Uutiset 2019
Solja Upola.jpg

Väitös: Työelämäorientoitunut projektioppiminen motivoi opiskelijoita

18.1.2019

TaM Solja Upola tarkastelee väitöstutkimuksessaan projektioppimista, joka tapahtuu työelämän tarjoamissa avoimissa ja autenttisissa oppimisympäristöissä. Upola määrittelee tutkimuksessaan työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagogisen mallin, jossa toimijoina ovat opiskelijat, työelämän toimeksiantajat alihankkijoineen sekä oppilaitos ja opettajat.

Tutkimus pyrkii tuomaan esille kaikkien työelämäorientoituneessa projektissa toimivien osapuolten näkemyksiä sekä heidän toiminnalleen tyypillisiä ominaisuuksia. Upola on kerännyt tutkimusaineistonsa kymmenen vuoden aikana työnsä ohessa opettaessaan Lapin koulutuskeskus REDUssa (ent. Lapin ammattiopisto) merkonomiopiskelijoita.

— Projektioppimisen toimeksiannot ovat liittyneet visuaalisen markkinoinnin projekteihin ja niiden lopputuotoksena on syntynyt toimeksiantajille erilaisia palvelumuotoilutuotteita. Tutkimus on design-tutkimus, jossa empiiriseen tutkimukseen perustuen kehitetään sekä teoriaa että käytäntöä, Upola toteaa.

Monipuolinen tutkimusaineisto mahdollistaa työelämäorientoituneen projektioppimisen kokonaisvaltaisen tarkastelun ja pedagogisen mallin rakentamisen. Tutkimuksessaan Upola on määritellyt työelämäorientoituneen projektioppimisen yhteisöllisen ja toiminnallisen oppimisen menetelmäksi, jossa toimitaan opettajan johdolla autenttisissa työelämän tarjoamissa avoimissa oppimisympäristöissä.

— Projektien aikana opiskelijat hankkivat osaamista käytännönläheisesti, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti. Menetelmä soveltuu kaikentasoisille oppijoille, jossa työtehtävät määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen ja taipumusten perusteella, Upola kertoo.

Tutkimus osoittaa, että opiskelijat kokevat projektioppimisen heitä motivoivana ja he ovat sitoutuneita projektityöskentelyyn. Projektioppimiseen liittyy oleellisesti yhteisöllisyys sekä kokemuksellinen turvallisuuden tunne. Lisäksi projektioppiminen mahdollistaa onnistumisen kokemuksia kaikille jokaisen osaamistason mukaisesti.

— Pedagogisen mallin soveltaminen opetuksessa harjaannuttaa työelämässä tarvittavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Opettajan toiminnassa korostuu projektioppimisen tukemisen ja erityispedagogisten taitojen lisäksi johtamis- ja organisointiosaaminen, Upola toteaa.

Tutkimus vastaa kysymykseen, millaista on toimiva työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Väitöstutkimuksessaan Upola esittelee työelämän ja koulutuksen muodostaman toimivan yhteistyömallin ja vastaa julkisuudessa käytävään keskusteluun ammatillisen koulutuksen reformin käytännön toteuttamisesta. Pedagoginen malli on sovellettavissa eri kouluasteille erityisesti silloin kun opiskellaan oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä ja yhteistyökumppanina on oppilaitoksen ulkopuolinen toimija.

Väitöstilaisuus:

TaM Solja Upolan väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus ”Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa” esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston Esko ja Asko -salissa perjantaina 25.1.2019 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Marjaana Kangas Lapin yliopistosta.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa:
https://connect.eoppimispalvelut.fi/ktkvaitostilaisuus/


Tietoa väittelijästä:

Solja Upola (s. 1969 Rovaniemellä) kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1988 Rantavitikan lukion kuvataidelinjalta; valmistui vuonna 1990 markkinointimerkonomiksi Rovaniemen kauppaoppilaitoksen ylioppilaspohjaiselta koulutuslinjalta; suoritti vuonna 1997 taiteen maisterin ja kuvataideopettajan tutkinnot Lapin yliopistossa. Upola on toiminut markkinointiviestinnän lehtorina Lapin koulutuskeskus REDUssa vuodesta 1997 lähtien.

Lisätietoja:

Solja Upola
puh. 050 543 0026
solja.upola@gmail.com

Tietoja julkaisusta:

Solja Upola: Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2019. Acta Universitatis Lapponiensis 385, ISBN 978-952-337-119-4. ISSN 0788-7604. PDF: Acta electronica Universitatis Lapponiensis 252. ISBN 978-952-337-120-0. ISSN 1796-6310.

Julkaisu on luettavissa verkossa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63628