Väitökset 2010

Väitös: Oppilaitoksia johdettava kokonaisvaltaisesti

7.4.2010

Kasvatustieteen maisteri Ville Pietiläisen väitöstutkimuksen mukaan oppilaitosten johtaminen tulisi nähdä koko työyhteisöä koskevana ilmiönä ja sitä tulisi kehittää kokonaisvaltaiseen suuntaan.

Kasvatustieteen maisteri Ville Pietiläinen tarkastelee väitöstutkimuksessaan oppilaitosten monimutkaistunutta johtamisympäristöä sekä rehtorien kykyä hallita uudenlaista johtamistodellisuutta.

– Rehtorien työtehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet ja muuttuneet vaikeammin rajattaviksi. Rehtorien on yhä vaikeampaa arvioida ennakkoon monimutkaistunutta toimintaympäristöä, ja heistä on tullut ikään kuin jonglöörejä, jotka yrittävät pitää liian monta keilaa samanaikaisesti ilmassa, Pietiläinen toteaa.

Ville Pietiläinen painottaakin, että oppilaitosten johtamista tulisi tarkastella kokonaisuutena ja koko työyhteisöä koskevana ilmiönä, eikä vain esimerkiksi talouden ja tehokkuuden näkökulmasta tai pelkkinä johtajan ominaisuuksina.

– Enää ei voida antaa yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka oppilaitoksia tulisi johtaa, vaan johtamisen käytännöt on muodostettava organisaatiossa olevan asiantuntemuksen pohjalta. Olennaista onkin tunnistaa erilaisia johtajan asiantuntijuuspolkuja ja tukea niitä, Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen erottelee tutkimuksessaan viisi erilaista rehtorin asiantuntijuusprofiilia: strategiset taloussuunnittelijat, hallinnollis-tietotekniset verkostoitujat, kansainväliset kehittäjät, omien voimavarojen hallitsijat sekä ihmisläheiset pedagogit. Heidän ammatilliset vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ovat erilaisia.

– Johtamisvastuuta tulisikin jakaa siten, että rehtorit saavat muulta henkilöstöltä tukea niille osa-alueille, joiden hallintaan heidän oma asiantuntemuksensa ei riitä. Johtamista voidaan tukea tehokkaasti esimerkiksi opettajatiimeillä, jotka pohtivat itsenäisesti erilaisia oppilaitoksen kehittämistarpeita ja ongelmia.

Tutkimus esittää kokonaismallinnuksen monimutkaistuvassa toimintaympäristössä tarvittavasta johtamisasiantuntemuksesta. Mallinnusta voidaan hyödyntää johtamisasiantuntemuksen organisatorisessa tarkastelussa ja jakamisessa, itsearvioinnin ja sidosryhmäpalautteen keräämisessä sekä ammatillisen kehittymisen tukena. Mallinnus painottaa erityisesti oppilaitosorganisaatioita, mutta on sovellettavissa myös muille aloille ja erilaisiin työyhteisöihin.

Tutkimuksen aineisto on koottu rehtoreille suunnatulla kyselyllä, jossa selvitettiin, kuinka hyvin he arvioivat hallitsevansa johtamisen eri asiantuntijuusalueita. Kyselyyn vastasi 813 rehtoria.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Ville Pietiläisen väitöskirja Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa toimintaympäristössä tapausesimerkkinä opetustoimen alaiset oppilaitosorganisaatiot tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 9. huhtikuuta 2010 klo 12 Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Seppo Hölttä Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Ville Pietiläinen (s. 1976 Jyväskylän maalaiskunnassa) valmistui ylioppilaaksi rovaniemeläisestä Ounasvaaran lukiosta 1995 ja suoritti kasvatustieteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa 1999.

Työurallaan Pietiläinen on toiminut erilaisissa suunnittelu- ja koulutustehtävissä Opetusalan koulutuskeskus Opekossa, Pohjantähdessä (Keskinäinen Vakuutusyhtiö), Tilastokeskuksessa sekä Lapin yliopiston avoimessa yliopistossa. Vuodesta 2010 lähtien hän on työskennellyt koulutusjohtajana Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:ssä (aiemmin Opetusalan koulutuskeskus Opeko).

Lisätietoja:
Ville Pietiläinen, p. 0500 716 872, 050 911 8178, ville.pietilainen@educode.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 0400 695 418 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Ville Pietiläinen: Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa toimintaympäristössä tapausesimerkkinä opetustoimen alaiset oppilaitosorganisaatiot. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 177. ISBN 978-952-484-359-1. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV