Uutiset 2006

Väitös: Luonto on tärkeimpiä matkailun vetovoimatekijöitä

15.2.2006

Fil. lis. Jari Järviluoman väitöskirja käsittelee luonnon merkitystä matkailun vetovoimatekijänä. Tutkimuksen mukaan luonnon merkitys matkakohdetta valittaessa on vähäisintä alle kolmekymppisillä. Eniten se merkitsee naisille ja vanhemmille ikäluokille.

 

Filosofian lisensiaatti Jari Järviluoman väitöstutkimus avaa uusia näkökulmia luontomatkailun tutkimukselle ja matkailun käytännön kehittämiselle.  
Tutkimuksessa pohditaan mm. miten keskeisenä vetovoimatekijänä luontoa pidetään suhteessa muihin matkakohteen valintakriteereihin ja miten arvioinnit luonnon merkityksestä vaihtelevat matkailijoittain. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan luonnon merkitystä matkailijoiden ulkoiluaktiviteeteissa ja miksi luontokokemukset ylipäätään ovat merkityksellisiä matkailijoille ja ihmisille. 

Tutkimuksen mukaan luonnon hiljaisuus ja rauha, kauniit maisemat ja luonto yleensäkin ovat tärkeimpiä matkailijoiden kohdevalintoihin vaikuttavia vetovoimatekijöitä. Tulevaisuudessa oleellinen kysymys on luonnon merkityksessä ilmenevä vaihtelu eri ikäluokkien välillä.

- Naiset painottavat luonnon merkitystä vetovoimatekijänä hieman enemmän kuin miehet. Myös vastaajan ikä vaikuttaa luonnolle annettuun merkitykseen: luonnon merkitys matkakohdetta valittaessa on pienin alle kolmekymppisten keskuudessa. Mitä vanhempi henkilö on kyseessä, sitä suurempi merkitys luonnolla keskimäärin on matkakohdetta valittaessa, Järviluoma sanoo.

Tutkimuksessa pohditaan, johtuvatko erot nuorten ja vanhempien ikäluokkien asenteissa henkilön elämänvaiheen myötä muuttuvista kiinnostuksen kohteista vai sukupolvien välisistä eroista.

- Jos erot perustuvat elämänvaiheen myötä muuttuviin kiinnostuksen kohteisiin, niin suuria muutoksia luonnon matkailullisessa merkityksessä ei ole ennakoitavissa, mutta jos kyse on eri sukupolvien välisistä eroista, niin luontomatkailun kehitysnäkymät ovat häilyvämpiä. Tulevina vuosikymmeninä luontomatkailun menestys riippuu merkittävästi siitä, mihin suuntaan nykyisten nuorten ikäluokkien matkustuskäyttäytyminen ja kiinnostus luontomatkailuun kehittyy. Luontomatkailun tulevaisuutta ajatellen nuoriin olisikin syytä kiinnittää erityishuomiota markkinoinnissa ja matkailupalvelujen tuotekehityksessä, Järviluoma arvioi.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös tiettyjen ul­koiluaktiviteettien (hiihto, laskettelu, moottorikelkkailu ja vaellus) harrastamisen motiiveja, jotka kuvaavat välillisesti luonnon merki­tystä matkailukohteen vetovoimatekijänä. Tutkituista aktiviteeteista hiihdossa ja vaeltamisessa korostuvat luonnon merkitykset havainto- ja elä­mysympäristönä sekä itseisarvona.

- Laskettelun ja moottorikelkkailun motiivit ovat enemmän harrastukseen itseensä liittyviä ja niissä painottuu luonnonympäristön merkitys har­rastustoiminnan välttämättömänä puitteena, Järviluoma sanoo.

Väitöskirjassa pohditaan yleisemmin myös sitä, onko luonnon kiinnostavuus ihmiselle myötäsyntyinen ja geneettisesti periytyvä ominaisuus vai heijastavatko luontoharrasteet ja luontomatkailu ennemminkin kulttuurisesti välittyneitä tapoja suhtautua luontoon.

Käsitteelliseltä kannalta tutkimuksessa tarkastellaan luontomatkailun määrittelytapoja sekä luonnon matkailullisen vetovoimaisuuden asemoitumista matkailun ja luonnon suhteiden muodostamaan laajempaan tutkimuskenttään. Tutkimuksen empiiriset aineistot koostuvat matkailijakyselyistä, jotka kerättiin 1990-luvun loppupuolella Leviltä, Pallakselta, Pyhältä ja Luostolta.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Filosofian lisensiaatti Jari Järviluoman väitöskirja TURISTIN LUONTO Tutkimus luonnon merkityksestä matkailun vetovoimatekijänä neljässä Lapin matkailukeskuksessa tarkastetaan Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnassa 17.2.2006 klo 12.00 Eelin-sali, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Arvo Peltonen matkailun verkostoyliopistosta ja kustoksena professori Soile Veijola Lapin yliopistosta.

Taustatietoja väittelijästä:
Filosofian lisensiaatti Jari Järviluoma on toiminut matkailututkijana Oulun yliopiston Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen Lapin yksikössä. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisena tuntiopettajana Lapin yliopiston matkailututkimuksen oppiaineessa.

Lisätietoja:
Jari Järviluoma
Puhelin 016 341 2684
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi