Uutiset 2021
lamminpaa_suvi_web.jpg

Väitös: Muotoiluajattelun metodologiset mahdollisuudet kompleksisten tilanteiden ratkaisemisessa

21.5.2021

Ratkaisujen tuottamiseen kompleksisiin tilanteisiin tarvitaan joustavia menetelmiä, tulevaisuuteen suuntautuvia toimintatapoja sekä erilaisten ajattelutapojen yhdistämistä. OTM, VTM Suvi Lamminpään väitöskirjan aiheena ovat muotoiluajattelun strategiset ja metodologiset mahdollisuudet kompleksisuuden luonnehtimissa päätöksentekotilanteissa.

Suvi Lamminpään muotoiluajattelua taitavan ajattelun ammatillisesti erikoistuneena muotona ja metodologisena viitekehyksenä tarkasteleva tutkimus auttaa tunnistamaan kompleksisissa tilanteissa tarvittavia kognitiivisia taitoja. Kompleksisille tilanteille tyypillisiin piirteisiin kuuluvat esimerkiksi tilanteen vaikea hahmotettavuus, uutuus, ainutkertaisuus tai yllättävyys, oikeaan ratkaisuun johtavan menettelytavan puuttuminen sekä ristiriidat eri toimijoiden tilannetta ja onnistuneen ratkaisun kriteerejä koskevissa tulkinnoissa.

Lamminpään teoreettis-käsitteellinen tutkimus kysyy, millaisia haasteita kompleksisuus asettaa päätöksenteolle ja mitkä muotoiluajattelun piirteet, menetelmät ja ajattelun tavat edistävät päätöksentekoa monimutkaisissa tilanteissa. Tutkimuksen keskeisenä antina on käsitteiden eksplikoinnin ja teorian yhtenäistämisen avulla tapahtuva ymmärryksen lisääminen muotoiluajattelusta sekä ajattelun työvälineiden tuottaminen epävarmuuden ja ennakoimattomuuden luonnehtimien kompleksisten tilanteiden kohtaamiseen. Tutkimuksessa muotoiluajattelun teoriaa jatkojalostetaan sekä laajennetaan kompleksisuusajattelun ja strategisen ajattelun suuntaan.

Uusia näkemisen tapoja ja ajattelun työvälineitä kompleksisten tilanteiden kohtaamiseen

Päätöksentekotilanteen kompleksisuus on haaste formaaleille ja tekniseen rationaalisuuteen perustuville menetelmille, koska niiden menestyksekäs soveltaminen edellyttää tilanteelta kompleksisuuteen verrattuna päinvastaisia ominaisuuksia: ennakoitavuutta, toistettavuutta ja vakautta sekä yhteisymmärrystä päämääristä tai ratkaistavista ongelmista sekä lopputuloksen arvioinnissa käytettävistä kriteereistä. Tilanteen kompleksisuutta ei kuitenkaan tule nähdä yksinomaan negatiivisena ilmiönä, sillä kompleksisten tilanteiden tyypilliset piirteet, kuten monitulkintaisuus ja yhden oikean ratkaisun puuttuminen, avaavat oven luoville strategioille, joiden tuloksena syntyy uudenlaisia ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Muotoilussa on kehitetty kompleksisten tilanteiden ratkaisemiseen menetelmiä, ja muotoiluajatteluun ilmiönä on kohdistunut runsaasti kiinnostusta myös muotoilualojen ulkopuolella.

Lamminpään väitöstutkimus osallistuu keskusteluun muotoiluajattelun käsitteistä ja teoreettisista perusteista. Kompleksisuuden luonnehtiman tilanteen näkökulmasta relevantteja metodologisia piirteitä sisältyy erityisesti muotoiluajatteluun konstruktiiviseen ja toiminnalliseen oppimiseen perustuvana hermeneuttisena ja reflektoivana lähestymistapana. Muotoiluajattelun kompleksisissa tilanteissa tapahtuvan päätöksenteon kannalta relevantteina piirteinä voidaan pitää erityisesti tilanteen ymmärtämiseen tähtäävää oppimista sekä moninaisia konstruktiivisia prosesseja, joiden tavoitteena on ratkaisun löytämiseen tähtäävien käsitteellisten mallien ja representaatioiden tuottaminen. Keskeisiä elementtejä ovat myös esimerkiksi monialaisuus, vuorovaikutteisuus, reflektiivisyys ja empatia.

Tietoa väitöstilaisuudesta

OTM, VTM Suvi Lamminpään akateeminen väitöskirja "Muotoiluajattelu ja kompleksisuus. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus muotoiluajattelun strategisista ja päätöksentekometodologisista mahdollisuuksista" tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa perjantaina 28. toukokuuta 2021 klo 12.00 Esko ja Asko -salissa (Lapin yliopiston päärakennus, F-talo, 1. krs, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopettaja Mirja Kälviäinen LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista ja kustoksena professori emerita Kaarina Määttä Lapin yliopistosta.

Tilaisuutta voi seurata verkossa: http://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Väittelijän yhteystiedot

Suvi Lamminpää
etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Suvi Lamminpää: Muotoiluajattelu ja kompleksisuus. Teoreettis-käsitteellinen tutkimus muotoiluajattelun strategisista ja päätöksentekometodologisista mahdollisuuksista. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 305. ISBN 978-952-337-256-6, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi 2021.

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-256-6