Väitökset 2013
 

Väitös: Koulujen pedagoginen osaaminen ei ole ehtinyt teknologian kyytiin

16.12.2013

Pedagoginen muutos suomalaisissa oppilaitoksissa ei ole edennyt yhtä nopeasti kuin teknologinen kehitys. Jos teknologiaa halutaan laajamittaisemmin hyödyntää, tarvitaan opettajien omien ideoiden tukemista, monipuolista koulutusta sekä opettajan ja oppilaan roolin korostamista, käy ilmi Keijo Sipilän tuoreesta väitöstutkimuksesta.

KTM Keijo Sipilä on tutkinut tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä opetus-, opiskelu- ja oppimisprosesseissa Länsi-Suomessa vuosina 2008–2011. Väitöstyössä on tutkittu sekä opettajien että oppilaiden suhtautumista ja asenteita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kohtaan.

Tutkimustulokset osoittavat, että pedagoginen muutos oppilaitoksissa ei ole edennyt yhtä nopeasti kuin teknologinen kehitys. Pelkkä teknologian tuominen kouluun ei riitä tuomaan kokonaisvaltaisempaa muutosta koulujen jokapäiväisiin opetuksen ja oppimisen käytänteisiin. Yhtenä syynä on se, että kansallinen, ylhäältä alaspäin suunnattu muutosprosessi tieto- ja viestintätekniikan implementoinniksi osaksi opetusta, opiskelua ja oppimista ei ole onnistunut jalkauttamaan pysyviä tai tarpeeksi laajoja toimintakulttuurisia muutoksia oppilaitoksiin. Teknologisten välineiden lisäksi tarvitaan koulutusta ja konkreettisia malleja.

– Kun opettajat saadaan käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetustoiminnassa, se puolestaan tukee heitä pätevöitymään TVT:n käytössä ja auttaa heitä etenemään kohti luontevaa opetusteknologian käytön integraatiota, sanoo Sipilä.

Oppilaat, jotka eivät ole motivoituneita oppimaan tai pitävät itseään vähemmän menestyksekkäinä opiskelussa, eivät myöskään koe motivoituvansa tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Jos uutta teknologiaa käytetään vanhojen pedagogisten mallien mukaisesti, uudet välineet eivät riitä nostamaan oppimisen motivaatiota pitkäkestoisesti. Pedagogisesti perusteltujen menetelmien ja ohjelmistojen käyttö auttaisi oppilaita huomaamaan, että tekniikan avulla voidaan edistää oppimista.

– Eräänlainen pysähtyneisyyden aika on nyt kuitenkin päättynyt, sanoo Sipilä. Mobiilit päätelaitteet ja langattomat verkot ovat tuomassa teknologian kiinteäksi osaksi jokapäiväistä opetusta ja oppimista. Teknologiaa voidaan vihdoinkin hyödyntää siellä, missä opetus ja oppiminen luonnollisesti tapahtuvat.

Väitöstyö koostuu viidestä osatutkimuksesta, jotka suoritettiin yhteistyössä Länsi-Suomessa sijaitsevien koulujen opettajien ja opiskelijoiden kanssa vuosina 2008–2011.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa kartoitettiin perusopetuksen oppilaiden asenteita ja oppimiseen motivoitumista suhteessa tieto- ja viestintätekniikan sekä virtuaalisen oppimisympäristön opetuskäyttöön. Toinen tutkimus keskittyi selvittämään, onko työnantajan opettajille henkilökohtaiseen käyttöön luovuttamalla kannettavalla tietokoneella vaikutusta opettajien asenteisiin tekniikkaa kohtaan. Kolmas osatutkimus kartoitti opettajien opetusteknologian käytön määriä, käyttötapoja ja osaamisen tasoa. Neljännessä tutkimuksessa analysoitiin oppilaita heidän käyttäessään käsitekarttoja sekä oppimismenetelmänä että ohjelmistona kuvataiteen opetuksen tunneilla. Viides osatutkimus loi kokonaiskuvaa opettajien näkemyksistä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

Keijo Sipilän väitöskirja No Pain, No Gain? Educational Use of ICT in Teaching, Studying and Learning Processes: Teachers’ and Students’ Views tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, luentosali 2) perjantaina 20.12.2013 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heli Ruokamo. Tervetuloa!


Taustatietoja väittelijästä:

Keijo Sipilä on kirjoittanut ylioppilaaksi Kemin lukiosta vuonna 1985. Sipilä valmistui kasvatustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta 1993. Hän on työskennellyt luokanopettajana Kaarinassa ja Liedossa vuosina 1991–2000 sekä verkko-opetuksen koordinaattorina ja opetuskoordinaattorina Liedossa vuosina 2000–2011. Nykyisin Sipilä on Kaarinan opetusteknologiapäällikkö.


Lisätietoja:
Keijo Sipilä, keijo.sipila (at) gmail.com, p. 050 314 6173
Väitöskirjan lehdistökappaleet ovat saatavissa Lapin yliopistokustannuksesta, p. 040 821 4242, julkaisu (at) ulapland.fi


Julkaisun tiedot:
Keijo Sipilä: No Pain, No Gain? Educational Use of ICT in Teaching, Studying and Learning Processes: Teachers’ and Students’ Views. Acta Universitatis Lapponiensis 269. Lapin yliopistokustannus: Rovaniemi 2013. ISBN 978-952-484-694-3. ISSN 0788-7604.


LaY/Viestintä/TN