Taide ja muotoilu
Anitra_Arkko_Kuva_Marko_Junttila_web.jpg
Anitra Arkko. Kuva: Marko Junttila.

Väitös: Pedagoginen malli oppimis- ja kehittämisympäristönä luo edellytykset luovuudelle ja autenttisuudelle verkossa

23.11.2023

TaM Anitra Arkko esittelee kasvatustieteen alan väitöstutkimuksessaan pedagogisen, ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyöhön soveltuvan Luovat askeleet -mallin. Arkko uudelleenmuotoili mallin design-tutkimuksen avulla verkkoympäristöön soveltuvaksi. Malli vahvistaa innovaatioprosessien luovaa työskentelyä ja mahdollistaa autenttiset oppimiskokemukset.

Koulutusorganisaatioiden on kehitettävä toimintaansa, jotta koulutus vastaa alati muuttuvan työelämän ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. TaM Anitra Arkon mukaan tarvetta on erityisesti luovuutta ja autenttisuutta tukeville verkko-oppimisympäristöille.

Arkko on työskennellyt opetus- ja kehittämistehtävissä yli 20 vuotta, pääasiassa luovien alojen ja innovaatiotoiminnan parissa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tarjota työelämän tarpeisiin vastaavaa, ammatillista korkeakouluopetusta sekä kehittää työelämää ja aluetta. Oman työnsä kautta Arkko kiinnostui tutkimaan, millainen pedagoginen malli tukisi parhaiten verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä, luovaa ja autenttista tiedonrakentamista.

Väitöstutkimuksen lähestymistavaksi valikoitui koulutuksen kehittämistä tukeva design-tutkimus. Design-tutkimukselle on ominaista, että tulokset ovat kaksiosaiset: tutkimus tuottaa uuden teorian ohella käytäntöä palvelevia malleja.

Luovat askeleet -malli ja askeleittain etenevä menetelmä

Arkko tuotti osana tutkimustaan uudelleenmuotoillun, käytännönläheisen Luovat askeleet -mallin ja siihen sisältyvän askeleittain etenevän menetelmän.

– Luovat askeleet -mallin avulla ammattikorkeakoulu voi toteuttaa perustehtäviään samanaikaisesti – eli tarjota koulutusta ja kehittää aluetta. Ihanteellisinta olisikin, että oppiminen ja työelämäyhteistyö yhdistetään, ja se on mahdollista, kun tarjotaan mahdollisuus ideoiden kehittämiseen ja innovaatio-osaamiseen verkkovälitteisesti, Arkko kiteyttää.

Mallia voivat hyödyntää korkeakoulujen innovaatio-opetuksen ohella myös yritykset uusien tuotteiden ja palveluiden ideoimisessa.

Malliin kuuluva askeleittain etenevä menetelmä tukee erityisesti verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä ja luovaa tiedonrakentamista. Myös työelämän toimijoilla, kuten yrittäjillä, on aktiivinen rooli koko prosessin ajan. Menetelmä auttaa opettajia, valmentajia ja fasilitaattoreita organisoimaan, ohjaamaan ja tukemaan tiedonrakentamista myös kansainvälisesti monialaisissa ryhmissä.

– Menetelmässä kuvattuja tehtäviä ja aktiviteetteja voi soveltaa sellaisenaan tai muokata niitä jokaisen toimeksiannon kohdalla erikseen.

Käytäntöä palvelevan mallin lisäksi Arkko esittelee työssään uutta teoriaa malliin liittyvien luovan ja autenttisen oppimis- ja kehittämisympäristön elementtien kautta. Elementtejä voi käyttää viitekehyksenä uusien oppimista ja kehittämistä tukevien mallien muotoilemisessa. Lisäksi Arkko määrittelee yhteisölliseen ja luovaan tiedonrakentamiseen liittyviä piirteitä ja ehdottaa suosituksia verkkototeutuksen tueksi.

Luovuus virittää innovaatioihin

Digitaalisuus vaikuttaa siihen, miten oppiminen ja koulutus voidaan toteuttaa. Kun työskentely siirretään luokka- ja neuvotteluhuoneista verkkoon, se mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön. Opiskelijat, yrittäjät ja asiantuntijat pääsevät kaikki mukaan vuorovaikutukseen eikä maantieteellisellä sijainnilla ole merkitystä.

Palvelumuotoilusta tuttu yhteissuunnittelu on samalla keino luovaan ja osallistavaan kehittämiseen. Luovuus on ylipäätään yksi muutokseen ja innovaatioihin virittävä tekijä, mutta verkko-oppimiseen liittyvässä aiemmassa tutkimuksessa siihen on kiinnitetty vain vähän huomiota.

– On erittäin tärkeää, että opiskelijat saavat jo opiskeluaikana työelämäyhteistyössä aitoja kokemuksia ongelmanratkaisusta ja luovasta työskentelystä. Innovaatio-osaamiselle on työelämässä kasvava tarve, Arkko painottaa.

Tietoa väitöstilaisuudesta

TaM Anitra Arkon väitöskirja Luova ja autenttinen oppimis- ja kehittämisympäristö verkkoon – Design-tutkimus Luovat askeleet -mallin uudelleenmuotoilusta tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 1. joulukuuta 2023 klo 12 alkaen luentosalissa Asko ja Esko (Lapin yliopiston Agora-rakennus, 1. kerros, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi).

Vastaväittäjänä toimii Professori Teemu Leinonen Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Päivi Rasi-Heikkinen Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland

Tietoa väittelijästä

Arkko valmistui taiteen maisteriksi Lapin yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelmasta vuonna 2002. Opettajan pedagogiset opinnot hän suoritti vuonna 2005.

Arkko on työskennellyt koulutuksen parissa yli 20 vuotta. Hän on toiminut musiikin yhteisopettajana yläkoulussa ja lukiossa sekä opettajana alakoulussa. Viimeiset 15 vuotta Arkko on työskennellyt ammattikorkeakoulun lehtorina, ensin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa kulttuurialan lehtorina ja myöhemmin Lapin AMKin kuvataiteen lehtorina. Lisäksi hän on toiminut Lapin AMKissa asiantuntijana ja kehittäjänä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- kehittämis- ja innovaatio -hankkeissa sekä vastannut innovaatioita ja luovuutta sisältävien opintojen ohjauksesta.

Arkko on työskennellyt myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan vierailevana opettajana, vastaten Luovan alan yrittäjyys -kurssista vuosina 2017–2022.

Lisätietoja

Anitra Arkko
anitra.arkko-saukkonen (at) lapinamk.fi
anitra.arkko (at) gmail.com
040 725 7532

Tietoa julkaisusta

Anitra Arkko: Luova ja autenttinen oppimis- ja kehittämisympäristö verkkoon: design-tutkimus Luovat askeleet -mallin uudelleenmuotoilusta. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 370. ISBN 978-952-337-403-4, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto 2023, Rovaniemi.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-403-4