Väitökset 2011
 

Väitös: Wiki ja blogi soveltuvat hyvin korkeakouluopiskeluun

21.6.2011

Sosiaalisen median työkalut soveltuvat hyvin ongelmaperustaisen oppimisen tueksi ammattikorkeakouluopiskeluun. Lupaavimmat oppimistulokset saavutetaan wikin ja blogin yhteiskäytöllä, ilmenee Maija Kärnän väitöstutkimuksessa.

– Vielä muutama vuosikymmen sitten koulutuksen oppisisällöt ja opetussuunnitelmat olivat tarkoin määriteltyjä ja säänneltyjä. Yhteiskunnan muutos tietoyhteiskunnaksi on kuitenkin muuttanut myös koulutusta, ja nykyään yhtenä oppimisen lähtökohtana voidaan pitää niin kutsuttua ongelmaperustaista oppimista. Tällöin pyritään siihen, että opiskelija oppii oman alan tietojen ja taitojen ohella myös kriittistä ajattelua, vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja, Maija Kärnä kertoo.

Ongelmaperustainen opiskelu voidaan siirtää myös osittain tai kokonaan verkkoon, jolloin vuorovaikutuksen välineinä voidaan käyttää sosiaalisen median työkaluja. Maija Kärnä selvittää kasvatustieteen väitöstutkimuksessaan, miten erilaisia yhteisöllisiä verkkoympäristöjä voidaan hyödyntää itsenäisessä opiskelussa ja ongelmaperusteisessa oppimisessa ammattikorkeakoulussa. Verkossa tapahtuvaa ongelmaperustaista oppimista ja sosiaalisen median työkalujen käyttöä opetuksessa on tutkittu erittäin vähän, ja Kärnän tutkimus tuokin uutta tietoa verkon käytöstä sekä ongelmaperustaisen oppimisen tukena että yhteisöllisen tiedonrakennuksen ympäristönä.

Tutkimus osoittaa yhteisöllisessä verkkotyöskentelyssä olevan useita merkittäviä etuja oppimisen kannalta: tiedonhankinta helpottuu, monipuolistuu ja tehostuu sekä opiskelijoiden ajattelu syvenee, kun yhteinen ymmärrys käsiteltävästä asiasta on mahdollista muodostaa luovan keskustelun kautta. Sosiaalisen median työkaluista wikit ja blogit sopivat erityisen hyvin ongelmaperustaisen oppimisen tueksi.

– Ammattikorkeakouluopiskelijoiden tiedonrakennuksen taitojen, ajattelun tason ja ammatillisen kehittymisen kannalta lupaavimmat tulokset saatiin, kun käytettiin yhdessä wikiä ja blogia. Yhdessä ne muodostavat parhaimmillaan virtuaalisen tiedonrakennuksen tilan, jossa opiskelijat voivat wikissä helposti työstää ja käsitellä tietoa yhdessä ja blogissa puolestaan käydä syvällistä ja pohdiskelevaa keskustelua opittavasta aiheesta, Kärnä sanoo.

Kärnä seurasi tutkimuksessaan kolmen vuoden ajan Pirkanmaan ammattikorkeakoulun (nykyisin Tampereen ammattikorkeakoulun) Ikaalisten toimipisteen tradenomiopiskelijoiden tiedonhankinnan ja -rakentamisen taitojen kehittymistä. Tutkimus toteutettiin jaksottaisesti etenevänä design-based-tutkimuksena. Ensimmäisen tutkimusjakson aikana opiskelijat käyttivät tiedonhankinnan ja tiedonrakennuksen apuna keskustelufoorumia, toisen jakson aikana keskustelufoorumia ja wikiä ja kolmannen jakson aikana wikin lisäksi blogia.

Tietoja väitöstilaisuudesta:
Kauppatieteiden maisteri Maija Kärnän väitöskirja Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 22. kesäkuuta 2011 klo 12 Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Esa Poikela Lapin yliopistosta. Tervetuloa!

Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://proconne.ulapland.fi/vaitos/
(valitse avautuvalta sivulta ”Enter as a Guest”, kirjoita oma nimi ruutuun ja paina ”Enter Room”).

Taustatietoja väittelijästä:
Maija Kärnä (s. 1955 Tampereella) on suorittanut ylioppilastutkinnon Rauman yhteiskoulussa 1974 ja kauppatieteen maisterin tutkinnon Turun kauppakorkeakoulussa 1979.

Työurallaan Kärnä on toiminut suomalaisen pankin edustajana Moskovassa 1985–1987, liike-elämän palveluksessa vientitehtävissä Tampereella 1989–1991, yrittäjänä 1992–1999 ja vuodesta 1999 lähtien markkinoinnin ja kansainvälisen kaupan lehtorina Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kärnän erityisalaa ovat kansainvälisen markkinoinnin ja ulkomaankaupan menettelyt, ongelmaperustainen oppiminen, yhteisöllinen tiedonrakennus ja verkko-oppiminen.

Lisätietoja:
Maija Kärnä, p. 0400 832 505 tai 050 311 9649 (työ), maija.karna(at)tamk.fi
Väitöskirjan lehdistökappaleet ja valokuva väittelijästä ovat saatavissa Lapin yliopiston viestinnästä: tiedotus(at)ulapland.fi tai p. 040 571 1960

Julkaisun tiedot:
Maija Kärnä: Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena. Acta Universitatis Lapponiensis 211. Lapin yliopisto: Rovaniemi 2011. ISBN 978-952-484-472-7. ISSN 0788-7604.

Julkaisun myynti:
Tiede- ja taidekirjakauppa Tila (Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi), p. 040 821 4242, julkaisu(at)ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/julkaisut

LaY/Viestintä/SV