Väitökset 2010

Väitös: Leikkiä ja luovuutta tulevaisuuden kouluun

18.8.2010

Kasvatustieteen maisteri Marjaana Kankaan väitöstutkimus visioi tulevaisuuden koulua, jossa pyritään edistämään oppilaiden luovuutta, yhdessä tekemistä, mediataitojen omaksumista sekä oppimisen iloa luovan ja leikillisen oppimisen kautta.

Kasvatustieteen maisteri Marjaana Kangas tarkastelee väitöstutkimuksessaan luovaa ja leikillistä oppimista sekä sitä mahdollistavia oppimisympäristöjä. Samalla tutkimus luo teoreettisen viitekehyksen luoville ja leikillisille oppimisympäristöille sekä tuo esiin 6–12-vuotiaiden lasten näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista leikin ja oppimisen ympäristöistä. Keskeisenä tutkimuskohteena on Lappset Group Oy:ssä kehitetty leikillinen liikunta- ja oppimisympäristö ja älykäs leikkikenttä (tuotenimeltään SmartUs), joka hyödyntää uuden ajan teknologiaa. Kangas osallistui leikkikentän tutkimus- ja suunnittelutyöhön useiden liikunnan, oppimisen, muotoilun ja teknologian asiantuntijoiden kanssa.

Luovat ja leikilliset oppimisympäristöt palvelevat monia oppimisen tavoitteita sekä pyrkivät vastaamaan tulevaisuuden oppimisympäristöille asetettuihin vaatimuksiin.

– Koulutyössä painottuvat nykyisin vielä kynä, paperi ja kuunteleminen, vaikka koulun ulkopuolella lapset käyttävät älykkäitä mediatyökaluja ja tuottavat tietoa yhteisöllisesti esimerkiksi internetissä ja virtuaalipeleissä, Marjaana Kangas toteaa.

– Luovissa ja leikillisissä oppimisympäristöissä oppilaat tuottavat yhdessä tietoa ja sisältöjä luovan toiminnan ja leikin kautta ja käyttämällä uudenlaisia teknologioita ja ympäristöjä. Tällaiset oppimisympäristöt edistävätkin monien nyky-yhteiskunnassa keskeisten taitojen kuten luovuuden, yhdessä tekemisen ja mediataitojen omaksumista, Kangas sanoo.

Luovissa ja leikillisissä oppimisympäristöissä toteutuvat myös monet lasten toivomukset ideaalista oppimisympäristöstä.

– Lapset toivovat oppimisympäristöjen tuottavan erityisesti oppimisen ja tekemisen iloa. Luovat ja leikilliset oppimisympäristöt kiinnittävät erityistä huomiota juuri lasten hyvinvointiin mahdollistaessaan tunne-elämyksiä, uusien asioiden keksimistä sekä oppimista kehollisten leikkien kautta.

Kangas painottaa, että luovat ja leikilliset oppimisympäristöt eivät sinällään sulje pois perinteisiä luokkahuoneita ja totuttuja oppimisen tapoja, vaan oppimisen tavat ja ympäristöt monipuolistuvat.

– Oppiminen tapahtuu joustavasti erilaisissa muodollisissa ja epämuodollisissa ympäristöissä: luokkahuoneissa, ulkoleikkikentillä, luonnossa ja virtuaalitiloissa, tutkija kuvailee.

Tutkimuksessa rakennetun pedagogisen mallin avulla luovaa ja leikillistä oppimista voidaan soveltaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

– Se kuitenkin vaatii opetussuunnitelmilta nykyistä enemmän ajallista joustoa tiukkojen oppitunti–välitunti-jaottelujen sijaan sekä luovan ja leikillisen oppimisen sisällyttämistä oppiaineiden opetussuunnitelmiin. Myös opettajat tarvitsevat tukea uuden oppimismallin täysipainoiseen hyödyntämiseen, etenkin jos siihen yhdistetään uutta teknologiaa käsittäviä leikki- ja oppimisympäristöjä.

Kankaan väitöstutkimus sisältää viisi empiiristä osatutkimusta. Tutkimusaineisto on kerätty osana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksen Let’s Play -hanketta. Tutkimustaan varten Kangas keräsi rovaniemeläisiltä 6–12-vuotiailta koululaisilta näkemyksiä leikistä, toiveiden koulusta ja mieluisista oppimisen ympäristöistä. Lisäksi rovaniemeläisen Kaukon koulun SmartUs-pilottiympäristössä toteutettiin opetuskokeilut, joista kerättiin oppilaiden ja opettajien kokemuksia. Tutkimusaineosto on kerätty Nivavaaran, Koulurinteen, Syväsenvaaran, Kivalonpuiston ja Rantavitikan päiväkodeista ja Ounasrinteen, Ylikylän ja Kaukon kouluista vuosina 2003–2006.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Marjaana Kankaan väitöskirja The School of the Future: Theoretical and Pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 20. elokuuta 2010 klo 12 luentosalissa 2 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Heli Ruokamo Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Marjaana Kangas (o.s. Juujärvi, s. 1969 Göteborgissa) valmistui ylioppilaaksi Kouvolan lyseon lukiosta 1988. Kasvatustieteen maisterin tutkinnon hän suoritti Jyväskylän yliopistossa 1997 ja opettajan pedagogiset opinnot 1998.

Työurallaan Kangas on toiminut opettajana eri kouluasteilla. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan mediapedagogiikkakeskuksessa tutkijana ja projektipäällikkönä useissa tutkimusprojekteissa, joissa on tarkasteltu leikillisiä oppimisympäristöjä ja kehitetty niihin soveltuvia pedagogisia malleja. Väitöskirjaansa Kangas työsti näissä projekteissa sekä Turun yliopiston koordinoimassa oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa. Tutkijakollegoidensa kanssa Kangas on esitellyt leikillisiin oppimisympäristöihin liittyvää tutkimusta monissa kasvatustieteellisissä konferensseissa Suomessa ja ulkomailla. Tällä hetkellä Kangas työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä mediapedagogiikkakeskuksen InnoPlay-hankkeessa.

Lisätietoja:
Marjaana Kangas, p. 040 742 8971, marjaana.kangas(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Marjaana Kangas: The School of the Future: Theoretical and Pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010. Acta Universitatis Lapponiensis 188. ISBN 978-952-484-382-9. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV