoinnin kannalta.

Tutkimus osoitti, että perheet¬¬¬ tarvitsevat sosiaalisten verkostojen tukea ja yhteistä toimintaa. Sosiaalityössä ja -tieteessä olisikin syytä puhua entistä enemmän myös arjen elämyksellisyydestä ja arjen elämyksestä.

– Arjen elämykset ovat pieniä, mutta ihmiselle erittäin tärkeitä asioita, jotka tulisi nähdä myös sosiaalityössä uudella tavalla. Sosiaalisen tuen kautta saadut arjen elämykset ja sosiaaliset voimavarat voivat olla keskeinen sysäys perheiden saamiseksi muutoksen tielle, Leppiman sanoo.

Kyseessä on ensimmäinen virolainen tutkimus, joka kuvaa, analysoi ja kehittää perheleirejä sosiaalisen kokemuksen, elämysten ja sosiaalisen tuen ympäristöinä. Hyvinvointipalveluihin sijoittuva etnografinen tutkimus sisältää osallistuvan toimintatutkimuksen elementtejä. Tutkimus paikantuu Viron yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen muutokseen. Tutkimusaineisto on koottu (1999–2001) Narva-Joensuussa viidellä eri perheleirillä, joilla oli syrjäytymisen uhan alla eläviä venäläisiä ja virolaisia lapsiperheitä. Tutkimusaineisto koostuu leirillä tehdyistä havainnoista, päiväkirjamerkinnöistä, perheiden haastatteluista, keskusteluista, leiridokumenteista, videotaltioinneista sekä elämänhallintaa mittaavasta lomakekyselystä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Anu Leppimanin väitöskirja Arjen elämyksiä – Leiri- ja elämyspohjainen Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 18.6.2010 kello 12.00, Eelin sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii yhteiskuntatieteiden tohtori Johanna Hurtig Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Tietoja väittelijästä:
Anu Leppiman on valmistunut Tallinnan yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi 1988, vuorovaikutustaitojen opettajaksi 1993 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi 1996. Sertifioiduksi elämyskouluttajaksi hän on valmistunut Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksesta 2008.

Työurallaan Leppiman on toiminut Tallinnan lastenpäiväkodin johtajana, Tallinnan Opettajatäydennyskoulutuksen Instituutin varhaiskasvatuslaitoksen johtajana, varhaiskasvatuksen lehtorina ja -laitoksen johtajana sekä sosiaalityön dosenttina ja lastensuojelun lehtoraatin johtajana Tallinnan yliopistossa. Lisäksi hän on toiminut vuorovaikutuksen lehtorina ja dosenttina Tallinnan Teknologiayliopistossa ja Musiikki- ja Teatteriakatemiassa sekä sosiaalityön yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa.

Lisätietoja:
Anu Leppiman, p. 040 484 4179 (työ), 044 915 9778, anu.leppiman(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Anu Leppiman: Arjen elämyksiä – Leiri- ja elämyspohjainen Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 182. ISBN 978-952-484-371-3. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/OT