Väitökset 2013
 

Väitös: Kansalaisvastuun korostaminen heikentää tukimahdollisuuksia

23.4.2013

Kansalaisten oman vastuun korostaminen hyvinvoinnistaan aiheuttaa kansalaisille suunnattujen tukien kaventamista. Tukien heikkeneminen osuu erityisesti päihdeongelmaisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja maahanmuuttajiin, ilmenee yhteiskuntatieteiden maisteri Arto Selkälän väitöstutkimuksesta.

Arto Selkälä on selvittänyt väitöstyössään kansalaisuuden hallintaa suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa vuosina 1997–2011. Arto Selkälän väitöstutkimus osoittaa, että kunnallisella sosiaali- ja terveysalalla toteutetaan kasvavassa määrin politiikkaa, joka korostaa kansalaisvastuuta tukien kustannuksella. Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, tukien kaventaminen on vain osittain yhteydessä kuntien heikentyneisiin taloudellisiin resursseihin:

– Suomessa on joukko hyvin sosiaalipalvelunsa turvaamaan kykeneviä kuntia, joissa kansalaisvastuuta korostetaan tukimahdollisuuksien kustannuksella. Näitä kuntia on noin viidesosa kaikista kunnista, Selkälä kertoo.

Selkälän mukaan kuntien taloudellisen tilanteen heikentyessä kansalaisten oman vastuun korostaminen heikentää myös muiden väestöryhmien tukimahdollisuuksia:

– Tällaisissa kunnissa jopa lasten ja nuorten vastuu nousee niiden tukimahdollisuuksia suuremmaksi, Selkälä mainitsee.


Sosiaali- ja terveysjohtajien asenteet heijastuvat palveluihin


Arto Selkälän mukaan sosiaali- ja terveysjohtajien asenteilla on myös vaikutusta siihen, mille väestöryhmille palveluita suunnataan.

– Nämä asenteet heijastuvat tapaan, jolla eri asiakasryhmät kohdataan ja mitä heiltä edellytetään, Selkälä sanoo.

Selkälän mukaan heikoimmassa asemassa olevilta kansanryhmiltä edellytettävä vastuu ja asetetut päämäärät ovat ristiriidassa heidän käytettävissä olevien keinojensa kanssa.

– Vaikeuksissa olevien väestöryhmien oman vastuun korostaminen tukimahdollisuuksien kustannuksella ei voi olla aikaa myöten vaikuttamatta näiden väestöryhmien itsetunnon ja valtautumisen edellytyksiin, Selkälä sanoo.

Tämä vaikuttaa viime kädessä myös kansalaisten identiteetin rakentumiseen. Selkälän mukaan kansalaisten hallinta onkin moralisoitunut. Erityisen moraalidiskurssin kohteena ovat juuri päihdeongelmaiset, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat.

– Yksi selitys on se, että nämä väestöryhmät ovat kokonaan tai osittain päällekkäisiä. Sosiaalipolitiikassa on usein osoitettu työttömyyden, mielenterveysongelmien ja päihdeongelmien kasautuvan samojen henkilöiden harteille, Selkälä toteaa.


Valtakunnallisesti kattava tilastotutkimus


Arto Selkälä on käyttänyt tutkimuksensa aineistoina Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) tekemiä kyselyjä kuntien sosiaalijohtajille vuosilta 1997–2007. Tämän lisäksi Selkälä on toteuttanut Suomen kuntien, kuntayhtymien, kuntien yhteistoiminta-alueiden sekä sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveyspolitiikasta vastaaville johtajille suunnatun kyselyn vuonna 2011.

Selkälän tutkimus konkretisoi niitä hyvinvointipolitiikan tutkimuksessa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan talouden kilpailukykyyn liittyvät tekijät nähdään nykyään suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa ensisijaisina ja hyvinvointipoliittisia resursseja lisäävinä tekijöinä.


Tietoja väitöstilaisuudesta:
Arto Selkälän väitöskirja Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 3. toukokuuta 2013 kello 12:00 alkaen luentosali 2:ssa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii tutkimusprofessori Olli Kangas Kansaneläkelaitokselta ja kustoksena professori Suvi Ronkainen Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Arto Selkälä (s. 1969, Rovaniemi) valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta sosiologia pääaineenaan vuonna 2001. Selkälä toimi vuonna 2000 harjoittelijana Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksella, minkä jälkeen hänestä tuli sosiaalitutkimuksen määrällisten menetelmien opettaja. Selkälä on toiminut Lapin yliopistossa myös sosiologian assistenttina ja tutkijana. Selkälä toimi tutkijana Sosiaalitieteiden valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa Vallan ja hallinnan kulttuurien tutkimuksen tutkijakoulussa 1.1.2010–30.4.2011. Selkälän tutkimusintressejä ovat hallinnan ja hyvinvoinnin sosiaalipoliittinen tutkimus sekä lomakekyselyiden ja web-kyselyiden vastaajapsykologinen tutkimus.

Lisätietoja:
Arto Selkälä, puh. 045-6351256, arto.selkala(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi
Kuvia väittelijästä voi tiedustella Lapin yliopiston viestintäpalveluista Irma Varriolta, irma.varrio(at)ulapland.fi

Julkaisun tiedot:
Arto Selkälä: Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Acta Universitatis Lapponiensis 248. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-599-1. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), puh. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lupLaY/Viestintä/RJ