Yleinen tohtoriohjelma
 
Wenstrom_Kuvaaja_Tommi_Karjalainen.jpg
Kuva: Tommi Karjalainen

Väitös: Innostus on eteenpäin vievä voima ammatillisen koulutuksen opettajan työssä

20.12.2019

Ammatillista koulutusta, kuten koko työelämää, leimaa tänä päivänä jatkuva muutos, joka heijastuu myös opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johtajien ja esimiesten työhön. Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa oppilaitosten tulee toimia tuloksellisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti mutta vähenevin resurssein. FM, KM Sanna Wenströmin väitöstutkimus osoittaa, että ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokema innostus on tekijä, joka voi edistää opettajan ja koko oppilaitosyhteisön myönteistä muutosta, hyvinvointia ja jatkuvaa kehittymistä ja sitä kautta tuloksellista ja laadukasta koulutusta.

Tutkimuksen mukaan opettajien innostus ilmenee halukkuutena kehittää omaa osaamistaan ja työtään, pyrkimyksenä panostaa työhön sekä myönteisinä tunteina ja hyvinvointina työssä. Wenström tarkastelee opettajien innostukseen vaikuttavia tekijöitä positiivisen organisaation ja johtamisen viitekehyksessä. Tutkimus osoittaa, että innostusta on mahdollista edistää johtamisella ja organisoinnilla, jotka edistävät myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, tukevat erilaisten vahvuuksien huomioimista ja hyödyntämistä sekä tarjoavat opettajille mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen ja kehittymiseen.

Esimiestyön kannalta tämä tarkoittaa toisaalta yksilöllisten vahvuuksien kautta johtamista, toisaalta ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä työn organisoinnissa ja esimerkiksi tiimien rakentamisessa. Keskeistä on, että esimiehillä on aikaa ihmisten kohtaamisen ja läsnäoloon arjessa sekä toisaalta valmiuksia yhteistyön ja ryhmien johtamiseen, kertoo Wenström.

Ammatillisen koulutuksen ja sitä myötä opettajuuden uudistuksessa, myös koulutusorganisaatioiden rakenteiden ja johtamistapojen tulee uudistua. Tähän positiivisen organisaation ja johtamisen tutkimus tuovat uusia näkökulmia.

Liike-elämässä positiivisesta organisaatiosta ja johtamisesta on oltu jo pitkään kiinnostuneita siksi, että niiden on todettu voivan edistää sekä henkilöstön hyvinvointia että organisaatioiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja esimerkiksi asiakaspalvelun laatua. Innostus tai työn imu ovat tässä yksi keskeinen välittävä mekanismi. Nyt kun ammatillinen koulutus on samojen vaatimusten äärellä, on positiivisen organisaation ja johtamisen mallien soveltaminen erittäin ajankohtaista ja huomionarvoista, kuvaa Wenström tutkimuksensa merkitystä.  

Positiivista psykologiaa soveltava positiivinen organisaatiotutkimus tarkastelee myönteisiä ilmiöitä ja prosesseja sekä niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat ja edistävät hyvinvointia ja myönteistä muutosta organisaatioissa. Väitöstutkimus soveltaa uutta positiivisen organisaation PRIDE-teoriaa. PRIDE-teoria jäsentää niitä tekijöitä, jotka tekevät organisaatiosta positiivisen, toisin sanoen, hyvinvoivan ja tuloksellisen. Teorian nimi on akronyymi positiivisen organisaation osa-alueista: Positive practices eli myönteiset käytänteet; Relationship enhancement eli vuorovaikutus, yhteistyö ja ihmissuhteet; Individual attributes eli yksilölliset vahvuudet; Positively Deviant leadership eli positiivinen johtaminen sekä Emotional well being eli myönteiset tunteet ja ilmapiiri. Hong Kongissa 2014 kehitettyä teoriaa ei ole aikaisemmin sovellettu Euroopassa, mutta Wenströmin väitöstutkimus osoittaa sen soveltuvan hyvin myös ammatillisen koulutuksen organisaatioiden tarkasteluun.

PRIDE-teoriaa ja jäsennysmallia onkin jo lähdetty käytännössä soveltamaan koulutusorganisaatioissa johtamisen ja esimiestyön kehittämisen välineenä. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on myös mukana hankkeissa, jossa PRIDE-mallia sovelletaan laajemmin tavoitteena työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittäminen, oppilaitosten ja muiden organisaatioiden johdon ja työyhteisöjen kouluttajana ja valmentajana toimiva Wenström iloitsee.

Väitöstutkimus tuo ennen kaikkea myönteistä näkökulmaa ammatillisen koulutuksen muutokseen, jota on tähän saakka lähestytty melko negatiivisessa valossa. Tutkimuksessa tuli esille, että muutosten ja koulutusleikkausten tuomat haasteet ja epävarmuus ovat keskeisin opettajien innostusta heikentävä tekijä. Wenströmin mukaan olisikin ensiarvoisen tärkeää, että opettajat voisivat olla vaikuttamassa muutosten toteuttamiseen oman työnsä parhaina asiantuntijoina.

Tutkimus osoittaa, että innostus on kuitenkin myönteistä muutosta eteenpäin vievä voima, ja innostuneet opettajat voivat toimia muutoksen moottoreina työyhteisöissään.

Positiivisen organisaation ja johtamisen soveltaminen tarkoittaa huomion tietoista kiinnittämistä myönteiseen toimintaan, vuorovaikutukseen, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Voimavaroihin keskittymällä autamme ylläpitämään työn imua ja innostusta työn vaatimuksista ja ulkoisista paineista huolimatta”, Wenström tähdentää.

Tietoa väitöstilaisuudesta

FM, KM Sanna Wenströmin artikkeliväitöskirja "Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET " tarkastetaan Lapin yliopiston Kaarina-salissa 7.1.2010 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Johanna Lasonen (University of South Florida) ja kustoksena professori Satu Uusiautti (Lapin yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Tietoa väittelijästä

Sanna Wenström (s.1977, Pello) on kirjoittanut ylioppilaaksi Pellon lukiosta vuonna 1996. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa 2004 pääaineenaan suomen kieli ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2017. Wenström on työskennellyt opettajana sekä koulutuksen kehittämistehtävissä vuodesta 2005 alkaen, viimeisimpänä Ammattiopisto Luovissa. Syksystä 2018 alkaen hän on työskennellyt opettajankouluttajana Oulun ammattikorkeakoulussa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluissa.

Lisätietoja:

Sanna Wenström, 045 2030 505, sanna.wenstrom@oamk.fi

Julkaisun tiedot

Sanna Wenström: Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET, Acta electronica Universitatis Lapponiensis 269, ISBN 978-952-337-185-9 / ISSN 1796-6310, Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-185-9