Taide ja muotoilu
Jukka Kiviniemi seisoo joen rannassa, taustalla vaaramaisema. Kuva: Markku Ollikainen.
Jukka Kiviniemi. Kuva: Markku Ollikainen.

Väitös: Graafinen merkki – graafisen suunnittelun semioottinen työkalu, mielikuvien rakentaja

7.9.2023

TaM Jukka Kiviniemi tarkastelee väitöstutkimuksessaan graafista merkkiä käsitteenä, graafisen suunnittelun työkaluna, mielikuvien rakentajana ja merkitysten välittäjänä. Tutkimus luo suomenkielisen kokonaiskuvan erilaisista graafisista merkeistä graafisten suunnittelijoiden työn tueksi sekä hahmottaa, millä keinoilla hyvin suunnitellut graafiset merkit välittävät ja luovat käsityksiä todellisuudesta. Lisäksi tutkimuksessa piirtyy kuva, jonka Lapin matkailualan liikemerkit antavat Lapista.

Taiteen maisteri Jukka Kiviniemen väitöstutkimuksen keskiössä on graafinen merkki. Kiviniemi tutkii niin teorian, Lapin matkailuyritysten liikemerkeistä koostuvan aineiston kuin oman suunnitteluproduktionsa kautta graafisen merkin käsitettä, sen luonnetta suunnittelun semioottisena työkaluna, merkin suunnitteluprosessia sekä sitä, millä keinoilla graafinen merkki välittää ja luo käsityksiä todellisuudesta.

Graafisella merkillä tarkoitetaan esimerkiksi yritykselle tai organisaatiolle suunniteltua fyysistä liikemerkkiä.

– Graafinen merkki edustaa kyseistä yritystä tai yhteisöä ja on ikään kuin allekirjoitus, joka näkyy yrityksen kaikessa visuaalisessa viestinnässä. Se on myös usein lähtökohtana yrityksen visuaalisen ilmeen ja identiteetin rakentamiselle. Graafisia merkkejä ovat myös eri tuotteille ja tapahtumille luodut visuaaliset merkit, Kiviniemi kertoo.

Kiviniemi pilkkoo tutkimuksessaan graafisen merkin osiin selvittääkseen sen olemusta, rakennetta sekä sen mahdollisuuksia luoda käsityksiä todellisuudesta.

Hyvin suunniteltu graafinen merkki jättää tulkinnanvaraa

Jukka Kiviniemen tutkimuksessa käy ilmi, että graafiset merkit luovat ja välittävät käsityksiä todellisuudesta karkeasti jaoteltuna kahdella, toisistaan eroavalla tavalla. Tämä näkyy myös tutkimuksen empiirisessä aineistossa, joka sisältää 30 liikemerkkiä eri puolilla Lappia toimivilta matkailuyrityksiltä. Aineisto on valikoima liikemerkkejä Lapin Matkailuelinkeinon Liiton jäsenyrityksiltä sekä Discovering Finland -verkkosivuston mainostamilta Lapin matkailuyrityksiltä. Analyysissä on hyödynnetty tulevaisuudentutkimuksen analyysimallia sovellettuna.

– Ensinnäkin on eroteltavissa mielikuvia herättelevä ja vihjaava tapa. Tällöin graafinen merkki tarjoaa vastaanottajalle riittävästi vihjeitä, mutta rajaa tulkintaa sopivasti. Graafinen merkki, jonka sisältämät merkitykset on esitetty visuaalisesti perustellusti ja vihjeistetty riittävästi, on visuaalista argumentointia puhtaimmillaan, Kiviniemi toteaa.

Toinen graafisissa merkeissä käytetty tapa kertoo suhteellisen neutraalisti, mistä on kyse, mutta ei juurikaan luo lisäarvoa mielikuva- ja merkitystasoilla.

– Liian pelkistetty ja karsittu ilmaisu tuottaa vähän tulkintoja ja mielikuvia, mikä on hukattu mahdollisuus esimerkiksi Lapin matkailun kaltaisella toimialalla, joka perustuu elämyksille, Kiviniemi sanoo.

– Toinen suunnittelun sudenkuoppa ovat kuvasta ja tekstistä muodostuvat, niin kutsutut yhdistelmämerkit, jossa sekä teksti että kuva kertovatkin täysin tai lähes saman asian. Parhaimmillaan merkin kuva ja teksti loisivat eri tulkintoja, merkityksiä ja mielikuvia, jotka täydentäisivät toisiaan, Kiviniemi jatkaa.

Suomenkielinen termistö graafisten suunnittelijoiden työn tueksi

Suunnittelutyössä on Jukka Kiviniemen mukaan hyvin merkityksellistä, millainen rakenne graafiselle merkille valitaan, sillä se määrittää, mitä semioottisia ja visuaalisia työkaluja suunnittelijalle jää käyttöön.

– Jo se, onko merkki pelkästään tekstistä muodostuva kirjainmerkki, vain kuvasta muodostuva kuvamerkki vai kuvaa ja tekstiä yhdistävä yhdistelmämerkki, antaa suunnittelijalle erilaiset lähtökohdat.

