Väitökset 2010

Väitös: Tietohallinto osaksi organisaation strategiaa

18.5.2010

Filosofian maisteri Harri Ihalaisen väitöstutkimuksen mukaan tietohallinnon strateginen merkitys on määriteltävä julkishallinnossa nykyistä tarkemmin.

Filosofian maisteri Harri Ihalainen selvittää hallintotieteen väitöstutkimuksessaan tietohallinnon strategista merkitystä julkishallinnon organisaatioissa. Lisäksi hän tarkastelee sähköisen hallinnon ja palveluiden yhteyksiä tietohallintoon sekä tietohallinnon roolia julkishallinnon muutoksissa. Tutkimuksessaan Ihalainen analysoi etenkin Suomen valtion tietohallintoa. Väitöstutkimus on viides tietohallintoon liittyvä hallintotieteellinen tutkimus Lapin yliopistossa ja osaltaan Rovaniemen alueen tietohallinto- ja tietoturvaklusteritoimintaa.

Tutkimuksen mukaan tietohallinnon strateginen merkitys on määriteltävä julkishallinnon organisaatioissa nykyistä tarkemmin.

– Organisaation johdolla tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä tietohallinnolta odotetaan organisaation ydintoiminnassa. Terveesti toimivat organisaatiot liittävät tietohallinnon tiiviiksi osaksi ydintoimintaansa, koska esimerkiksi isot tietojärjestelmät taipuvat heikosti nopeissa muutoksissa ja siten vaikuttavat suoraan muun muassa organisaation talouteen ja muutosprosessien kulkuun. Tietohallinnon ja johdon yhteyttä voidaan tiivistää esimerkiksi ottamalla tietohallinnosta vastaavat henkilöt mukaan organisaation strategiseen johtoryhmätyöskentelyyn, Harri Ihalainen sanoo.

Usein tietohallinto kuitenkin nähdään pelkkänä tukitoimintona tai informaatioteknologisena toimijana. Tieto- ja viestintäteknologia ja sen sovellukset ovat tietohallinnon näkyvin osa, mikä usein johtaa siihen, että organisaatioiden tietohallinto kehittyy teknologiavetoisesti, vaikka tietohallinnon tehtävät ja vastuut ovat nykyisin laajoja ja monisäikeisiä.

– Tasapainoisessa tietohallinnossa yhdistyvät organisaation substanssitoiminnan osaaminen ja tieto, johtaminen, tietotoimijat, toimintaprosessit, tietovarannot, informaatioteknologia ja juridiikka. Tämä korostuu esimerkiksi organisaatiomuutoksissa, joissa tietohallinnon odotetaan näyttävän muutoksen suuntaa ja toteuttavan uudistuksia. Käytännössä tietohallinnon on kuitenkin hankala vastata näihin odotuksiin, jos tietohallinnon strateginen rooli ei ole selkeä, Ihalainen kertoo.

Vastavuoroisesti tietohallinnon asiantuntijoilta vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän strategisen johtamisen ja liiketoiminnan osaamista myös julkishallinnossa. Nämä vaatimukset on otettava huomioon myös alan koulutuksessa.

Tutkimustaan varten Ihalainen haastatteli henkilökohtaisesti ja ryhmissä julkishallinnossa toimivia tietohallintoasiantuntijoita ja -johtajia sekä teki lomakekyselyn sisäasiainministeriön hallinnonalan tietohallintoa linjanneen hankkeen toimijoille. Vastaajia ja haastateltavia oli kymmeniä.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Filosofian maisteri Harri Ihalaisen väitöskirja Tietohallinto osana julkishallinnon sähköistyvää muutosta tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 21. toukokuuta 2010 klo 12 Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Esa Hyyryläinen Vaasan yliopistosta ja kustoksena professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Harri Ihalainen (s. 1964 Kannuksessa) valmistui tietoliikenneinsinööriksi Ylivieskan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1998 ja filosofian maisteriksi pääaineenaan tietotekniikka Jyväskylän yliopistosta vuonna 2003.

Työurallaan Ihalainen on toiminut suunnitteluinsinöörinä Pouttu Oy:ssä 1998–2003 sekä projektipäällikkönä, Projektitoimisto-tulosyksikön päällikkönä ja tietohallintopäällikkönä Poliisin tietohallintokeskuksessa ja sen toimintaa jatkaneessa Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa vuosina 2003–2008. Vuodesta 2008 lähtien hän on työskennellyt Rovaniemen kaupungin tietohallintojohtajana. Hän on myös Oulun, Kuusamon ja Rovaniemen kaupunkien tietohallinnon yhteistyöverkoston ePohjois-Suomen (ePS) johtoryhmän jäsen.

Lisätietoja:
Harri Ihalainen, p. 040 357 2384, harri.ihalainen@rovaniemi.fi.
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Harri Ihalainen: Tietohallinto osana julkishallinnon sähköistyvää muutosta. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2010. Acta Universitatis Lapponiensis 181. ISBN 978-952-484-368-3. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV