Väitökset 2013
 

Väitös: Demokratian ristiriidan oikeusteologinen tulkinta

11.9.2013

Oikeustieteen lisensiaatti Hannu Juntusen väitöskirjan teemana on demokratian periaatteen sisältämä ristiriita eli ”dilemma” ja sen oikeusteologinen tulkinta.

Hannu Juntusen mukaan lainsäädäntö perustuu eduskunnan enemmistön tahtoon. Juntunen kuitenkin pohtii, onko enemmistön tahto riittävä peruste ja onko demokratiassa olemassa jokin raja, jota ei saa loukata enemmistönkään päätöksellä. Länsimaisen oikeusajattelun pysyvänä haasteena on ollut kysymys säädetyn lain suhteesta lain periaatteelliseen oikeellisuuteen.

Juntusen tutkimuksen punaisena lankana on edellä mainitulla tavalla hahmotellun demokratian ristiriidan oikeusteologinen tulkinta. Oikeusteologialla hän tarkoittaa tieteidenvälistä tutkimusta, jossa yhteiskunnan lainsäädäntöä tarkastellaan teologisista lähtökohdista. Demokratialla tutkija tarkoittaa perustuslain luonnehtimaa valtiollista järjestystä, jossa yhteisön täysivaltaiset jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon ja yhteisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden valintaan.

– Lainsäädäntö on syntynyt lainsäätäjän päätöksillä. Viime kädessä yhteiskunnan oikeusjärjestys perustuu kuitenkin periaatteellisiin käsityksiin oikeasta ja väärästä. Ja juuri näistä lähtökohdista voidaan arvioida lainsäädännön sisällöllistä oikeellisuutta, Juntunen sanoo.

Juntunen on ottanut lainsäädännön oikeellisuuden kriteereiksi tutkimuksessaan kolme kristillisen uskon opilliseen sisältöön perustuvaa periaatetta: ihmisarvon, lähimmäisyyden sekä elämän ja luomakunnan suojelemisen. Tosin hän toteaa, että samoihin tai vastaaviin eettisiin periaatteisiin voidaan päätyä myös muiden maailmankatsomusten pohjalta.

Suomen perustuslain keskeiseksi eettiseksi periaatteeksi Juntunen asettaa ihmisarvon. Ihmisarvon kieltäminen tai sivuuttaminen on diktatuurien ominaispiirre.

– Demokratia perustuu ihmisarvoon ja siihen nojaavaan yhdenvertaisuuteen. Ihmisarvo, lähimmäisyys sekä elämän ja luomakunnan suojelemisen eettiset periaatteet samalla myös rajoittavat demokraattista päätöksentekoa. Mikä tahansa ei voi olla oikein pelkästään siksi, että enemmistö kannattaa sitä. Lisäksi tulee muistaa, että vähemmistökään ei välttämättä aina ole oikeassa, Juntunen pohtii.

Juntusen johtopäätös on, että oikeusjärjestys on lainsäätäjän tahtoon perustuva, mutta ollakseen pätevää sen tulee olla myös sisällöllisesti oikeellista.

– Näin ollen lainsäätäjän inhimillisiin päätöksiin perustuvaa lainsäädäntöä on aina arvioitava kriittisesti, Juntunen sanoo.
Demokratian dilemma. Oikeusteologinen tulkinta Suomen perustuslain eettisten periaatteiden merkityksestä demokraattisen valtiojärjestyksen perustana ja rajoituksena (väitöskirja). Acta Universitatis Lapponiensis 261. 2013.

Tietoja väitöstilaisuudesta:

Teologian tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, filosofian maisteri Hannu Juntusen väitöskirja "Demokratian dilemma. Oikeusteologinen tulkinta Suomen perustuslain eettisten periaatteiden merkityksestä demokraattisen valtiojärjestyksen perustana ja rajoituksena" tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 13.9.2013 klo 12.00–15.00, luentosali 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Panu Minkkinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Juha Karhu Lapin yliopistosta.

Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:

Hannu Juntunen on syntynyt Torniossa 1943. Tällä hetkellä hän asuu Vantaalla. Juntunen on suorittanut Helsingin yliopistossa teologian kandidaatin tutkinnon 1965, teologian lisensiaatin tutkinnon 1980 ja teologian tohtorin tutkinnon 1983. Lisäksi hän on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1981 ja oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon Lapin yliopistossa 2012. Juntunen on oikeusteologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Työurallaan Juntunen on toiminut uskonnon ja psykologian opettajana, opetuspäällikkönä, kirkon kouluasiainsihteerinä, piispainkokouksen sihteerinä, kirkolliskokouksen valiokuntasihteerinä sekä piispainkokouksen teologisena sihteerinä, josta tehtävästä hän jäi eläkkeelle 2005.

Juntunen on käsitellyt kirjallisessa tuotannossaan muiden muassa Lars Levi Laestadiuksen käsitystä kirkosta, koulun uskonnonopetuksen asemaa, valtion ja kirkon suhteita Suomessa ja Norjassa, oikeuden idean teologisia perusteita sekä kirkko-oikeutta teologisen oikeuspositivismin näkökulmasta.

Lisätietoja:
Hannu Juntunen
Puhelin: 0400 870 723
Sähköposti: h.juntunen (at) luukku.com

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi