Uusimmat väitöstiedotteet
 
Danielle Zsifkovits.
Danielle Zsifkovits.

Väitös: Palvelumuotoilun viestintään tulee kiinnittää huomioita varsinkin muotoiluprojektien alkuvaiheessa

24.3.2022

Danielle Zsifkovits tarkastelee väitöstutkimuksessaan, kuinka palvelumuotoilijat viestivät alastaan muotoiluprojektien sidosryhmille ja kuinka viestintää voitaisiin parantaa. Viestintään tulisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin palvelumuotoiluprojektien alkuvaiheessa.

Danielle Zsifkovits tutkii väitöskirjassaan viestintätapoja, joilla palvelumuotoilijat pyrkivät tuomaan omaa alaansa ymmärrettäväksi muotoiluprojektiensa sidosryhmille. Hän tarkastelee myös sitä, miten palvelumuotoilusta viestimistä voitaisiin parantaa. Tutkimus pyrkii tukemaan palvelumuotoilijoita siinä, että alasta olisi nykyistä helpompaa viestiä ihmisille, joilla ei ole paljon tietoa palvelumuotoilusta. Tämä voisi myös auttaa luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia palvelumuotoiluun.

– Palvelumuotoilu on suhteellisen uusi muotoilun ala, joka hyödyntää useiden muiden tieteen- ja muotoilualojen menetelmiä ja käsitteitä. Niiden avulla pyritään luomaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka ottavat huomioon kehitettävän palvelun kaikkien sidosryhmien tarpeet. Palvelumuotoilijoiden tiedetään olevan taitavia ja kekseliäitä siinä, miten he keräävät palvelun sidosryhmiltä tietoa palvelusta ja ohjaavat heitä kohti yhteistyötä yli totunnaisten ajattelu- ja toimintatapojen ja viestinnällisten esteiden. Tästä huolimatta palvelumuotoilijat kuitenkin kohtaavat jatkuvasti kielteisiä tai uuvuttavia viestintäkokemuksia, kun he kertovat omasta työstään ja alastaan muille sekä hankkiessaan uusia projekteja, Zsifkovits kertoo.

Hänen mukaansa palvelumuotoilun sidosryhmien ja tilaajien tietoisuutta palvelumuotoilusta, sen työtavoista ja hyödyistä sekä palvelumuotoilijoiden osaamisesta tulisikin parantaa, jotta palvelumuotoilua käytettäisiin nykyistä enemmän. Tietoisuuden kasvattamiseen ja viestintään tulisi panostaa etenkin palvelumuotoiluprojektien alkuvaiheessa.

Tutkimuksessaan Zsifkovits havainnoi ja mallinsi palvelumuotoilijoiden käyttämää viestintää. Se toi ilmi, että nykyiset viestintämallit ja -tavat ovat varsin epäjohdonmukainen ja epämääräinen rakennelma ehdotuksia, toimia ja huomioitavia ajatuksia.

– Tällaiset viestintätavat eivät toimi riittävän hyvin siihen, että palvelumuotoilijat pystyisivät esittelemään ja myymään osaamistaan palvelumuotoiluprojektien sidosryhmille ymmärrettävästi, korjaamaan sidosryhmien väärinkäsityksiä ja oletuksia palvelumuotoilusta tai vastaamaan sidosryhmien viestintäodotuksiin, Zsifkovits toteaa.

Nykyisten viestintätapojen sijasta palvelumuotoilun viestinnässä tulisi kiinnittää huomiota keskeisen tiedon jakamiseen ja odotusten hallintaan, mikä vaikuttaisi voimakkaasti projektien kehityskulkuun ja onnistumiseen sekä käsityksiin palvelumuotoilusta. Tutkimus esittääkin palvelumuotoilun viestintään tiekartan, joka on suunniteltu tukemaan palvelumuotoilijoita heidän päivittäisessä käytännön työssään. Tiekartan hyödyntäminen mahdollistaa sen, että palvelumuotoilijat voivat nykyistä paremmin ohjata alastaan viestimistä sidosryhmille ja siten saavuttaa nykyistä myönteisempiä ja sujuvampia viestintäkokemuksia sekä toivottuja tuloksia projekteissaan.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Master of Arts Danielle Zsifkovitsin akateeminen väitöskirja The Communication of Service Design – How do Service Designers Communicate Service Design to (Project) Stakeholders? tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa perjantaina 25. maaliskuuta 2022 klo 12.00 alkaen etäyhteyksin. Vastaväittäjänä toimii FT, yliopettaja Satu Luojus Laurea-ammattikorkeakoulusta ja kustoksena professori (emerita) Kaarina Määttä Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteesta https://connect.eoppimispalvelut.fi/vaitos

Tietoa väittelijästä

Danielle Zsifkovits aloitti perehtymisen palvelumuotoiluun jo kandidaattiopintojensa aikana Saksassa Hochschule Macromedia -korkeakoulussa, jossa hän suoritti kandidaatintutkinnon (Bachelor of Arts) vuonna 2012 pääaineenaan digitaalisen median tuotanto ja mediasuunnittelu. Vuonna 2014 hän valmistui samasta korkeakoulusta taiteen maisteriksi (Master of Arts) pääaineenaan palvelumuotoilu. Tämän jälkeen Zsifkovits on kehittänyt osaamistaan palvelu- ja kokemussuunnittelijana teollisuuden ja useiden yritysten parissa. Työssä tehdyt havainnot ja kokemukset toivat esiin tarpeen tutkia lisää palvelumuotoilun viestintää ja edistää palvelumuotoilijoiden osaamista viestinnän saralla ja johtivat hänet aloittamaan tohtoriopinnot vuonna 2018 Lapin yliopistossa.

Lisätietoja

Danielle Zsifkovits
dzsifkov (at) ulapland.fi
LinkedIn: www.linkedin.com/in/danielle-zsifkovits

Julkaisun tiedot

Danielle Zsifkovits: The Communication of Service Design – How do Service Designers Communicate Service Design to (Project) Stakeholders? Acta electronica Universitatis Lapponiensis 330. ISBN: 978-952-337-301-3. ISSN: 1796-6310

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-301-3