Uutiset 2011

Väitös: Verkko-opetuksessa huomioitava sekä surffaajat että syventyjät

9.2.2011

Yksi surffailee keskustelufoorumeilla, toinen syventyy tehtäviin. Kasvatustieteen maisteri Tiiu Tennon väitöstutkimuksen mukaan opiskelijoiden tyypilliset toiminnan tavat tulisi ottaa huomioon verkko-oppimisympäristöjä suunniteltaessa.

Tiiu Tenno tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten verkko-oppimisympäristöjä voidaan suunnitella parhaiten oppimista tukeviksi. Hän selvittää etenkin oppimista ohjaavia rakenteita sekä opiskelijoiden tyypillisiä tapoja toimia verkko-oppimisympäristössä. Tutkimuskohteena on erityisesti ammatillisen opettajakorkeakoulun verkko-oppimisympäristö, joka on rakennettu lähiopetuksen tueksi, sekä kyseisen oppilaitoksen opettajaopiskelijat.

– Opiskelijat kokevat verkko-oppimisympäristöt ja niissä työskentelyn usein vaikeaselkoiseksi, vaikka oppimisympäristöt täyttäisivätkin yleiset käytettävyysvaatimukset. Verkko-opiskelijalla ei välttämättä ole käsitystä siitä, miten hän voi jäsentää tietoa tai viestiä opettajan ja kurssitovereidensa kanssa verkko-oppimisympäristössä, Tenno taustoittaa.

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden toimintaan verkko-oppimisympäristössä vaikuttavatkin suuresti hänen aiemmin omaksumansa toimintamallit. Tenno kuvaa tutkimuksessaan viisi erilaista tapaa, joita opiskelijat useimmiten noudattavat verkko-oppimisympäristössä.

– Opiskelija voi esimerkiksi keskittyä keskustelufoorumeilla surffailuun tai hakeutua vuorovaikutukseen opiskelutovereiden tai opettajan kanssa. Tai sitten hän voi hakea lähinnä ajankohtaista tietoa, suorittaa oppimisympäristössä oppimistehtäviä tai käyttää oppimismateriaaleja. Verkko-oppimisympäristön rakentaja ei kuitenkaan pysty täysin ennakoimaan opiskelijan tekemiä valintoja, vaan jaottelee sisällöt parhaaksi katsomallaan tavalla. Lopullinen oppimispolku voikin olla eri opiskelijoille hyvin erilainen, Tenno kertoo.

Tutkimuksessaan Tenno luo teoreettisen kehyksen, jonka avulla opettajat voivat selvittää omien opintojaksojensa toimivuutta verkossa jo ennen opintojakson viemistä verkko-oppimisympäristöön. Kehys tuo esiin verkko-oppimisympäristön rakenteita ja elementtejä, jotka verkko-opetusta suunnittelevan on hyvä ottaa huomioon. Kun kehykseen yhdistetään tutkimuksen esiintuomat opiskelijoille tyypilliset toimintatavat verkko-oppimisympäristöissä, saadaan työkaluja verkko-oppimisympäristöjen rakentamiseksi käytännössä.

Käytännön vinkkeinä verkko-opetusta suunnitteleville Tenno mainitsee opintosisältöjen jaottelun ja oppimisympäristön rakenteen huolellisen suunnittelun, joiden avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi lopullisiin oppimispolkuihin.

– Verkko-oppimisympäristön rakenteen olisi hyvä vastata mahdollisimman paljon opintojakson yleistä rakennetta. Laajoissa opintojaksoissa on lisäksi tärkeää jakaa opintosisällöt hierarkkisesti kansioihin ja kiinnittää päänäkymän jäsentelyn ohella huomiota sisällön määrään kansioissa. Ajankohtaista sisältöä olisi myös hyvä korostaa pitkäkestoisissa opintojaksoissa, jotta opiskelija pystyy keskittämään huomionsa ajankohtaiseksi tuleviin asioihin, tutkija sanoo.

Tutkimuksensa empiiristä osiota varten Tenno toteutti Oulun seudun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille verkkokyselyn ammattipedagogisten opintojen tueksi rakennetusta verkko-oppimisympäristöstä. Kyselyyn vastasi 142 opettajaopiskelijaa. Lisäksi Tenno tarkasteli verkko-oppimisympäristön tuottamia käyttäjätilastoja. Tutkimus on toteutettu Oulun seudun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuosina 2007–2008.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kasvatustieteen maisteri Tiiu Tennon väitöskirja Surffaajat ja syventyjät – verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa perjantaina 11. helmikuuta 2011 klo 12 Castrén-salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on professori Pekka Ruohotie Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Anneli Lauriala Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Osana väitöstilaisuutensa lektiota Tenno esittää 15 minuutin mittaisen videon, johon hän on koonnut kansantajuisesti ja videoilmaisua hyödyntäen tutkimuksensa teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustulokset.

Taustatietoja väittelijästä:
Tiiu Tenno (s. 1967, Räpina, Viro) on valmistunut ylioppilaaksi Räpinan lukiosta vuonna 1985. Maa- ja metsätaloustieteen maisterin tutkinnon hän on suorittanut Tarton maatalousyliopistosta vuonna 1990, opettajan pedagogiset opinnot Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 1999, tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon näyttötutkintona vuonna 2001, näyttötutkintomestarin pätevyyden audiovisuaalisen viestinnän alalta vuonna 2003 ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa vuonna 2007.

Työurallaan Tiiu Tenno on toiminut muun muassa maatalouslomittajana Kannuksessa 1991–92 ja Lohtajalla 1998–99, maahanmuuttajakouluttajana Keski-Pohjanmaan ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa 1997, tietotekniikan kouluttajana ja henkilöstökouluttajana Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen aikuiskoulutuspalveluissa, Oulun yliopistossa ja Oulun aikuiskoulutuskeskuksessa vuosina 1999–2006 sekä lehtorina ja yliopettajana Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuodesta 2007 lähtien.

Tutkimuksessaan Tennolla on kaksi erityistä painotusta: hän on selvittänyt verkko-oppimisympäristöjen optimaalisia rakenteita sekä sosiaalisen median tuomista opetuskäyttöön. Lisäksi hän on tuottanut opetuskäyttöön liittyviä videoita.

Lisätietoja:
Tiiu Tenno, p. 010 272 3275 (työ), tiiu.tenno(at)oamk.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960 (lehdistökappaleet), p. 040 740 2237 (valokuva)

Julkaisun tiedot:
Tiiu Tenno: Surffaajat ja syventyjät – verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua. Acta Universitatis Lapponiensis 196. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2011. ISBN 978-952-484-399-7. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV