Yleinen tohtoriohjelma
 
Körkkö_Minna_väitös_valokuva_web.jpg

Väitös: Videosovelluksen hyödyntäminen peruskoulun luokanopettajakoulutuksen reflektiotaitojen oppimisessa ja opettamisessa

8.9.2020

KM Minna Körkkö tarkastelee väitöskirjassaan Beneath the Surface: Developing Video-Based Refl¬ective Practice in the Primary School Teacher Education Programme mobiilipohjaisen VEO-videosovelluksen soveltuvuutta luokanopettajakoulutuksen reflektiotaitojen oppimiseen ja oppimisen ohjaamiseen. Opettajan työhön kohdistuu nykyään monenlaisia muutospaineita, minkä vuoksi heidän reflektiotaitojensa kehittäminen on erityisen tärkeää. Körkkö suosittelee videotyöskentelyn sisällyttämistä laajasti opettajankoulutuksen opintoihin.

Erilaisten videosovellusten käyttö opettajien ja opettajaopiskelijoiden reflektiotaitojen kehittämisessä sekä aiheeseen liittyvä tutkimus on 2000-luvulla selvästi lisääntynyt. Mobiilipohjaisten videosovellusten käytöstä on kuitenkin olemassa vain vähän tutkimusta. Körkön näkökulma aiheeseen on uusi, sillä videosovellusten käytön järjestelmällistä kehittämistä osana luokanopettajakoulutusta ei ole aiemmin selvitetty. Körkkö tarkastelee tutkimuksessaan, miten mobiilivideosovellusta voi hyödyntää käytännöllisenä välineenä reflektiotaitojen kehittämisessä.

Mallista hyötyä opettajankoulutukseen

Reflektointi videosovelluksen avulla on opiskelijoille hyödyllistä. Se auttaa heitä tarkastelemaan omaa opetustaan yksin ja yhdessä vertaisopiskelijoiden kanssa.

– Tutkimustulokset osoittavat, että videosovelluksia kannattaa hyödyntää opettajankoulutuksessa, kun suunnitellaan erilaisia reflektion oppimisen ja oppimisen ohjaamisen tapoja, kertoo Körkkö.

Körkön kehittämä holistisen reflektion oppimisen ja ohjauksen malli laajentaa opettajankoulutuksen teoreettista perustaa ja voi toimia yhtenä ohjaavana reflektiotyökaluna sekä opiskelijoille että ohjaajille.
Hän kuitenkin jatkaa, että tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityishuomiota opiskelijoiden kriittisten reflektiotaitojen tukemiseen videon avulla. On aiheellista vahvistaa ohjauksen teoreettista perustaa ja selkeyttää ohjauksen tavoitteita. Lisäksi tulisi parantaa harjoittelun ohjaajien ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia.

Kokemukset VEO-kokeiluista

VEO-videosovellus sovitettiin mukaan luokanopettajakoulutukseen syklimäisen kehitysprosessin ajaksi. Ensimmäisessä VEO-kokeilussa videosovelluksen tekniset rajoitukset vaikeuttivat videoista oppimista ja videoiden käyttöä harjoittelun ohjauksessa. Tämän vuoksi yksilöllinen ja yhteisöllinen videoperustainen reflektio yhdistettiin ja lisättiin opiskelijoiden reflektion ulkoista ohjausta. Toisessa VEO-kokeilussa hyödynnetty videopohjainen reflektiomalli auttoi opiskelijoita, sillä se mahdollisti analyyttisemmän lähestymistavan opetukseen. Tämä ei kuitenkaan tukenut kriittisen näkökulman kehittymistä.

Vähäiset kokemukset videoteknologioiden käytöstä ja tieteenalaan liittyvät muutokset selittävät osaltaan osallistujien varautunutta asennetta videosovellusta kohtaan. Videon hyödyntäminen ohjauksessa oli uusi asia opiskelijoille ja monille ohjaajille. Videoiden parissa työskenteleminen vaikutti ohjauksen tavoitteisiin sekä opiskelijoiden ja ohjaajien rooleihin, sillä se edellytti opiskelijalähtöisyyttä. Tämä asetelma haastoi ohjaajat tarkastelemaan omaa rooliaan uudesta näkökulmasta.

Onnistumisen edellytykset

VEO-sovellukseen perustuvan reflektion vakiinnuttaminen luokanopettajakoulutukseen edellyttää oppimisympäristöä, jossa videoperustaista reflektiota arvostetaan oppimisen välineenä muiden lähestymistapojen rinnalla. Körkkö suosittelee videotyöskentelyn sisällyttämistä laajasti opettajankoulutuksen opintoihin.

Opettajankoulutuksen teoreettisten lähtökohtien ja koulutuksen kontekstin tulee olla linjassa videon soveltamisen tapojen kanssa. Näin edesautetaan opiskelijoiden yksilöllisten oppimis- ja harjoittelutavoitteiden saavuttamista. Samalla mahdollistuu perimmäinen tavoite: reflektioon kykenevien opettajien kouluttaminen.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Minna Körkön väitöskirja “Beneath the Surface: Developing Video-Based Reflective Practice in the Primary School Teacher Education Programme” tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan suostumuksella Lapin yliopiston Fellman-salissa (LS 1), syyskuun 18. päivänä 2020 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Husu Turun yliopistosta ja kustoksena professori Tuija Turunen Lapin yliopistosta. Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa: https://connect.eoppimispalvelut.fi/ktkvaitostilaisuus/

Tietoa väittelijästä

Minna Körkkö valmistui kasvatustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2014. Valmistumisensa jälkeen hän on toiminut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa erilaisissa projekti,- opetus-, ja ohjaustehtävissä sekä samanaikaisesti väitöskirjatutkijana.

Lisätietoja

Minna Körkkö
minna.korkko(at)ulapland.fi

Tietoa julkaisusta

Minna Körkkö: Beneath the Surface: Developing Video-Based Reflective Practice in the Primary School Teacher Education Programme. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 275,
ISBN 978-952-337-192-7, ISSN 1796-6310.

Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-192-7