Uutiset 2019
tiedote_web.jpg
Kuva: Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.

Väitös: Digitaaliset osaamismerkit ohjaavat oppimista

12.1.2019

Digitaaliset osaamismerkit lisäävät suosiotaan tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin saavutettua osaamista. Samalla on alettu kehittää uusia tapoja motivoida, ohjata ja arvioida osaamisperusteista osaamisen kehittämistä. KM Sanna Brauer tarkastelee väitöskirjassaan ammatillisten opettajien ja ammatillisten opettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta digipedagogisen osaamisen kehittämisessä. Työ on ensimmäinen eurooppalainen väitöskirja digitaalisista osaamismerkeistä ja osaamismerkein ohjautuvasta oppimisesta.

Tulokset kuvaavat kokemusten eroja ja yhteneväisyyksiä suhteessa saavutettuun osaamistasoon ja ammatillisen opettajan osaamisen kehittämisen jatkumoon. Tutkimustulokset osoittavat, että vaiheistettu ohjausmalli ja oppimista ohjaavat osaamismerkit jäsentävät osaamismerkein ohjautuvaa oppimisprosessia.

— Johtopäätökset ohjaavat soveltamaan pelillistämistä sekä ammatillisessa opettajankoulutuksessa että työuran aikaisessa osaamisen kehittämisessä. Lisäksi johtopäätökset kuvaavat osaamisperusteisuuden ilmenemistä osaamismerkein ohjautuvassa ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisessä, Brauer kertoo.

Väitöskirjassaan Brauer määrittelee digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan oppimisprosessin, jonka perusta on osaamismerkkijärjestelmä. Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen kokonaisuus käsittää myös oppimateriaalit, osaamiskriteerit, ohjaavat osaamismerkit, ohjauksen ja vertaistuen.

— Löysin ammatillisten opettajien ja opettajaopiskelijoiden kokemuksista eroja, joihin tarttumalla on mahdollista kehittää ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisen jatkumoa, Brauer toteaa.

Tutkimus tarjoaa tietoa osaamismerkein ohjautuvan oppimisen prosessirakenteesta ja kerrostetun mallin sovellettavaksi osaamisperusteiseen lähestymistapaan, digitaalisiin osaamismerkkeihin ja pelillistämiseen osaamisen kehittämisessä. Lisäksi prosessikuvaus ilmentää yksilöllisten opintopolkujen ja henkilökohtaistamisen merkitystä työelämän osaamistarpeita vastaavan osaamisen kehittämisessä.

Eri lähestymistavat mahdollistivat käsitteellisen ymmärryksen jatkuvan syventämisen tutkimustyössä ja auttoivat kuvaamaan suhteellisen uutta ilmiötä implikoiden samalla tulevaisuuden koulutuskäytäntöjä. Monimenetelmällisen tutkimuksen menetelmävalinnat (laadullinen sisällön analyysi, rajoitettu korrespondenssianalyysi ja fenomenografia) perustuivat niiden kuvaileviin ominaisuuksiin - tutkimuksessa sovelletaankin rohkeasti ensimmäistä kertaa rajoitettua korrespondenssianalyysia (CCA) kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Sanna Brauerin väitöskirja Digital Open Badge-Driven Learning - Competence-based Professional Development for Vocational Teachers tarkastetaan luentosalissa 2 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 18.1.2019 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Hanni Muukkonen-van der Meer Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Pirkko Siklander Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuden jälkeen kahvitarjoilu Ravintola Fellissä.

Tilaisuutta voi seurata myös etänä osoitteessa https://connect.eoppimispalvelut.fi/ktkvaitostilaisuus/

Tietoa väittelijästä

KM Sanna Maria Brauer ent. Lahdenperä (s.1974) on kirjoittanut ylioppilaaksi Iin lukiosta vuonna 1993. Vuonna 1997 hän valmistui medianomiksi Länsi-Lapin ammattiopistosta ja monikameraohjaajaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ammatilliseksi opettajaksi Brauer valmistui vuonna 2002, Hämeen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja kasvatustieteen maisteriksi pääaineenaan kulttuuripedagogiikka Oulun yliopistosta vuonna 2006.

Tätä ennen Brauer työskenteli pitkään Kouvolan Teatterissa, josta hän siirtyi ensin kouluttamaan uusia valaistusmestareita ja pian kehittämään sosiaalisen median käyttöä eri organisaatioissa. Brauer on toiminut opettajana ammatillisella toisella asteella, ammattikorkeakouluissa ja vapaansivistystyön oppilaitoksissa vuodesta 1998 alkaen. Vuodesta 2011 Brauer on työskennellyt opettajankouluttajana ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (Oamk). Hän on koordinoinut ja toiminut digipedagogisena asiantuntijana lukuisissa ammatillisen koulutuksen ja ammatin opetuksen kehittämishankkeissa sekä ollut mukana uudistamassa monimuotoistuvaa opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä eri projekteissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lisätietoja

Sanna Brauer
0400-444668
sanna.brauer@oamk.fi

Tietoja julkaisusta

Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, julkaisut@ulapland.fi

Julkaisu on luettavissa verkossa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63609

Sanna Brauer. Digital Open Badge-Driven Learning Competence-based Professional Development for Vocational Teachers, Acta Universitatis Lapponiensis, 380. ISBN 978-952-337-109-5, ISSN 0788-7604. University of Lapland Printing Centre, Rovaniemi 2018. PDF: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 247. ISBN 978-952-337-110-1, ISSN 0796-6310.