Yleinen tohtoriohjelma
 
20190325-_MG_2461-8.jpg
Kuva: Marko Junttila

Väitös: Kulttuurisensitiivisemmällä ympäristöpolitiikalla kohti ekologisempaa yhteiskuntaa

29.3.2019

YTM Sanna Ovaskainen tarkastelee sosiologian väitöskirjassaan ekologisen elämäntavan mahdollisuuksia, rajoja ja variaatioita Lapissa. Tutkimuksen tulosten perusteella vallitseva ympäristöpoliittinen, vähähiilisiä elämäntapakäytäntöjä korostava elämäntapamalli on moneltakin osin riittämätön lähestymistapa pyrittäessä etsimään ratkaisua ympäristökriisiin. Tutkimuksen mukaan ympäristöpoliittisissa keskusteluissa, kehittämisessä ja päätöksenteossa tulisi ottaa paremmin huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja asuinympäristöt, mutta myös sosiokulttuuriset kontekstit, jotka muovaavat yksilöiden ympäristövastuullisen toiminnan mahdollisuuksia ja rajoja

Ympäristöpoliittisissa keskusteluissa korostetaan yksilöiden vastuuta ja roolia ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Ihmisiä kehotetaan tekemään ympäristövastuullisia elämäntapavalintoja ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Käytännössä ihmisiä kannustetaan pyöräilemään, käyttämään joukkoliikennettä, säästämään energiaa, vähentämään lihansyöntiä ja kierrättämään. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat huolissaan ympäristön tilasta, mutta huoli ympäristöstä ei kuitenkaan läheskään aina konkretisoidu ihmisten arkielämän käytännöissä. Päinvastoin, hiilidioksipäästöt jatkavat kasvuaan ja myös suomalaisten ekologinen jalanjälki on raskas. Vaille vastausta onkin jäänyt se, miten ihmiset saataisiin käytännössä omaksumaan ja toteuttamaan ekologisempia elämäntapoja.

— Tutkimukseni tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä ekologisen elämäntavan mahdollisuuksista ja rajoista. Tutkimuksessani olen pohtinut, mikä motivoi ekologisiin elämäntapavalintoihin ja kysynyt, mitkä ovat ympäristövastuullisen toiminnan mahdollisuudet ja esteet. Tutkimukseni empiirisenä kohteena on ollut lappilainen ekologinen elämäntapa niin kuin ekologisen elämäntavan valinneet, eri-ikäiset ja erilaisissa elämänvaiheissa olevat sekä eri paikkakunnilla asuvat ihmiset sen kuvaavat ja kertovat elämäkertahaastatteluissaan, Ovaskainen toteaa.

Ekologinen elämäntapa osoittautui kokonaisvaltaiseksi elämäntavaksi, jossa luonto ja ympäristö pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman kattavasti elämän eri osa-alueilla ja joka perustuu tietynlaiseen normatiiviseen perustaan, jota tutkimuksessa nimitetään ekologiseksi luontosuhteeksi. Tutkimuksen aineistossa ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ekologisemmista lähtökohdista määritellään kuitenkin useasta eri näkökulmasta, jotka kukin korostavat omanlaisiaan elämäntapaideaaleja, jotka puolestaan voivat tuoda myös ristiriitoja ekologiseen elämäntapaan.

— Polut ekologiseen elämäntapaan ja luontosuhteeseen osoittautuivat moninaisiksi. Tutkimusaineistossa korostuivat niin luontokokemusten, luonnossa toimimisen ja tekemisen kuin sosiokulttuurisen kontekstin ja ympäristötiedon rooli ekologisen luontosuhteen muotoutumisessa. Tutkimukseni tulokset painottavat luontoon liittyvän tunnesiteen muotoutumisen merkityksellisyyttä ekologisen luontosuhteen rakentumisessa sekä luontosuhteen muotoutumisen moniulotteisuutta ja prosessinomaisuutta, Ovaskainen kertoo.

