Yleinen tohtoriohjelma
 
Kuva_POinas.jpeg

Väitös: Hallinnolliset muutokset etäännyttävät asukkaita ja heikentävät uskoa vaikutusmahdollisuuksiin

2.12.2019

HTL, YTM Pirjo Oinas tarkastelee väitöskirjassaan sivukylien asukkaiden arjen rakentumista kunnan hallinnollisten rakenteiden muututtua. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti arjen turvallisuuden, osallisuuden sekä palveluiden saatavuuden kokemukset.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa kaupungin hallinnollisen keskustaajaman ulkopuolisten sivukylien asukkaiden asemasta sekä kylien asukkaiden arjen rakentumisesta hallinnollisten rakenteiden muuttuessa. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena useilla eri tavoin kerätyillä ja muodostetuilla aineistoilla. Aineistot on kerätty Rovaniemen kaupungin kahdelta keskustaajaman ulkopuoliselta kyläalueelta. Tapauksessa on samalla kyse laajemman yhteiskunnallisen muutoksen paikallisista vaikutuksista.

 

Tutkimuksen toteuttamisen aikana ajalle tyypillisiä ovat olleet erilaiset hallinnolliset muutokset tai niiden valmistelu sekä muutosten tavoittelu.

 

— Kuva ajastamme sekä sivukylien asukkaiden arjesta ja sen sujuvuudesta rakentuu vuorottain jatkuvassa muutoksessa olevista rakenteista sekä selkeästi hitaammin muuttuvista ihmisten arjen kuluista ja sosiaalisista suhteista, Oinas toteaa.

 

Yhteyden säilyminen edellyttää muutoksilta riittävää selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta ihmiset saavat niistä otteen ja pystyvät luomaan kontaktinsa ja sosiaaliset yhteytensä muuttuneisiin rakenteisiin menettämättä osallisuuden ja arjen sujuvuuden sekä turvallisuuden tunnettaan.

 

— Ratkaisu etääntymisen ja vaikutusmahdollisuuksien heikkenemisen kokemuksiin ei yksioikoisesti ole kuitenkaan rakenteiden uudistamisesta luopuminen. Oleellista on tiedostaa riski näiden kokemusten syntymiseen ja kiinnittää huomiota siihen, että kuntalaiset voivat löytää vaikuttamisen kanavia sekä osallistumisen mahdollisuuksia uudistamisprosessien eri vaiheissa, Oinas kertoo.

 

Myös lopputuloksena tulisi olla mieluummin aiempaa osallistavampi kuin osallisuutta heikentävämpi rakenne. Vaikuttamisen tavat ja keinot eivät myöskään saisi olla yhtäaikaisessa muutoksessa ja murroksessa rakenteiden kanssa vaan niiden tulisi olla vakiintuneita jo ennen laajempien muutosprosessien käynnistymistä. Organisaatio- ja valtiojohtoisesti käynnistyvät ja vaikutuskanavattomat prosessit ovat omiaan heikentämään asukkaiden luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa ja etäännyttämään asukkaita hallinnosta.

 

—Näin hallinnolle on vaarassa jäädä liian suuri itsetarkoituksellinen ja tehoton rooli, Oinas toteaa.

 

Tietoa väitöstilaisuudesta

 

Hallintotieteiden lisensiaatti, yhteiskuntatieteen maisteri Pirjo Oinaan sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Aikalaiset arjessaan – kuvia kyläyhteisön paikasta kaupungissa tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 14.12.2019 klo 12 Castren –salissa. Vastaväittäjänä toimii professori (emeritus) Pauli Niemelä Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori (emerita) Anneli Pohjola Lapin yliopistosta. Väitöksen jälkeen on kahvitarjoilu ravintola Fellissä. Tervetuloa.

 

Tietoa väittelijästä

 

Pirjo Oinas on valmistunut Lapin yliopistosta hallintotieteiden lisensiaatiksi julkisoikeus pääaineenaan vuonna 2006 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi sosiaalityö pääaineenaan vuonna 2018. Hän on työskennellyt Lapin yliopistossa määräaikaisena tutkijana ja suunnittelijana useissa eri tutkimus- ja opetus- ja kehittämistehtävissä vuosina 2003-2019.

 

Lisätietoja:

 

Pirjo Oinas
pirjo.oinas(at)ulapland.fi 

 

Julkaisun tiedot

 

Pirjo Oinas: Aikalaiset arjessaan – kuvia kyläyhteisön paikasta kaupungissa. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 271. ISBN 978-952-337-187-3, ISSN 1796-6310, Lapin yliopisto, Rovaniemi 2019.

 

elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-187-3