Väitökset 2017
 
bettina.jpg

Väitös: Transaktio interaktiona

2.6.2017

Bettina Schülken väitöskirjan mukaan tilaa tulisi tarkastella uusista näkökulmista. Schülke tutkii, miten tilan käsitettä voidaan lähestyä visuaalisen taiteellisen ilmaisun keinoin ja miten aiemmat käsityksemme tilasta ovat muuttumassa. Tutkimuksen tulosten mukaan teknologian ja uusien teknisten medioiden kehitys vaikuttaa suuresti tilan määrittelyyn. Tämä myös sanelee sen, miten tila ymmärretään, rakennetaan, täytetään ja hahmotetaan.

Lisäksi yhtenä teoreettisena tuloksena voidaan mainita tilatodellisuuksien hybridit, jotka syntyvät eri tilakäsitteiden limittymisestä, sulautumisesta tai keskinäisestä vuorovaikutuksesta.

“Niille on ominaista jatkuva muutos, joka luo vastakohdan jäykille tilan käsitteille. Olen kiinnostunut näistä asioista, koska ne vaikuttavat käsityksiimme nykyisistä taidesuuntauksista, uusista taiteen tuottamisen menetelmistä ja nyky-yhteiskunnan estetiikasta. Tieteidenvälinen ja käytäntöön perustuva tutkimukseni pohjautuu luovaan taiteelliseen prosessiin ja teosten kehittämiseen”, Schülke toteaa.

Schülke tarkastelee kokonaisvaltaisesti tilan tunnun käsitettä kolmen taiteellisen projektin kautta (TRANSACTIONs 1–3). Vuorovaikutukseen (TRANSACTION) perustuen mukana on useita taiteellisia medioita. Pohjaten kaksi- ja kolmiulotteisuuden vuoropuheluun, stillkuvien ja liikkuvan kuvan vuorovaikutukseen sekä tilan ja ajan suhteeseen Schülke perehtyi aiheeseen useista taiteellisista näkökulmista.

“Eräät keskeisimmistä tutkimustuloksistani liittyvät välitilojen (in-between spaces) olemassaoloon. Ne ovat monimerkityksisiä ja ne voidaan identifioida monin tavoin. Ensinnäkin, ne voidaan identifioida kokonaisvaltaisena tilan tuntuna. Välitilat voivat olla näkyviä tai näkymättömiä, niiltä voi puuttua paikka tai sijainti ja niitä voi pitää yhtenä virtuaalisen tilan ilmentymänä. Mutta ennen kaikkea ne näkyvät taideteoksissa visuaalisina elementteinä, jotka muodostavat merkittävän osan töiden taiteellisesta sisällöstä”, Schülke jatkaa.

Tutkimuksen toisena osa-alueena on tilan ja tekstiilien välinen suhde. Aihetta lähestytään älytekstiilien näkökulmasta tutkimalla tekstiilien ja teknologian välistä suhdetta sekä tarkastelemalla niitä uutena materialismin muotona. Voidaan ajatella, että tekstiilit ja älytekstiilit ovat yksi tutkimuksen sisällön tulkitsemisen työkaluista.

“Rinnastamalla tekstiilit ja tilan käsittelen niiden suhdetta uudella tavalla. Samalla esitän, että älytekstiileistä voi muodostua uudentyyppinen rajapinta. Tekstiilit voidaan jossain vaiheessa saada mukautumaan ympäristöolosuhteisiin esimerkiksi ihon tai kalvojen osana. Siten tekstiilien ja tilan välinen suhde voidaan nähdä uudessa valossa ja uutena mediatilan muotona. Älytekstiilien kehittäminen saattaa johtaa uuteen tilakäsitteeseen, jonka myötä suhtaudumme vääjäämättä ympäristöön uudella tavalla", Schülke toteaa.

Tutkimukseen sisältyneet taiteelliset tekstiilityöt osoittivat, että teknologinen kehitys vaikuttaa suuresti visuaalisen kielen muuttuvaan estetiikkaan. Samalla Schülke pyrki osoittamaan, että tekstiiliteollisuudella ja tietokoneteollisuudella on yhteiset juuret, jotka juontuvat 1800-luvun alkuun. Sen jälkeinen kehitys on johtanut nykyiseen konekieleen ja muuttanut oleellisesti käsitystämme tilasta ja ajasta.

Tietoa väittelijästä:

Bettina Schülke on monitieteinen itävaltalainen taiteilija, joka syntyi 25.4.1967 St. Pöltenissä Ala-Itävallassa. Hän työskentelee freelance-taiteilijana ja on toiminut opettajana Suomessa ja Itävallassa. Schülken työnkuvaan kuuluvat taide, tiede ja teknologia, ja hänen erikoisalanaan on tekstiilitaide. Hän on opiskellut tekstiilien olemusta, seinävaatteita, luonnontieteitä ja maalausta Wienin kuvataideakatemiassa sekä mediatietieteitä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä, työskennellyt kansainvälisissä projekteissa sekä osallistunut aktiivisesti konferensseihin, työpajoihin, festivaaleihin ja muihin tapahtumiin.

Lisätietoja:

Bettina Schülke
Bettina.schuelke (at) gmail.com
Puhelin: 0043 676 738 50 38
Bettinaschuelke.at

Väitöskirjan myynti: verkkokauppa Juvenes. Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Lapin yliopistokustannus, puhelin: 040 821 4242, sähköposti: julkaisu (at) ulapland.fi


Tietoa väitöstilaisuudesta:

Bettina Schülken väitöskirjan TRANSACTION as INTERACTION: Art as an Extended Sense of Space väitöstilaisuus pidetään taiteiden tiedekunnassa torstaina 8.6.2017 klo 15.00. Tilaisuus järjestetään Lapin yliopiston Esko ja Asko -salissa. Osoite: Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Opponenttina toimii professori Mauri Kaipainen Södertörnin yliopistostosta Ruotsista ja kustoksena toimii professori Eija Timonen Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Tietoa julkaisusta:

Bettina Schülke: TRANSACTION as INTERACTION: Art as an Extended Sense of Space. Acta Universitatis Lapponiensis 348. Lapland University Press. Rovaniemi. 2017. ISBN (paperiversio) 978-952-484-990-6, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis. 214. ISBN 978-952-484-991-3. ISSN 1796-6310.

LaY/Viestintä & kielikeskus/J-EK & AT