Kulttuurilliset ja käytännölliset haasteet

Tutkimusaineiston perusteella ekologinen elämäntapa voi kohdata monenlaisia, sekä kulttuurisia että käytännöllisiä haasteita. Erityisesti monet vähähiiliset elämäntapakäytännöt voivat olla haasteellisia toteuttaa harvaan asutussa, pitkien etäisyyksien Lapissa. Haasteita voivat aiheuttaa niin joukkoliikenteen vähäisyys, kierrätyspisteiden puuttuminen tai niiden liian pitkä etäisyys asuinpaikasta, ekologisten elämäntaparatkaisujen hintavuus mutta myös ekologisten energiaratkaisujen haasteellisuus.

— Erilaisista elämäntilanteista etenkin perhe-elämä ja pikkulapsiaika osoittautuivat ajanjaksoiksi, jotka voivat aiheuttaa ristiriitoja ja vaikeuksia ekologiselle elämäntavalle. Haasteelliseksi muodostuivat myös ympäristötiedon ristiriitaisuus ja puute sekä sosiokulttuurisen tuen vähäisyys. Ekologisia elämäntapapyrkimyksiä saattavat haastaa myös stressi ja uupuminen, joita esimerkiksi ekologisen elämäntavan monet ideaalit, ajan rajallisuus, kulttuurisen tuen vähäisyys ja ympäristöongelmien massiivisuus voivat aiheuttaa, Ovaskainen toteaa.

Toisaalta Lappi elinympäristönä tarjoaa myös monenlaisia mahdollisuuksia ja lähtökohtia ekologisille elämäntapapyrkimyksille, mikä kuvastaa hyvin ihmisten luontosuhteiden muotoutumisen ja toteuttamisen tilanteisuutta, paikantuneisuutta ja käytännöllisyyttä.

— Toisaalta tutkimukseni tuo esille myös sitä, miten erilaiset kulttuuriset luontokäsitykset muokkaavat ihmisen luontosuhteita ja elämäntapoja sekä heidän valintojaan ja asettavat myös omia vaatimuksiaan ihmisten elinympäristöille, Ovaskainen sanoo.

Tulosten perusteella vähähiilinen elämäntapamalli, jota vallitseva ympäristöpoliittinen keskustelu korostaa, on moneltakin osin riittämätön etsittäessä ratkaisua ekologiseen kriisiin.

— Yhtä ainoaa ekologisen elämäntavan mallia, joka olisi sovellettavissa erilaisiin asuinympäristöihin ja elämäntilanteisiin, on mahdotonta osoittaa, koska ihmiset elävät arkeaan erilaisissa elinympäristöissä, jotka mahdollistavat ja rajoittavat heidän luontosuhteitaan ja elämäntapojaan eri tavoin. Tutkimukseni tulokset kannustavatkin suuntaamaan huomiota yhden elämäntapamallin sijasta ihmisten luontosuhteiden ja elämäntapojen moninaisuuden ja moniulotteisuuden tutkimiseen ja siten kulttuurisensitiivisemmän ympäristöpolitiikan kehittämiseen ja vahvistamiseen, Ovaskainen toteaa.

Tietoa väitöstilaisuudesta

YTM Sanna Ovaskaisen väitöskirja ”Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina huhtikuun 5. päivänä 2019 klo 12, luentosali 2. Vastaväittäjänä toimii professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Jarno Valkonen Lapin yliopistosta. Väitöksen jälkeen on kahvitarjoilu ravintola Fellissä. Lämpimästi tervetuloa!

Tietoa väittelijästä

Sanna Ovaskainen (s. 1979 Oulussa) kirjoitti ylioppilaaksi Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta ja valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2005 Lapin yliopistosta pääaineenaan kansainväliset suhteet. Valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt tutkijana ARKTIS-tutkijakoulussa Arktisessa keskuksessa sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä Ovaskainen valmistelee sosiaalityön pro gradu- työtään, joka käsittelee yläkouluikäisten poikien digitaalista pelaamista vanhempien näkökulmasta.

Lisätietoja

Sanna Ovaskainen
sanna.ovaskainen@ulapland.fi

Julkaisun tiedot

Sanna Ovaskainen: Ekologisen elämäntavan mahdollisuudet ja rajat Lapissa. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 255. ISBN 978-952-337-140-8 ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2019.

Elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-140-8