Väitökset 2010

Väitös: Kuntoutujien ääntä ei kuunnella

11.5.2010

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Koukkarin väitöstutkimuksen mukaan kuntoutujien ääntä olisi kuunneltava nykyistä herkemmin niin suomalaisessa kuntoutuspolitiikassa kuin kuntoutustoimenpiteissä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Koukkari tarkastelee kuntoutustieteen väitöstutkimuksessaan kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta. Väitöskirja on ensimmäinen kuntoutustieteen väitöskirja Suomessa.

Marja Koukkarin mukaan kuntoutukseen liittyy byrokraattisia ongelmia, jotka viivästyttävät vammautuneen ihmisen kuntoutumista ja jopa estävät sen.

– Vammautuneiden omakohtaiset kokemukset kertovat karua kieltään: kuntoutujat on jätetty heitteille. Ongelmia on niin kuntoutuspalvelujärjestelmässä, yhteiskunnan asenteissa kuin kuntoutuksen pirstaleisissa sisällöissä, Koukkari sanoo.

Kuntoutuspalvelujärjestelmän tehtävänä on varmistaa kuntoutuksen sujuvat ja toimivat palvelurakenteet. Tällä hetkellä järjestelmä kuitenkin aiheuttaa kuntoutujille lähinnä pelkoa ja epävarmuutta.

– Kuntoutujan asioiden järjestäminen on yksin kuntoutujan vastuulla, sillä kuntoutusta kokonaisuutena hoitavia kuntoutusohjaajia ei ole. Esimerkiksi kuntoutuksen tavoitteista ja keinoista ei välttämättä tiedoteta kuntoutujalle asti, jolloin hänellä ei välttämättä ole riittävästi tietoa omasta oikeudestaan myöhempään kuntoutukseen. Epävarmuus puolestaan vähentää kuntoutujan omaa motivaatiota, joka on kokonaisvaltaisen kuntoutuksen lähtökohta, Koukkari toteaa.

Tutkimuksen mukaan yhteiskunta ei näe kuntoutusta sosiaalisena investointina, joka palautuu yhteiskuntaan myönteisinä kerrannaisvaikutuksina, kuten kuntoutujan työllistymisenä.

– Esimerkiksi kaikki haastattelemani kuntoutujat olivat jo työkyvyttömyyseläkkeellä. Osa heistä haluaisi osallistua joustavien työjärjestelyiden avulla työtehtäviin, joihin heidän inhimilliset ja taidolliset resurssinsa riittävät. Kuntoutujien tarpeista lähtevää työllistymistä ei kuitenkaan tueta, tutkija harmittelee.

Kuntoutujien ääntä olisikin Suomessa kuunneltava nykyistä herkemmin. Maahan olisi muodostettava vammaisten henkilöiden kuntoutumista edistävä kuntoutuspolitiikka, jonka lähtökohtana ovat vammaisen ihmisen arvostaminen ja ihmisarvon kunnioittaminen. Lisäksi kuntoutustoimenpiteitä tulisi suunnitella nykyistä kokonaisvaltaisemmin, sillä kuntoutujille toimenpiteet näyttäytyvät pirstaleisina, vain kehon eri osiin kohdistuvina fyysisinä terapioina.

– Fysioterapia painottuu kävelyn ja jalkojen toiminnan harjoittamiseen, toimintaterapia käden toimintojen ja arjen askareiden harjoittamiseen ja puheterapia puheen tuottamiseen. Kuntoutujat toki arvostavat kutakin terapiaa mutta kokevat kapea-alaisen osaamisen heikentävän tai estävän tavoitteellista kuntoutumista. Kuntoutuspolitiikassa tulisikin ottaa huomioon myös kuntoutushenkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen, jotta he pystyisivät nykyistä paremmin rohkaisemaan kuntoutujaa ja huomioimaan hänen tärkeän merkityksensä yhteiskunnan voimavarana, Koukkari painottaa.

Tutkimustaan varten Marja Koukkari haastatteli 22 eri-ikäistä kuntoutujaa, joilla lääketieteellisenä syynä vammautumiseen on joko CP-vamma tai aivoverenkiertohäiriö.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Yhteiskuntatieteiden maisteri Marja Koukkarin väitöskirja Tavoitteena kuntoutuminen. Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 14. toukokuuta 2010 klo 12 Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Anna Raija Nummenmaa Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Aila Järvikoski Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Marja Koukkari (o.s. Trög, s. 1957 Rovaniemellä) valmistui ylioppilaaksi rovaniemeläisestä Korkalovaaran lukiosta 1976. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon hän suoritti Oulun yliopistossa 1996 ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa 2008.

Työurallaan Koukkari on toiminut kuntoutusalan opettajana ja lehtorina vuodesta 1986 lähtien ensin Oulun sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksessa ja nykyisin Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Hän on myös työskennellyt vaikeavammaisten kuntoutujien fysioterapeuttina vuodesta 1981 lähtien toimien tehtävässä myös kuntoutusalan lehtorin työnsä ohessa vuoteen 2004 saakka. Lisäksi hän on johtanut fysioterapian, toimintaterapian sekä kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelmia 1999–2004 sekä vastannut kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelmasta vuodesta 2004 lähtien.

Lisätietoja:
Marja Koukkari, p. 040 554 1682, marja.koukkari(at)oamk.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Marja Koukkari: Tavoitteena kuntoutuminen. Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010. Acta Universitatis Lapponiensis 179. ISBN 978-952-484-365-2. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV