Väitökset 2017
 
Amo_kuva.jpg

Väitös: Uusliberalismi hallintamentaliteettina

5.5.2017

Charles Amo-Agyemangin väitöskirja liittyy läheisesti uusliberalismin teoriaan ja käytäntöihin. Tutkimus pohjaa vahvasti Foucaultin käsitteellis-teoreettiseen hallinnallisuuden viitekehykseen, ja siinä tarkastellaan kriittisesti Ghanan empiirisen esimerkin valossa Bretton-Woods-instituutioiden uusliberaalia rakenteellista sopeuttamispolitiikkaa Afrikassa.

Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin painostuskäytäntöjen ja dominoinnin sijaan Amo-Agyemang näkee, että niin kutsutun Washingtonin konsensuksen rakenteelliset sopeuttamistoimet edustavat keskeistä biopoliittista hallintajärjestelmää, joka pyrkii diskursiivisesti legitimoimaan ulkoisia interventioita uusliberaalilla talousagendalla. Amo-Agyemang korostaa tutkimuksessaan, että edellä esitettyyn hallintamenettelyyn voidaan reagoida sääntöjen vastustamisella ja niiden noudattamatta jättämisellä.

— Pyrin selvittämään rakenteellisen sopeuttamispolitiikan ilmenemismuotoja ja organisoitua uusliberaalia hallintoa, jonka pyrkimyksenä on ohjata Ghanan hallituksen toimintaa tietyn normiston ja ajatusmallin mukaiseksi", Amo-Agyemang sanoo.

Foucaultin diskurssianalyysin avulla Amo-Agyemang tutkii, miten vallan ja tiedon verkoston avulla voidaan hahmottaa uusliberaalin hallinnon läheistä ja monimutkaista suhdetta joihinkin tekniikkoihin, mekanismeihin ja projekteihin, joilla pyritään hallitsemaan ihmisiä.

Tutkimusten perusteella hallinnallisuus yleisenä ja analyyttisena hallinnon ohjelmia, tekniikoita, rationaliteetteja ja strategioita muovaavana ajatusmallina on osa voimankäyttöä ja sen kierrättämistä, tuoden esiin johtamiseen liittyviä arkielämän yksitoikkoisuuksia ja tavanomaisia rutiineja. Rakenteellinen sääntely ennalta arvattavasti edistää sekä tuottaa subjektiivisuuden liberaaleja modaliteetteja ja sosiaalisia suhteita, joita tarvitaan uusliberalismin logiikan vaalimiseen biopoliittisin keinoin.

— Foucaultiin tukeutuen olen tutkinut uusliberalismia ilmiönä, joka pyrkii tavoitteisiinsa diskursiivisesti muokkaamalla ympäröivää sosiaalista todellisuutta ja johtamiskulttuuria, Amo-Agyemang toteaa.

Tutkimuksen perusteella uusliberalismi ei edusta pelkkää vapaata markkinataloutta ja holhousvaltion uudistamista tai hävittämistä, vaan sillä on oma poliittinen logiikkansa, joka lisää sosiaalisen todellisuuden ymmärrettävyyttä, hallittavuutta, tiedostettavuutta ja hahmotettavuutta.

Tietoa väitöstilaisuudesta

Charles Amo-Agyemangin väitöskirja Understanding Neoliberalism as Governmentality: A Case Study of The IMF and World Bank Structural Adjustment Regime in Ghana tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa torstaina 11.5.2017 klo 12.00 (luentosali 3, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Opponenttina toimii professori David Chandler Westminsterin yliopistosta ja kustoksena toimii professori Julian Reid Lapin yliopistosta.

Tietoa väittelijästä

Charles Amo-Agyemang on syntynyt Ghanassa Kumasin kaupungissa vuonna 1973 ja valmistunut ylioppilaaksi vuonna 1995 (Kumasi High School). Hän on opiskellut valtio-oppia ja filosofiaa Ghanan yliopistossa, josta hän valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2007. Vuodesta 2004 vuoteen 2006 hän työskenteli avustavana tohtoriopiskelijana Ghanan yliopiston valtiotieteiden laitoksella. Hän on toiminut myös tutkimusapulaisena ja lehtorina kyseisellä laitoksella sekä lehtorina West End University Collegessa.

Lisätietoja

+358469615995
camoagyemang@yahoo.com

Väitöskirjan myynti: verkkokauppa Juvenes. Lisätiedot ja lehdistökappaleet: Lapland University Press , puhelin: 040 821 4242, sähköposti: julkaisu (at) ulapland.fi

Tietoja julkaisusta

Amo-Agyemang Charles: Understanding Neoliberalism as Governmentality. A case of IMF and World Bank Structural Adjustment Regime in Ghana. Acta Universitatis Lapponiensis 346. Lapland University Press. Rovaniemi. 2017. ISBN (paperiversio) 978-952-484-984-5, ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta electronica Universitatis Lapponiensis. 214. ISBN 978-952-484-985-2. ISSN 1796-6310.