Uutiset 2012

Väitös: Suhteet luottamushenkilöjohtoon määrittävät kunnanjohtajan liikkumavaran

25.1.2012

Jaana Leinosen väitöstutkimuksen mukaan kunnissa tulee löytää kunnanjohtajan ja poliittisen luottamushenkilöjohdon välille selkeä johtamisen työnjako ja toimintakulttuuri. Lähtökohtana tulee olla kumppanuus, keskinäinen arvostus ja tiivis yhteistyö.

Hallintotieteen maisteri Jaana Leinonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan kuntajohtamista kunnanjohtajien näkökulmasta. Erityisesti hän pohtii johtamisen liikkumavaraa: millaisia vapauksia ja mahdollisuuksia – eräänlaisia johtamisen resursseja – kunnanjohtajalla on hoitaa työtään käytännössä.

– Kuntien johtaminen on nykyään yhä haasteellisempaa ja monimuotoisempaa. Päätöksenteon seurauksia on yhä hankalampaa ennustaa toimintaympäristön nopeiden muutosten vuoksi. Oman lisänsä johtamiseen ovat tuoneet palvelu- ja kuntarakennemuutokset, jotka ravistelevat koko kuntakenttää, Leinonen taustoittaa.

Leinosen mukaan kunnanjohtajan liikkumavaraan vaikuttaa eniten kunnanjohtajan ja kunnan luottamushenkilöorganisaation, erityisesti luottamushenkilöjohdon välinen suhde.

– Keskeistä on luottamushenkilöorganisaation ja -johdon osaamistaso, aktiivisuus sekä yhteistyökyky ja -halukkuus. Toisaalta kunnanjohtaja voi myös itse rakentaa ja vahvistaa liikkumavaraansa vahvan asiaosaamisen avulla tai soveltamalla poliittista älykkyyttä, tutkija korostaa.

Käytännössä johtamisen liikkumavara vaihtelee kunta- ja kunnanjohtajakohtaisesti, usein jopa tilanteittain.

– Meillä on kunnanjohtajia, joiden liikkumavara on hyvin suuri, ja vastaavasti johtajia, joiden liikkumavara on minimissään esimerkiksi liian vahvan luottamushenkilöjohdon vuoksi. Tällaiset tilanteet ovat ongelmallisia paitsi kunnallisdemokratian toteutumisen myös käytännön johtamisen kannalta, Leinonen sanoo.

Leinosen mukaan ihanteellisessa tilanteessa työnjako kunnanjohtajan ja luottamushenkilöjohdon välillä on selkeä ja toisen ”reviirejä” ja kunnallisen päätöksentekojärjestelmän yleisiä periaatteita kunnioitetaan ja arvostetaan.

– Tällöin hallinnolla ja politiikalla on toisiaan täydentävä ja vastavuoroinen rooli, joka pohjautuu kumppanuuteen: luottamushenkilöjohto arvostaa hallinnollista osaamista ja sitoutumista, kunnanjohtaja kunnallisdemokratian toteutumista.

Kunnissa tulisikin kehittää kunnanjohtajan ja kunnan poliittisen johdon välistä suhdetta ja sen toimivuutta.

– On myös tärkeää käydä keskustelua siitä, miten poliittista johtajuutta voidaan vahvistaa. Keskusteluun tulisi kuitenkin saada muitakin vaihtoehtoja kuin pormestarimalli. Esimerkiksi jos julkisuudessa esillä olleet työssäkäynti- ja asiointialueisiin perustuvat kuntajaot toteutuvat, edellyttävät ne toimivaa yhteistyötä kunnanjohtajan ja poliittisen johdon kesken sekä nykyistä vahvempaa poliittista johtajuutta, Leinonen arvioi.

Tutkimuksen aineisto koostuu 20 kunnanjohtajan haastatteluista sekä vuosina 2000–2010 kunta-alan ammattilehti Kuntalehdessä ilmestyneistä, kuntajohtamista käsittelevistä artikkeleista. Aineiston analyysissa on sovellettu ankkuroitu teoria -menetelmää (engl. grounded theory), joka korostaa aineistolähtöisyyttä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Hallintotieteen maisteri Jaana Leinosen hallintotieteen väitöskirja ”Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä”. Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 27. tammikuuta 2012 klo 12 Fellman-salissa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jari Stenvall Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Jaana Leinonen (os. Holappa, s. 1970 Puolangalla) on kirjoittanut ylioppilaaksi Puolangan lukiosta vuonna 1989. Hän on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta vuonna 1998. Valmistumisensa jälkeen Leinonen on työskennellyt Lapin yliopiston hallintotieteen oppiaineessa tutkimus- ja opetustehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee yliopistonlehtorina.

Lisätietoja:
Jaana Leinonen, p. 040 484 4224, jaana.leinonen(at)ulapland.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Jaana Leinonen: ”Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä”. Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Suomen Kuntaliitto. Acta nro 232. ISBN: 978-952-213-837-8 (nid.), ISBN: 978-952-213-838-5 (pdf). Myynti: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti

LaY/Viestintä/ Sari Väyrynen