Tutkimusta, jossa pääosassa ovat graafiset merkit itsessään tai suunnittelijan näkökulmasta, on tätä ennen ollut vähän; aiempi tutkimus on keskittynyt graafisiin merkkeihin lähinnä osana liiketoimintaa, yrityksen markkinointia ja brändin rakentamista.

– Olen opettanut merkkisuunnittelua ja visuaalisen viestinnän suunnittelua yliopistolla useita vuosia ja huomannut, että graafisille suunnittelijoille olisi työssään apua merkkien alalajien selkeämmästä jaottelusta sekä suomenkielisestä termistöstä. Tutkimukseni tarjoaakin suomenkielisen kokonaismäärittelyn kaikista graafisten merkkien lajeista, joita yrityksillä on käytössä, Kiviniemi sanoo.

Graafisten merkkien vähäeleinen, kalpea ja englanninkielinen Lappi

Tutkimuksensa produktio-osassa Jukka Kiviniemi ottaa kantaa siihen, millaista kuvaa Lapista alueen matkailussa käytetyt graafiset merkit tuottavat. Hän hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen tutkimusprosessissa syntyneitä skenaarioita ja etsii suunnittelun keinoja, joilla mielikuvat ja merkitykset Lapin matkailun tulevaisuuden skenaarioista muuntuvat suunnitteluprosessissa graafiseksi merkiksi. Prosessin myötä syntyneet graafiset merkit toimivat osaltaan tutkimuksen visuaalisina johtopäätöksinä.

Jukka Kiviniemen suunnittelema pyöreä graafinen merkki, jossa punaisella taustalla mustalla poron siluetti ja männyn siluetti, joiden päällä lukee Lappi Suomi. Kuva: Jukka Kiviniemi.
Esimerkiksi näin Lapin matkailu voisi ilmentyä visuaalisesti vuonna 2040 yhdessä skenaariossa, joka on nimeltään Nationalistien Kuksa-Lappi. Graafinen merkki viittaa ikonisesti Lappiin, alleviivaamatta tiettyä vuodenaikaa, ja siinä voi esimerkiksi nähdä mielikuvia herättäviä ja merkityksiä rakentavia viitteitä Lapin sodan synkkään historiaan. Visuaalinen suunnittelu ja kuva: Jukka Kiviniemi.

– Tällä hetkellä Lapin alueen matkailuyritysten graafisten merkkien kautta Suomen Lapista piirtyy kuva etäisestä, vähäeleisestä, kylmästä, modernista, värimaailmaltaan kalpeasta ja englanninkielisestä Lapista, Kiviniemi kuvailee.

Etenkin minimalistinen värien käyttö sekä runsas englannin kielen käyttö saavat tutkija-graafikolta kritiikkiä.

– Yritysten nimet nousivat graafisissa merkeissä voimakkaasti esille, ja usein ne ovat englanniksi. Kun merkin kuvallisesta ilmaisusta ja englanninkielisestä nimestä ei voi millään tavalla tehdä päätelmää, että yritys toimii Suomen Lapissa, etäännyttää merkki sen katsojan siitä, mistä on kyse. Sellaiset merkit, joissa on suomen kieltä tai suomenkielinen paikannimi, toimivat paremmin, sillä ne ovat uniikimpia ja ne voivat henkiä osaltaan Lapin eksotiikkaa, Kiviniemi mainitsee.

Tietoa väitöstilaisuudesta

TaM Jukka Kiviniemen akateeminen väitöskirja Abstrahoidut mielikuvat – Lappi matkailuyritysten graafisissa merkeissä tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa perjantaina 15. syyskuuta 2023 klo 12 alkaen salissa B127 (entinen LS2, Lapin yliopiston päärakennus, 1. krs, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii dosentti, FT Tapani Huovila Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori (emerita) Riitta Brusila Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata myös verkossa: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland2/

Tietoa väittelijästä

Jukka Kiviniemi on graafinen suunnittelija ja graafisen suunnittelun yliopistonlehtori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on valmistunut Lapin yliopistosta Graphic Management -maisteriohjelmasta taiteen maisteriksi vuonna 2004. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt graafisena suunnittelijana eri mainostoimistoissa Helsingissä sekä toiminut graafisen suunnittelun tuntiopettajana Kuopion muotoiluakatemiassa sekä graafisen suunnittelun yliopisto-opettajana ja yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa. Väitöstutkimuksensa tekemiseen hän on saanut työskentelyapurahan visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry:ltä.

Lisätietoja

Jukka Kiviniemi, p. 040 484 4156, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Jukka Kiviniemi: Abstrahoidut mielikuvat – Lappi matkailuyritysten graafisissa merkeissä.
Acta Universitatis Lapponiensis 388. Lapin yliopisto, Rovaniemi. ISBN 978-952-337-372-3. ISSN 0788-7604 (painettu).
Acta electronica Universitatis Lapponiensis 359. ISBN 978-952-337-373-0. ISSN 1796-6310.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-373-0