Uutiset 2010

Väitös: Papit ja kirkko hyötyvät johtamiskoulutuksesta

22.2.2010

Teologian maisteri Pekka Asikaisen väitöstutkimuksen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon johtamiskoulutus kohentaa pappien johtamistaitoja. Sukupuolisidonnaiseen johtamisajatteluun tulisi kuitenkin kiinnittää yhä enemmän huomiota.

TM Pekka Asikainen tarkastelee väitöstutkimuksessaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon omaa seurakuntatyön johtamisen koulutusta, joka on suunnattu kirkkoherran tehtäviä hakeville papeille. Hän selvittää koulutukseen osallistuneiden pappien suhtautumista koulutuksen eri osa-alueisiin sekä heidän näkemyksiään koulutuksen merkityksestä ja kirkkoherran johtamistehtävästä.

Tutkimuksen mukaan seurakuntatyön johtamisen koulutus palvelee niin yksilöä kuin yhteisöäkin. Opiskelijat tunnistavat koulutuksen aikana omat edellytyksensä hoitaa kirkkoherran eli seurakunnan johtajan tehtäviä aiempaa paremmin. Myös urasuunnitelmat selkeytyvät.

– Näin johtamistehtäviin ei ajaudu henkilöitä, joilla ei ole edellytyksiä toimia johtajina, Asikainen toteaa.

Koulutus auttaa myös näkemään kirkkoherran tehtävät kokonaisvaltaisesti.

– Opiskelijoiden näkemykset etenkin ihmissuhdejohtamisesta laajenevat, ja he oppivat arvostamaan kirkkoherran tehtävää aiempaa enemmän. Tämä luultavasti parantaa alais- ja työyhteisötaitoja seurakunnissa, joiden työkulttuuria luonnehditaan usein yksilökeskeiseksi, Asikainen arvioi.

Pappien keskuudessa vallitsevaan stereotyyppiseen ajatteluun sukupuolen merkityksestä johtamisessa tulisi kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota koulutuksessa.

– Opiskelijat liittävät yleisesti miesten johtamiseen kovan asiakeskeisen johtamisen, kun taas naisiin liitetään hyvä mutta toisaalta jopa häiritsevän tunteikas ihmissuhdejohtaminen. Sekä mies- että naispapit toistivat näitä stereotyyppisiä johtamiskäsityksiä, Asikainen toteaa.

Tutkijan mukaan tällainen sukupuolta leimaava ajattelu on haitallista niin naisten kuin miestenkin kannalta.

– Johtamisessa ratkaisee persoona, ei sukupuoli. Johtamiskoulutusta järjestävien tahojen olisikin tärkeätä tiedostaa organisaatiossa vallitsevat sukupuoliset stereotypiat.

Tutkimuksensa sovelluksena Asikainen esittää johtamisen kokonaiskentän, joka tuo esiin johtamisen mutkikkuuden ja moniulotteisuuden. Seurakunnissa keskiössä on pastoraalinen johtaminen, jossa korostuu kirkon hengellisestä perustehtävästä muistuttaminen ja jonka voi rinnastaa esimerkiksi oppilaitosten pedagogiseen johtamiseen tai armeijan sotilasjohtamiseen.

– Sinällään ei ole olemassa erityistä kirkollista johtamista. Vaikka kirkon perustehtävä on hengellinen, työn tekemiseen ja organisaatioon liittyvät asiat eivät poikkea muiden organisaatioiden johtamisesta, Asikainen painottaa.

Vuodesta 2002 lähtien Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vaatinut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon henkilöiltä, jotka hakevat kirkkoherran eli seurakunnan johtajan virkaa. Koulutuksen suunnittelusta on vastannut Kirkon Koulutuskeskus, ja se toteutetaan hiippakunnallisena koulutuksena. Koulutuksen tavoitteena on antaa kirkkoherran tehtävän edellyttämiä tietoja, taitoja ja asenteita. Koulutus sisältää myös psykologisen testin. Tutkinnon on suorittanut tähän mennessä noin 1 000 pappia.

Asikaisen tutkimuksen kohderyhmänä on yksi johtamiskoulutuksen opiskelijaryhmä, yhteensä 19 pappia. Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden haastatteluista, opiskelijoiden kirjallisesta materiaalista, hiippakuntadekaaneille suunnattujen kyselyjen vastauksista sekä kouluttajien ja psykologien haastatteluista. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää johtamiskoulutusta suunnittelevat ja toteuttavat tahot sekä johtajuutta pohtivat tutkijat ja johtamista opiskelevat henkilöt.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Teologian maisteri Pekka Asikaisen väitöskirja Kirkkoherran virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 24. helmikuuta 2010 klo 12.00 luentosalissa 3 (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Kirsi Tirri Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Lauriala Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Pekka Asikainen (s. 1971 Oulussa) valmistui ylioppilaaksi oululaisesta Kastellin lukiosta 1990 ja suoritti teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1997.

Työurallaan Asikainen on työskennellyt uskonnon ja psykologian opettajana 1996–1999 sekä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin notaarina 1999–2005. Vuodesta 2005 lähtien hän on toiminut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kasvatuksesta vastaavana hiippakuntasihteerinä.

Lisätietoja:
Pekka Asikainen, p. 044 755 5553, pekka.asikainen(at)evl.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Pekka Asikainen: Kirkkoherran virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 176. ISBN 978-952-484-356-0. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV