Yleinen tohtoriohjelma
Kalle_Isotalo valokuva.jpg

Väitös: Varainverotuksen ristivaikutukset ja niiden hallinta

21.11.2019

OTM Kalle Isotalon väitöstutkimuksen havaintojen mukaan omaisuuden luovutusten verotuksessa kohdellaan samankaltaisessa taloudellisessa tilanteessa olevia ihmisiä ajoittain merkittävästi erilaisella ankaruudella, mikä johtuu lakien yllättävistä yhteisvaikutuksista.

Isotalon mukaan osa verosäännöistä koskee kaikkea omaisuutta ja osa tiettyjä omaisuuseriä, kuten yrityksiä ja maatiloja, tai tietynlaisia erityistilanteita, esimerkiksi avioeroja. Sääntöjen yhteisvaikutuksena syntyy usein ennakoimattomia ja oikeudenmukaisuuden kannalta kyseenalaisia lopputuloksia. Esimerkiksi maatilan omistajanvaihdoksiin vaikuttaa nykyisin lukuisia erilaisia verotukia sekä karkean laskennallisia vähennyksiä, joiden yhteisvaikutusten hallinta esimerkiksi perintötilanteissa, sukupolvenvaihdoksissa tai avioeroissa on vaikeaa niin verovelvollisille kuin Verohallinnollekin.

— Ristivaikutukset mahdollistavat verosuunnittelujärjestelyjä ja johtavat kohtuuttomuuteen henkilöille, jotka eivät hallitse monimutkaista verojärjestelmää ja tekevät vääriä valintoja. Lopputulokset voivat olla myös perustuslain kannalta kyseenalaisia. Verohallinnon on vaikea kerätä veroja yhdenvertaisesti kaikilta verovelvollisilta. Verotuksen tehokkuus myös laskee, koska monimutkainen sääntely heikentää tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia, Isotalo kertoo.   

Isotalon väitöstutkimuksessa esitetään ongelmien hallintavälineeksi ristivaikutusten analysointia.

—Ristivaikutusten analysoinnilla voitaisiin ajoissa huomata lakien ja tilanteiden yhteisvaikutus verotuksessa. Näin voitaisiin välttää lainvalmistelun epäonnistumisia, tulkita ja täytäntöönpanna lakeja nykyistä paremmin lainsoveltamistyössä sekä ennakoida valintojen seuraamuksia esimerkiksi verosuunnittelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Näin menetellen säädettävien lakien vaikutukset voitaisiin lainvalmistelussa tunnistaa ja tarvittaessa saattaa lait asianmukaisesti perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi, Isotalo toteaa.

Suomessa on keskusteltu paljon lainvalmistelun tasosta. Tutkimuksessa havaitaan vakavia puutteita esimerkiksi metsävähennysjärjestelmän, pääomanpalautussääntelyn ja yrittäjävähennyksen lainvalmistelussa. Epäselviä lakeja harvoin selvennetään, mistä räikeimpänä esimerkkinä vuosikausia oikeusriitoja aiheuttanut perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus, jonka osalta suurimmat tulkinnallisuudet ja siten tarpeet lainsäädännön selventämiselle koskevat kaikkein suurimpien ja arvokkaimpien holdingyhtiöiden lahjoituksia ja niihin kytkeytyviä järjestelyitä.

Lainvalmistelun tilanteen parantamiseksi tarvittaisiin paitsi ristivaikutusanalyysia myös valtiovarainministeriön ulkopuolista kontrollia lainvalmistelutyöhön. Ministeriö on voimakkaan poliittisen ohjauksen alla ja verolakien valmistelu tehdään usein kovassa kiireessä. Suomeen tarvittaisiin hallituksen suoran poliittisen ohjauksen ulkopuolella olevia tahoja arvioimaan, onko säädettävien lakien vaikutukset riittävästi selvitetty. Verotusta voidaan käyttää välineenä kulloisenkin hallituksen poliittisten tavoitteiden edistämisessä. Länsimaisessa oikeusvaltiossa poliittisen harkinnan piiriin ei kuitenkaan kuulu, selvitetäänkö lainvalmistelussa lakien vaikutukset ja kerrotaanko ne rehellisesti hallituksen esityksissä.

Tietoja väitöstilaisuudesta

OTM Kalle Isotalon väitöskirja ”Varainverotus: ristivaikutukset ja niiden hallinta” tarkastetaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa perjantaina 29.11.2019 klo 12 luentosalissa 3. Vastaväittäjänä toimii professori (emer.) Esko Linnakangas ja kustoksena professori Kalle Määttä Lapin yliopistosta.

Tietoja väittelijästä

Väittelijä OTM Kalle Isotalo on työskennellyt noin 12 vuoden ajan Verohallinnossa. Työkokemus kattaa tutkimuksen kohteena olevien veromuotojen (pääasiassa tuloverotus, perintö- ja lahjaverotus sekä varainsiirtoverotus) monipuoliset asiantuntijatehtävät niin yksittäistapausten ratkaisutoiminnassa kuin esimerkiksi Verohallinnon ohjeiden ja valvontamenettelyjen luomisessa ja kehittämisessä. Lisäksi Isotalo on toiminut Verohallinnon edustajana useissa lainvalmisteluhankkeissa sekä toiminut monipuolisissa koulutustehtävissä sekä Verohallinnon sidosryhmäyhteistyössä.

Lisätietoja:

Kalle Isotalo

isotalokalle(at)gmail.com 

 

Julkaisun tiedot:

Kalle Isotalo: Varainverotus: ristivaikutukset ja niiden hallinta. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 268. ISBN 978-952-337-178-1, ISSN 1796-6310, Lapin yliopisto, Rovaniemi 2019.

LaY/Viestintä/J-EK