Uutiset 2010

Väitös: Pohjoisen koululaiset voivat ikätovereitaan paremmin

26.1.2010

Kasvatustieteen maisteri Arto K. Ahosen väitöstutkimuksen mukaan Barentsin alueen koululaiset voivat psykososiaalisesti paremmin kuin ikätoverinsa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä yleisesti.

KM Arto K. Ahonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan koululaisten psykososiaalista hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä Barentsin alueella eli Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa sekä Luoteis-Venäjällä. Lisäksi tutkimuksessa verrataan Barentsin alueen koululaisten ja kyseisten maiden muiden alueiden koululaisten hyvinvointia.

Tutkimuksessa ilmenee, että Barentsin alueen koululaiset voivat psykososiaalisesti paremmin kuin ikätoverinsa näissä maissa yleisesti.

– Barentsin alueen koululaiset arvioivat materiaalisen hyvinvointinsa korkeammaksi ja sosiaalisen elämänsä vilkkaammaksi: he muun muassa viettävät enemmän aikaa ystäviensä kanssa vapaa-aikanaan. Ylipäätään he ovat tyytyväisempiä elämäänsä verrattuna kotimaansa oppilaisiin keskimäärin, Arto K. Ahonen kertoo.

Yleistä tyytyväisyyttä ja kouluviihtyvyyttä selittävät Barentsin alueella eri maissa erilaiset tekijät, mikä osaltaan juontuu neljästä erilaisesta kansallisesta koulukulttuurista. Esimerkiksi lappilaiset koululaiset ovat kaikkien tyytyväisimpiä elämäänsä mutta viihtyvät huonoiten koulussa.

– He myös kokivat koulun aiheuttavan eniten rasitusta. Pohjoisnorjalaiset oppilaat puolestaan viihtyivät koulussa parhaiten mutta olivat vähiten tyytyväisiä elämäänsä, vaikka heidän materiaaliset elinolonsa olivat vertailun korkeimmat, Ahonen kuvailee.

– Pohjoisruotsalaisten oppilaiden hyvinvointi oli vertailun tasapainoisinta, mutta siitä huolimatta he potivat eniten psykosomaattisia oireita. Luoteisvenäläiset oppilaat raportoivat fyysisen terveytensä vertailun heikoimmaksi ja kokivat kaikkein eniten kiusaamista koulussa. Kuitenkin heidän sosiaalinen kanssakäymisensä oli vertailun vilkkainta, he potivat vähiten psykosomaattisia oireita ja kokivat koulun aiheuttavan vähiten rasitusta.

Yksi keskeisimmistä tekijöistä oppilaiden hyvinvoinnin kannalta on koulun ilmapiiri. Se rakentuu monimuotoisesti turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja mielekkyyden kokemuksista.

– Ilmapiiriin tulisikin kiinnittää erityistä huomiota, kun pyritään kehittämään koulua, joka tukee oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, Ahonen toteaa.

Tutkimuksessa koululaisten hyvinvointia arvioidaan erilaisten materiaalisten ja sosiaalisten tekijöiden sekä itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien pohjalta. Perusaineistona on vuosina 2004–2005 ArctiChildren-hankkeessa kerätty kyselyaineisto, johon vastasi yhteensä 1 398 13–15-vuotiasta oppilasta 27 koulusta Barentsin alueelta: Norjan Finnmarkista, Ruotsin Norrbottenista, Suomen Lapista ja Luoteis-Venäjän Murmanskin alueelta. Vertailuaineistona on WHO:n vuoden 2002 koululaistutkimuksen aineisto, jossa vastaajia oli yhteensä 14 789 Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä, kustakin noin 3 500.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Arto K. Ahosen väitöskirja Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A Comparison from the northern parts of Norway, Sweden and Finland and Northwest Russia tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 29. tammikuuta 2010 klo 12.00 Fellman-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Oddrun Samdal Bergenin yliopistosta ja kustoksena professori Raimo Rajala Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Arto K. Ahonen on syntynyt Inarissa 1970. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Ounasvaaran lukiossa Rovaniemellä vuonna 1989 ja suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa vuonna 2001.

Työurallaan Ahonen on toiminut luokanopettajana Rovaniemen steinerkoulussa 1998–2004 sekä suunnittelijana ja tutkijana Lapin yliopiston ArctiChildren-hankkeessa vuosina 2004–2008. Vuoden 2009 alusta lähtien hän on työskennellyt projektipäällikkönä Pohjoisen pojat koulussa -hankkeessa Lapin yliopistossa.

Lisätietoja:
Arto K. Ahonen, p. 040 839 4209, arto.ahonen(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Ahonen, Arto K.: Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region. A Comparison from the northern parts of Norway, Sweden and Finland and Northwest Russia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 173. ISBN 978-952-484-340-9. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. (016) 341 2924, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV