Uutiset 2010

Väitös: Uudet osaamisvaatimukset haastavat ammatillisen opettajan

16.2.2010

Kasvatustieteen maisteri Aila Paason väitöstutkimuksen mukaan tulevaisuuden ammatillinen opettaja on dynaaminen, joustava ja kehittymishaluinen moniosaaja.

KM Aila Paaso selvittää väitöstutkimuksessaan asiantuntijoiden käsityksiä siitä, millaista osaamista toisen asteen koulutuksen ammatillisilta opettajilta vaaditaan tulevaisuudessa. Tulosten pohjalta hän muodostaa osaavan ammatillisen opettajan työnkuvan vuonna 2020.

– Ammatillisen opettajan professio on muuttumassa: opettaja- ja oppilaitoskeskeinen ajattelu ja toiminta ovat väistymässä ja yhteydet työelämään tiivistymässä. Lähitulevaisuudessa ammatilliselta opettajalta edellytetään etenkin dynaamisuutta, joustavuutta, vahvaa kehittymishalua ja verkostoitumisen taitoja, Paaso toteaa.

Ammatillisen opettajan odotetaan tulevaisuudessa kehittävän omaa alaansa saumattomassa yhteistyössä työelämän kanssa.

– Uusien ammattilaisten kouluttamisen lisäksi opettajan tulisi ennakoida työelämän tarpeita ja toteuttaa yritysten tarpeista kumpuavaa yritys- ja alakohtaista koulutusta. Opettajan tehtävään nivoutuu tulevaisuudessa todennäköisesti myös säännöllisiä työelämäjaksoja sekä erilaisia työelämälähtöisiä projekteja yritysten kanssa, Paaso tiivistää tutkimuksensa tuloksia.

Opiskelijoihin tulevaisuuden ammatillisen opettajan tulee suhtautua yksilöinä kuunnellen ja kohdaten. Paason mukaan opettajien peruspedagogiset tiedot ja taidot ovat jo nykyisin hyvällä tasolla, samoin kuin opetussuunnitelmien tuntemus. Ongelmia on kuitenkin taidoissa kohdata erilaisia oppijoita, oppimisvaikeuksien tunnistamisessa, yksilöllisyyden huomioimisessa sekä erilaisten opetusmenetelmien käytössä.

– Opiskelijan ammatti-identiteetin tukemisessa tarvitaan opettajan ja opiskelijan dialogista kohtaamista. Opettajan työssä korostuvatkin tulevaisuudessa ohjaajan ja oppimisen tukijan roolit, Paaso painottaa.

Koulutusorganisaatioissa on myös sosiaalisen muutoksen tarve. Tulevaisuuden opettajan työ edellyttää yhdessä tekemistä.

– Perinteinen yksin työskentely ei enää riitä, ja kollegiaalisuus ja työyhteisöllisen osaamisen vaatimukset haastavatkin opettajan professionaalisen autonomian. Vaatimusten vastapainoksi opettajilla tulee olla tilaa ja aikaa jakaa kokemuksiaan, kehittää työtään ja toimintaansa työyhteisössään organisaation strategian suuntaisesti, Paaso sanoo.

Tutkimuksensa sovelluksena Paaso esittää väitöskirjassaan toimintamallin ammatillisten opettajien osaamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämiseksi. Malli tekee näkyviksi opetushenkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden, osaamisen ennakoinnin ja arvioinnin, kehityssuunnitelmien ja täydennyskoulutuksen väliset yhteydet. Tutkimuksen tuloksia voidaankin hyödyntää ammatillisten opettajien osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisessä sekä osaamisen johtamisessa ja täydennyskoulutuksen suunnittelussa koulutusorganisaatioissa.

Tutkimuksensa aineiston Paaso keräsi 256 henkilön asiantuntijaverkostosta, johon kuului opettajia, opettajien kouluttajia, opiskelijoita, työelämän, koulutusorganisaation johdon, henkilöstön ja koulutustoimikuntien edustajia sekä muita asiantuntijoita. Tiedot kerättiin eDelfoi-verkko-ohjelman ja teemakyselyiden avulla. Aineistosta löydettyjä osaamisen ilmiöitä tutkittiin tulevaisuustutkimuksen keinoin heikkojen signaalien, tulevaisuuskuvien, tulevaisuuden osaamisen kehityssuuntien sekä työskenaarioiden todennäköisyyden ja toivottavuuden suhteessa. Opettajien osaamista tukevia kehitystarpeita tarkasteltiin ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen näkökulmasta.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Aila Paason väitöskirja Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa torstaina 25. helmikuuta 2010 klo 12.00 Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Pekka Ruohotie Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Kyösti Kurtakko Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Taustatietoja väittelijästä:
Aila Paaso on syntynyt Porissa 1953. Hän kävi keskikoulun Oulun tyttölyseossa vuosina 1964–1970 ja valmistui Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulusta keittäjäksi 1972 ja suurtalouden työnjohtajaksi 1975. Ravintotalousalan ammatinopettajan tutkinnon hän suoritti Ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopistossa 1978, opinto-ohjaajan opinnot Jyväskylän yliopistossa 1997, matkailu- ja ravitsemisalan restonomin tutkinnon Rovaniemen ammattikorkeakoulussa 2000 ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan ammattikasvatus Tampereen yliopistossa 2003. Lisäksi Paaso on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 1996, johtamisen erikoisammattitutkinnon 2003 sekä opetushallinnon ja johtamisen aineopinnot Jyväskylän yliopiston Rehtori-instituutissa vuonna 2006.

Työurallaan Aila Paaso on toiminut ammatillisen koulutuksen kentällä opetus- ja johtotehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän toimi opettajana Pohjois-Pohjanmaan ammattikoulussa 1978–1979 ja opettajana ja osastonjohtajana Haukiputaan ammattikoulussa 1979–1998. Haukiputaan ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajana hän toimi 1997–1999 ja apulaisrehtorina ja koulutusjohtajana 1999–2005. Oulun seudun ammattiopiston ammatillisten opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisprojektia Paaso johti vuosina 2005–2008. Vuosina 2006–2008 hän veti lisäksi toisen asteen ammatillisten opettajien osaamista ennakoinutta tulevaisuustutkimushanketta. Asiantuntijaluennoitsijana Paaso on toiminut mm. Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja lukuisissa ammatillisen koulutuksen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämistilaisuuksissa. Tällä hetkellä Paaso toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulussa opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutuksen koulutuspäällikkönä.

Lisätietoja:
Aila Paaso, p. 0500 180 361, aila.paaso(at)oamk.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Paaso, Aila: Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 174. ISBN 978-952-484-348-5. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV