Yleinen tohtoriohjelma
 
Zha Yiyun.jpg

Väitös: Uutissivustojen visuaalinen informaatiorakenne ja journalistinen asiantuntijuus

2.11.2018

Väitöskirjassaan Yiyun Zha tuo esille visuaalisen journalismin käytäntöjen moninaisuuden, joka juontuu median viime vuosina läpikäymistä suurista muutoksista. Tutkimus keskittyy uutissivustojen suunnitteluasiantuntijuuteen sekä visuaalisen journalismin ja uutisorganisaatioiden kulttuurien muutokseen visuaalisessa transmediaatioprosessissa. Tutkimustuloksia yhdistää se, että mediaohjaus ja median konvergenssi vaikuttavat suuresti visuaalisen informaation rakenteeseen sekä visuaalisten toimijoiden päivittäiseen työhön ja käytäntöihin.

Teknologinen kehitys ja lukutottumusten muutos ovat lisänneet verkkolukukokemuksen merkitystä mediayhtiöiden välisen kilpailun kiristyessä. Vaikka Suomessa aloitettiin verkkolehtien tekeminen melko varhain, täällä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota uusiin, journalismia edistäviin mediateknologioihin. Tämä pätee erityisesti Pohjois-Suomeen.

— Näyttää siltä, että uutissivustojen lukijakokemusta tulisi parantaa käyttämällä uusia viestinnän tapoja sen sijaan, että lukijoita pidettäisiin median käyttäjinä pelkkinä passiivisina kohteina, Yiyun Zha toteaa.

Yiyun väitöskirja Making the Voice: Exploring Design Professionalism in Visual Information Structure of News Websites keskittyy visuaalisen informaatiorakenteen suunnittelun periaatteisiin ja visuaalisen journalismin ammatti-identiteetteihin aikana, jolloin digitaalinen uutisointi on saanut osakseen runsaasti huomiota. Väitöskirjan tutkinnallinen osuus koostuu kenttätyöstä Lapin Kansan ja Helsingin Sanomien uutistoimituksissa.

Väitöskirja koostuu neljästä julkaistusta artikkelista, jotka käsittelevät visuaalisen informaation rakennetta visuaalisen transmediaation tuotoksena sekä visuaalisen alan toimijoiden päivittäistä työtä ja käytäntöjä suomalaisissa uutistoimituksissa. Tutkimus keskittyy teknologisten ja sosiaalisten narratiiven kulttuurisiin eroihin selvittämällä kuvien, tekstien, genrejen ja tulkintojen välisiä suhteita. Etnografisina tutkimusmenetelminä käytetään laadullista ja määrällistä analyysiä, joiden avulla seurataan uutistoimitusten kulttuurien ja visuaalisen journalismin ammatti-identiteettien kehityssuuntauksia.

Transmediaatioprosessissa ei tule sivuuttaa kovan tietotaidon merkitystä tuotettaessa visuaalista journalismia uutissivustoille. Toisaalta pehmeät journalistiset taidot tarkoittavat kykyä kommunikoida tehokkaasti ja tehdä yhteistyötä uutisryhmän muiden jäsenten kanssa.

— Väitöskirja käsittelee tätä aihetta syventämällä tietoamme siitä, miten estetiikka lisää informaation painoarvoa, analysoimalla visuaalisten journalistien asemaa ja ideologioita uutistoimituksissa ja tutkimalla journalistien ja reporttereiden välisten kommunikatiivisten jännitteiden syitä, Yiyun sanoo.

Visuaalinen transmediaatio on olennainen osa visuaalista journalismia, jonka tehtävänä on usein multimedian tuotanto institutionaalisella tasolla. Medioiden muutos onkin nostanut visuaalisen journalismin tuottamiseen kohdistuneita odotuksia; visuaalisen journalismin asiantuntijuus käsitteellistetään koskemaan tiettyjä uutistoimituksia ja uutissivustojen visuaalista tuotantoa. Uutistoimitusten luovan työn tekijöille on siten asetettu uusia vaatimuksia.

Tietoa väitöstilaisuudesta:

Yiyun Zhan väitös Making the Voice: Exploring Design Professionalism in Visual Information Structure of News Websites tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lauantaina 10.11.2018 klo 12.00. Tilaisuus järjestetään Esko ja Asko -salissa. osoitteessa Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Opponenttina toimii professori Markus Schröppel HMKW-yliopistosta Saksasta ja kustoksena toimii professori Riitta Brusila Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Tietoa väittelijästä:

Yiyun Zha on syntynyt Shanghaissa 27.7.1987. Hän suoritti kandidaattivaiheen opinnot Fudan-yliopistossa Kiinassa ja maisterintutkinnon Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on työskennellyt apulaistutkijana projektissa Integrating Media Production with the New Modes of Communication (MEDIA). Hänellä on myös pitkäaikainen kokemus viestinnästä. Yiyun Zha työskentelee graafisena suunnittelijana eri organisaatioiden yritysviestinnässä, esimerkiksi YK:n projektipalveluiden toimistossa. Hän toimii myös freelance-toimittajana markkinointi- ja tutkimusaloilla.

Lisätietoja:

Yiyun Zha
eve.yiyun (at) gmail.com
Puh. 040 4844 333, 044 276 4326

Tietoa julkaisusta:

Yiyun Zha: Making the Voice: Exploring Design Professionalism in Visual Information Structure of News Websites. Acta Universitatis Lapponiensis 377. Hansaprint Oy, Turenki 2018. ISBN 978-952-337-101-9. E-version: Acta Universitatis Lapponiensis 244. ISBN 978-952-337-102-6.