Väitökset 2013
 

Väitös: Harrastusyhteisöjen rakentumismäärittelyjä täydennettävä

17.5.2013

Aiempi kulutustutkimuksen yhteisötutkimus on ajatellut yhteisön muodostuvan eetoksen, jaettujen uskomuksien, rituaalien sekä hierarkkisen rakenteen kautta. Keskustelut eivät kuitenkaan ole käsitelleet riittävästi harrastamista kokonaisvaltaisena toimintana, kehollisena tekemisenä. Ne eivät myöskään ole huomioineet moniaistisuuden merkitystä harrastusyhteisön toiminnassa, ilmenee Vesa Markukselan tuoreesta väitöskirjasta ”Aisti kuin kala” – Etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöstä.

Vesa Markuksela tarkastelee väitöstyössään sitä, miten yhteisölle tyypillisellä käytännöllä muodostetaan harrastusyhteisöä. Tutkimuksen harrastusyhteisökontekstina on vetouistelu, joka on harrastajamäärältään suosittu, sosiaalisesti orientoitunut ja liiketaloudellisesti relevantti vapaa-ajanharrastus.

Väitöstutkimus nojautuu kulttuurisen kulutustutkimuksen perinteeseen ja kulttuurintutkimuksen aistillisen käänteen kirjallisuuteen sekä käytäntöteoriaan. Tutkimuksen metodologiana on aistietnografia. Tämä menetelmä, jota Markuksela on itse ollut jo aiemmin kehittämässä, mahdollistaa muuttuvassa tapahtumaympäristössä toteutuvien aistillisten ja dynaamisten toimien hienovaraisen tarkastelun.

Markuksela väittää tutkimuksessaan, ettei mikään vallalla oleva kulutustutkimuksen neljästä keskeisestä yhteisökäsitteestä, kulutuksen alakulttuuri, virtuaaliyhteisö, uusheimo ja brändiyhteisö, ole sellaisenaan riittävä toiminnallisen harrastamisen yhteisöpohdiskeluun.

– Yhteisökäsitteiden tarkastelukulmia on täydennettävä tekemisen ja käytännön toimijuuden näkökulmilla, sillä toiminta järjestää yhteisöjä eri tavoin kuin alakulttuuri, tuotemerkit tai virtuaalisen kanssakäynnin mahdollistavat teknologiat, Markuksela sanoo.


Huomio pinnan alle: kalastajien aistikokemukset

Markuksela on tehnyt tutkimuksensa kenttätyön moottorivetouistelijoiden Lappi-Cup kilpailuissa vuosien 2007–2009 aikana. Markukselan kuvaamat kalastuskilpailut ovat järjestettyä luontomatkailua. Markuksela kytkeekin työnsä myös luontomatkailupalveluiden aiempaan tutkimukseen ja osoittaa samalla, että tässä tutkimusperinteessä ei aistikokemuksia ole juurikaan tutkittu.

– Harrastusyhteisöjä muodostetaan ennen kaikkea aktiviteettikeskeisissä käytännöissä. Tällöin yhteisönmuodostumiseen liittyy kehollis-aistillinen yhdessä toimiminen ja tuotteiden käyttö muuttuvassa luonnon palvelumaisemassa, Markuksela sanoo.

Inhimillinen toimijuus yhteisökäytännössä, kuten vetouistelussa, on usein alisteinen ei-inhimillisten, kuten sää, vesistö ja kalat, voimien edessä. Esimerkiksi sää määrää ja määrittää moottorivetouistelua ja sen kilpailutoimintakäytäntöä. Kiinnittämällä huomiota myös pinnan alle ja siellä olevaan kalaan sekä sen aistillisuuteen piirtyy Markukselan mukaan esiin käytäntöä toteuttavien kalastajien pyrkimys aistia kuin kala.

Luonto ja sään aiheuttamat muutokset voidaan Markuksela mukaan käsittää laajennettuna palvelumaisemana. Työn yksi selkeä viesti matkailututkimukseen onkin se, että vaihteleva ja vaativa palveluympäristö on yksi tapa muodostaa taitoihin nojaavaa harrastajayhteisöä. Saman havainnon toinen ilmentymä Markukselan työssä on se, että taitavat vetouisteluharrastajat ovat edelläkävijöitä, jotka omalla toiminnallaan muovaavat tulevia kaupallisen matkailutoiminnan palveluympäristöjä. Näin tehden tutkimus edistää siten kotimaisen vesistömatkailun kehityspotentiaalia luoden pohjaa kalastusmatkailuyrityksien innovatiiviselle tuotekehitykselle.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Kauppatieteiden lisensiaatti Vesa Markukselan väitöskirja ”Aisti kuin kala”  Etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöstä tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 24. toukokuuta 2013 kello 12, luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta ja kustoksena professori Anu Valtonen Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:

Vesa Markuksela (s.1968, Pori) on valmistunut ylioppilaaksi Suensaaren lukiosta (Tornio) vuonna 1987. Hän valmistui Kemin kauppaoppilaitoksesta yo-merkonomiksi vuonna 1990. Hän suoritti Kauppatieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistosta vuonna 2005 ja Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon Oulun yliopistossa 2009.

Markuksela työskentelee Lapin yliopistossa johtamisen yliopisto-opettajana (erityisesti palvelujen muotoilu). Ennen tätä hän on toiminut Lapin yliopistossa markkinoinnin assistenttina sekä markkinoinnin tuntiopettajana. Markukselan tutkimusintressit koskettavat kulttuurista kulutustutkimusta ja markkinointia, matkailuntutkimusta sekä palvelujen muotoilua. Häntä kiinnostavat myös käytäntöteoria, kehollisuus ja aistit sekä laadulliset tutkimusmenetelmät, erityisesti etnografia. Markuksela on toiminut useissa tutkimushankkeissa sekä luottamustoimissa Lapin yliopistossa ja muissa organisaatioissa.

Lisätietoja:

Yliopisto-opettaja Vesa Markuksela, puhelin 40 828 3118, vesa.markuksela(at)ulapland.fi. Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi. Valokuvia tutkijasta voi pyytää yliopiston viestintäpalveluista, irma.varrio(at)ulapland.fi.

Julkaisun tiedot:

Vesa Markuksela: ”Aisti kuin kala” – etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöstä. Acta Universitatis Lapponiensis 247. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-614-1 (nid.). ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:

Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup.


LaY/Viestintä/RJ